O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1798 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS ORGANIZACIJOS DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE IR JOS PIRMININKO KLEMENSO TAMOŠIŪNO

DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1798

2015-02-26 Nr. SA-40

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių social-demokratų kuopa Londone (1951-09-07–1952-11-14);

Lietuvos socialdemokratų partijos užsienyje organizacija Didžiojoje Britanijoje (1952-11-15–[1975 m.]);

Lietuvos socialdemokratų partijos užsienyje Didžiosios Britanijos skyrius ([1975 m.]–1977-09-30);

Lietuvos socialdemokratų partijos organizacija Didžiojoje Britanijoje (1977-10-01–1988 m. spalio mėn.).

2. Klemensas Tamošiūnas (1921-08-14–2009-06-13)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas, veiklos sritys

 

1. 1945 m. Vokietijoje sudaryta Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Užsienių delegatūra, kuri atstovavo partijai užsienyje.1 LSDP Užsienių delegatūros nariai 1949-04-23 posėdyje Reutlingene (Vokietija) nusprendė sujungti visas užsienyje veikusias lietuvių socialdemokratų partines organizacijas ir įkūrė LSDP organizaciją užsieniuose.2

Lietuvių socialdemokratų susirinkime Londone 1951-09-07 buvo įsteigta Lietuvių social-demokratų kuopa Londone,3 išrinktas jos organizacinis komitetas, kurio pirmininku paskirtas J. Vilčinskas.

Kuopos narių 1952-11-15 susirinkime priimti LSDP užsienyje organizacijos Didžiojoje Britanijoje įstatai, išrinktas komitetas, Lietuvių social-demokratų kuopa Londone pavadinta Lietuvos socialdemokratų partijos užsienyje organizacija Didžiojoje Britanijoje.4

Fondo dokumentuose nuo 1975 m. organizacija vadinama Lietuvos socialdemokratų partijos užsienyje Didžiosios Britanijos skyriumi. Tiksli organizacijos pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Partijos skyriaus narių 1977-10-01 suvažiavime priimtas sprendimas pakeisti organizacijos pavadinimą į Lietuvos socialdemokratų partijos organizaciją Didžiojoje Britanijoje.5 Organizacijai vadovavo komitetas, valdyba, metinis narių susirinkimas. Savo veikloje vadovavosi LSDP programinėmis gairėmis ir organizacijos įstatais.

LSDP organizacijos komiteto pirmininku 1951–1955 m. buvo Juozas Vilčinskas, 1955–1956 m. – Milda Zamžickaitė-Šilbajorienė, 1956 m. – Aleksas Zamžickas, 1975–1988 m. – Klemensas Tamošiūnas.

LSDP organizacija Didžiojoje Britanijoje buvo Socialistų Internacionalo bei Vidurio ir Rytų Europos Socialistų Unijos (SUCEE) narė. 1954-02 įstojo į Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungą.6

LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje pagrindinis uždavinys buvo talkinti LSDP Užsienio delegatūrai, telkti į Didžiąją Britaniją emigravusius partijos narius, įgyvendinti LSDP programinėse gairėse nurodytus tikslus – atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką, siekti politinės ir socialinės demokratijos. Organizacija atstovavo LSDP Užsienio delegatūrai Socialistų Internacionalo, Vidurio ir Rytų Europos socialistų unijos, Baltijos šalių socialdemokratų partijų kongresuose, konferencijose ir susirinkimuose, gynė Lietuvos interesus, atstovavo LSDP tarptautinėse ir lietuvių išeivijos organizacijose, leido žinių biuletenius, laikraštį „Išeivių draugas“, platino žurnalą „Keleivis“, savaitraštį „Darbas“, knygas.

Tiksli data, kada LSDP organizacija Didžiojoje Britanijoje baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. spalio mėn. organizacija dar veikė.

2. Klemensas Tamošiūnas – lietuvių išeivijos visuomenės ir politikos veikėjas, architektas.

Gimė 1921-08-14 Živavodės kaime Mykališkio valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

K. Tamošiūnas nuo 1972-09-12 buvo LSDP Užsienio delegatūros narys,7 1975–1988 m. – LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje pirmininkas. Buvo akcinės bendrovės „Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga“ Centrinio skyriaus, Lietuvių namų akcinės bendrovės ir Glazgo (Glasgow) blaivybės draugijos pirmininkas, Lietuvių šv. Kazimiero R. Katalikų bažnyčios parapijos pastoracinės tarybos narys. Rašė lietuviškoje spaudoje, buvo leidinio „Britanijos lietuvių balsas“ redaktorius.8 Parengė Lietuvių namų akcinės bendrovės valdomų ir ketinamų pirkti pastatų renovavimo brėžinius.

2002-06-14 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1806 apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Mirė 2009-06-13 Londone, palaidotas šv. Patriko kapinėse Londone.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Antano Baniūno 2014-04-01 Dokumentų perdavimo sutartimi Nr. GF-2 perėmė 10 sąlyginių vienetų neaprašytų Lietuvių socialdemokratų partijos Didžiojoje Britanijoje rašytinių dokumentų. Fondui duotas Nr. 1798.

2015 m. dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Tvarkant dokumentus nustatyta, kad kartu su Lietuvos socialdemokratų partijos organizacijos Didžiojoje Britanijoje veiklos dokumentais perduoti ir organizacijos pirmininko Klemenso Tamošiūno dokumentai. Buvo perduoti tik pavieniai organizacijos ir K. Tamošiūno dokumentai. LCVA sudaryta Lietuvos socialdemokratų partijos organizacijos Didžiojoje Britanijoje ir jos pirmininko Klemenso Tamošiūno dokumentų kolekcija.

Sutvarkius dokumentus sudaryta ir į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų. Parengta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie Lietuvos socialdemokratų partijos organizacijos Didžiojoje Britanijoje ir jos pirmininko Klemenso Tamošiūno dokumentų kolekciją Nr. 1798 priedas), bylos į apyrašą įrašytos pagal kolekcijos sudarytojus, dokumentų temas, skyrių viduje – pagal bylos baigimo datą, išeivijos veikėjų, asmenų ir šeimos narių laiškai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1798 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2007 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, kopija, nuotrauka, periodikos iškarpa, spaudinys.

Kolekcijos papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyta:

LSDP programinės gairės, LSDP Užsienio delegatūros statutas ir veiklos gairės, Lietuvių socialdemokratinio jaunimo organizacijos centro komiteto posėdžių protokolai ir skyrių veiklos dokumentai, LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje, jos komiteto ir Bellshill skyriaus (Škotijoje) veiklos, susirašinėjimo politikos ir bendradarbiavimo klausimais dokumentai, asmenų pareiškimai įstoti į LSDP užsienyje, narių bilietai ir sąrašai,

LSDP organizacijos Didžiojoje Britanijoje pirmininko K. Tamošiūno asmens, politinės, visuomeninės ir tarnybinės veiklos bei surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kolekcijos sudarytojus, dokumentų temas, skyrių viduje – pagal bylos baigimo datą, išeivijos veikėjų, asmenų ir šeimos narių laiškai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–2007 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, kopija, nuotrauka, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Neringa Betingienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1798, ap. 1, b. 8, l. 8-9;

2 LCVA. F. 1798, ap. 1, b. 8, l. 1;

3 LCVA. F. 1798, ap. 1, b. 9, l. 13-14;

4 Ten pat, l. 21-22;

5 Ten pat, l. 56;

6 LCVA. F. 1798, ap. 1, b. 9, l. 27;

7 LCVA. F. 1798, ap. 1, b. 11, l. 6;

8 LCVA. F. 1798, ap. 1, b. 20, l. 10-11;

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:23