O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 554 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 554

2010-09-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių tautininkų sąjunga (1924-10-11–1940-06-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių tautininkų sąjunga susikūrė 1924 m. rugpjūčio 17–19 d. susijungus Tautos pažangos partijai ir Žemdirbių sąjungai.[1] Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai 1924-10-11 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 470. Įstatai 1925-10-17, 1927-12-17, 1929-05-29 buvo pakeisti.

Sąjungos Visuotiniame atstovų suvažiavime 1930 m. spalio 18–19 d. buvo priimtas naujas statutas, kuris 1931-01-30 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1395. Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų suvažiavimas, Centro valdyba, revizijos komisija. Veikė Garbės teismas. Apskrityse, valsčių centruose ir miesteliuose veikė sąjungos skyriai.

1933-12-15 priimti nauji įstatai, kurie Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruoti 1933-12-20, rejestro Nr. 134. Sąjungos vyriausias vadovas buvo Prezidentas Antanas Smetona, kuris skyrė ir atleido sąjungos pirmininką. Vyriausioji valdyba savo darbe turėjo vadovautis Prezidento nurodymais. Sąjungą valdė Vyriausioji valdyba, apskričių pirmininkų susirinkimas, visuotinis apylinkių atstovų susirinkimas. Veikė Garbės teismas. Apskrityse veikę skyriai pavadinti apylinkėmis.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, Lietuvių tautininkų sąjunga 1936-12-03 perregistruota ir įrašyta Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registre Nr. 1179.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautininkų sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių tautininkų sąjungos nariais galėjo būti visi lietuviai ir lietuvės, pritariantys sąjungos tikslams. Pagal 1924 m. įstatus į sąjungą galima buvo įstoti nuo 17 metų, pagal 1933 m. įstatus – nuo 24 metų.

Sąjungos tikslas buvo ugdyti tautinę sąmonę ir kultūrą, ginti Lietuvos nepriklausomybę, atgauti Vilniaus kraštą ir sostinę Vilnių, kelti tautos materialinę gerovę, reguliuoti santykius tarp valstybės ir bažnyčios, stiprinti kariuomenę ir kt.

Lietuvių tautininkų sąjunga dalyvavo politiniame gyvenime, steigė fondus, klubus, knygynus, skaityklas, organizavo susirinkimus, suvažiavimus, konferencijas, paskaitas, kursus, leido laikraščius „Lietuvis“, „Lietuvos aidas“, žurnalus „Vairas“, „Mūsų kraštas“, „Lietuvių tautininkų sąjungos žinyną“ ir kitus leidinius.

Nuo 1926 m. turėjo savo atstovus Seime. Prezidentui paleidus Seimą nuo 1927-04-12 iki 1939-03-28 tautininkai vieni sudarė Vyriausybes.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1060 Lietuvių tautininkų sąjungos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1, ir 390 neaprašytų bylų.

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1951-09-18 fonde buvo apyrašai Nr.1–3, 1487 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 1067, apyraše Nr. 2 – 338 ir apyraše Nr. 3 – 82 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1953 m., 1962–1967 m. į apyrašus Nr. 1–3 papildomai įrašyti 122 apskaitos vienetai.

LCVA 1967-10-11 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities valdybos fondą, 122 bylas su apyrašu. LCVA apyrašui duotas Nr. 4.

1976 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 554 yra 4 apyrašai, 1732 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Lietuvių mokytojų tautininkų d-ro J. Basanavičiaus sąjungos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 952, Lietuvių tautininkų sąjungos spaustuvės „Viltis“ veiklos ir darbuotojų asmens bylų, priklausančių fondui Nr. 1332, Tautininkų klubo, Lietuvių studentų tautininkų „Neo-Lithuania“ korporacijos filisterių sąjungos, Lietuvių tautininkių moterų draugijos „Gražina“, Lietuvių evangelikų tautininkų sąjungos, Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai, Centro valdybos nutarimai, aplinkraščiai, instrukcijos, posėdžių protokolai, visuotinių atstovų, apskričių komitetų pirmininkų suvažiavimų dokumentai, spaustuvės „Viltis“ tvarkymosi taisyklės ir finansų dokumentai, leidinio „Lietuvių tautininkų sąjungos žinynas“ numeriai, apskričių komitetų ir valdybų, apylinkių valdybų posėdžių, narių susirinkimų protokolai, skyrių susirašinėjimo su Centro valdyba dokumentai, narių žinių lapai, sąrašai, apyskaitos, finansų dokumentai, akcinės bendrovės „Pažanga“ akcininkų sąrašai, Lietuvių tautininkų sąjungos ženkliukai,

Tautininkų klubo įstatai, finansų dokumentai,

Lietuvių studentų tautininkų „Neo-Lithuania“ korporacijos filisterių sąjungos narių asmens bylos, sąrašai, prašymai suteikti paskolą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, skyrių veiklos bylos – pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1139 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai, statutas, centro valdybos nutarimai, aplinkraščiai, sąjungos apylinkių valdybų posėdžių, narių susirinkimų protokolai, kasos knygos, finansų dokumentai, raštų registracijos knygos, leidinys „Lietuvių tautininkų sąjungos žinynas“,

Tautininkų klubo įstatai, finansų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir apylinkių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 342 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvių tautininkų sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, sąjungos skyrių veiklos stebėjimo bylos, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, apylinkių sąrašas, narių bilietai, kortelės, laiškai laikraščio ,,Lietuvos aidas“ redakcijai, straipsnių rankraščiai, spaustuvės „Viltis“ darbuotojų asmens bylos,

Lietuvių mokytojų tautininkų d-ro J. Basanavičiaus sąjungos centro valdybos susirašinėjimas su skyriais veiklos klausimais dokumentai, skyrių veiklos stebėjimo bylos,

Lietuvių tautininkių moterų draugijos „Gražina“ įstatai, visuotinių susirinkimų, skyrių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, centro valdybos susirašinėjimo skyrių veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių sąrašai, žinių lapai,

Lietuvių evangelikų tautininkų sąjungos įstatai, centro valdybos aplinkraščiai, skyrių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, prašymai priimti į sąjungą,

Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ centro valdybos aplinkraščiai, skyrių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, laikraščio „Srovė“ numeris.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, chronologiją ir vietovardžius abėcėlės tvarka, asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apskrities apylinkių veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvių tautininkų sąjungos centro valdybos, sąjungos Šiaulių apskrities valdybos aplinkraščiai, apylinkių narių susirinkimų, valdybų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių žinių lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 554 apyraše Nr. 4 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 378, ap. 10, b. 521, l. 232. F. 402, ap. 4, b. 14, l. 11. http://www.tautininkai.lt/istorija.htm
[2]Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1925 m., Nr. 179, psl. 11. LCVA. F. 402, ap. 4, b. 325, l. 3, 13, 25, 47, 48, 53. F. 554, ap. 2, b. 1.
[3]VŽ, 1936 m., Nr. 522-3626. LCVA. F. F. 402, ap. 4, b. 325, viršelis; F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 32.
[4]LCVA. F. 404, ap. 2, b. 66, l. 29.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 08:44