O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 954 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ TAUTINĖS JAUNUOMENĖS „JAUNOSIOS LIETUVOS“ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 954

2008-01-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“ (1927-10-08–1932-03-17)

Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjunga „Jaunoji Lietuva“ (1932-03-18–1935-11-07)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga (1935-11-08–1940-06-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ įstatai 1927-10-08 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 988.

Sąjunga 1932-03-18 pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjunga „Jaunoji Lietuva“. Įstatai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 26.

Sąjungą valdė visuotinis atstovų suvažiavimas, Centro valdyba, revizijos komisija. Sąjungos narių drausmės pažeidimams nagrinėti veikė Garbės teismas. Apskrityse, valsčių centruose ir miesteliuose veikė skyriai. Sąjunga buvo skirstoma į rajonus, kurių skaičių ir vietą nustatė Centro valdyba.

1934-04-09, 1935-05-29 Sąjungos įstatai papildyti, įstatų papildymai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigos registre Nr. 75 ir Nr. 62.

1935-11-08 sąjunga vėl pakeitė pavadinimą ir įstatus, kurie Kauno apskrities viršininko įstaigos registre įregistruoti Nr. 117. Sąjunga pavadinta Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga.

Pagal naujus įstatus sąjungos šefas buvo prezidentas A. Smetona, kuris tvirtino Vyriausiąjį sąjungos globėją, Vyriausiojo sąjungos globėjo teikimu skyrė ir paleido Sąjungos vadą.

Sąjungai vadovavo Vyriausiasis sąjungos globėjas, Sąjungos taryba, Vyriausioji vadovybė, rajonų vadų susirinkimas bei visuotinis atstovų susirinkimas. Veikė Garbės teismas.

Sąjunga buvo skirstoma rajonais, rajonai – apylinkėmis, apylinkės – skyriais.

Vadovaujantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu sąjunga perregistruota ir 1937-10-31 įrašyta Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registre Nr. 5575.[1]  

Vidaus reikalų ministro 1940-06-19 nutarimu Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga su visais jos padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga buvo Lietuvių tautininkų sąjungos jaunimo organizacija. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos nariais galėjo būti 16–30 metų lietuviai, pritariantys sąjungos tikslui. Vyresni asmenys galėjo būti Sąjungos nariais tuo atveju, jei jie vadovavo Sąjungos veiklai.

Sąjungos tikslas buvo ugdyti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą, saugoti Lietuvos nepriklausomybę, palaikyti tautos vienybę, tautinę kultūrą.

Sąjunga rengė dainų šventes, literatūros vakarus, organizavo sąskrydžius, vasaros stovyklas, chorus, orkestrus, skelbė higienos ir švaros mėnesius, sodybų tvarkymo konkursus, steigė bibliotekas, knygynus, leido knygas, laikraščius, žurnalus, veikė Sąjungos sporto sekcija (JSO).

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė  Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos 1484 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 bei 552 neaprašytas bylas.

1959 m. fondas buvo pertvarkytas, sudaryti 7 apyrašai, kuriuose įrašyti 1983 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 įrašyti 1440, apyraše Nr. 2 – 41, apyraše Nr. 3 – 231, apyraše Nr. 4 – 62, apyraše Nr. 5 – 69, apyraše Nr. 6 – 75, apyraše Nr. 7 – 65 apskaitos vienetai.

1961–1963 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 37, į apyrašą Nr. 3 – 12, į apyrašą Nr. 5 – 1 apskaitos vienetas.

1962 m. sudarytas apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyti 187 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 9, į kurį įrašyta 200 apskaitos vienetų.

1967-10-11 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 348 apskaitos vienetus, įrašytus apyraše Nr. 10.

1969-06-24 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo perėmė 124 neaprašytas bylas.

1965–1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4, į apyrašą Nr. 3 – 45, į apyrašą Nr. 6 – 2, į apyrašą Nr. 8 – 10, į apyrašą Nr. 9 – 1, į apyrašą Nr. 10 – 2 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslinus bylų skaičių apyraše Nr. 1, jame įrašyti 1452 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 954 yra 10 apyrašų, 2835 apskaitos vienetai

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Apyraše Nr. 3 yra Lietuvos jaunimo sąjungos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr.1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Sąjungos centro valdybos veiklos dokumentai: įstatai, statutas, vadovybės įsakymai, taisyklės, aplinkraščiai, paskaitos, veiklos planai, susirašinėjimo padalinių veiklos, rėmėjų verbavimo klausimais dokumentai,

sporto organizacijos (JSO), Centrinio orkestro skyriaus veiklos dokumentai,

rajonų, skyrių veiklos dokumentai: veiklos apyskaitos, valdybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dokumentai, skyrių, narių sąrašai, narių kortelės, finansų dokumentai.

Centro valdybos veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, dokumentų svarbumą ir chronologiją.  Rajonų, skyrių veiklos bylos įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 1 įrašyti 1452 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Sąjungos vadovybės įsakymai, aplinkraščiai, rajonų, skyrių susirinkimų, valdybų posėdžių, revizijos protokolai, skyrių veiklos apyskaitos, susirašinėjimo dokumentai, narių sąrašai, kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, tačiau ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 2 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Sąjungos vadovybės įsakymai, aplinkraščiai, pranešimai apie skyrių įsteigimą, skyrių pranešimai apie veiklą, žinios apie Sąjungos rėmėjų verbavimą, susirašinėjimo skyrių, žurnalo „Jaunoji karta“ leidimo klausimais dokumentai, skyrių, rajonų, Sąjungos narių, apylinkių vadų sąrašai, narių knygelės, narių rėmėjų knyga, finansų dokumentai,

Sąjungos skyrių susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo dokumentai, narių sąrašai, anketos.

Centro valdybos veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Skyrių veiklos bylos įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 3 įrašyti 288 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Apyraše yra Lietuvos jaunimo sąjungos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Sąjungos vadovybės įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos, rajonų veiklos planai, skyrių tarybų posėdžių protokolai, Centro valdybos susirašinėjimo dokumentai, skyrių susirašinėjimo su sporto sekcija (JSO) dokumentai, apylinkių vadų, skyrių narių sąrašai, kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 4 įrašyti 58 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Ukmergės rajono skyrių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Ukmergės rajono skyrių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 5 įrašyta 70 apskaitos vienetų

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Utenos rajono skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Utenos rajono skyrių veiklos dokumentai: vadovybės įsakymai, skyrių atstovų suvažiavimų, narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, skyrių veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su centro ir rajono valdybomis dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 6 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Alytaus rajono skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Alytaus rajono skyrių susirinkimų protokolai, veiklos apyskaitos, narių, vadovybės sąrašai, prašymai priimti į Sąjungą, apskaitos kortelės ir kiti dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 7 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Alytaus rajono skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Alytaus rajono  vadovybės ir skyrių veiklos dokumentai: įsakymai, aplinkraščiai, paskaitos, susirinkimų, valdybų posėdžių, revizijos protokolai, veiklos planai, apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, skyrių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 8 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rokiškio rajono skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Rokiškio rajono skyrių veiklos dokumentai: susirinkimų, valdybų posėdžių, revizijos protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, stojimo pareiškimai, pasižadėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apylinkių ir skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, skyrių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 9 įrašytas 201 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Šiaulių rajono skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Šiaulių rajono skyrių veiklos dokumentai: vadovybės įsakymai, susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, prašymai priimti į Sąjungą, pasižadėjimai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 954 apyraše Nr. 10 įrašyta 350 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 502, l. 5, 7, 85, 119, 176–194. F. 1367, ap. 1, b. 353, l. 129, b. 352, l. 20–29, 127.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 352, l. 161, 163.

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:08