O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1171 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NACIONALSOCIALISTINĖS VOKIEČIŲ DARBININKŲ PARTIJOS JAUNIMO ORGANIZACIJOS „HITLER-JUGEND“ LIETUVOS SRITIES VALDYBOS FONDĄ NR. R-1171

2011-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Lietuvos srities valdyba (NSDAP-Hitler-Jugend-Bezirkstelle Litauen) (Nenustatyta–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Lietuvos srities valdybos veiklos pradžios data nenustatyta.

Valdyba buvo pavaldi Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Rytų krašto (Ostlando) štabui (NSDAP-Hitler-Jugend Befehlstelle Ostland) Rygoje ir Reicho jaunimo vadovybės Rytų štabui Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Rytų skyriuje (Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung im Arbeitsbereich Osten der NSDAP) Berlyne, bendradarbiavo su Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Lietuvos srities vadovybe. Lietuvos generalinėje srityje veikusių organizacijos „Hitler-Jugend“ ir Vokiečių merginų sąjungos padalinių vadai buvo priskirti už darbą su jaunimu atsakingam generalinio komisaro Kaune įstaigos skyriui. [1]

Valdybos buveinė buvo Kaune.

Tiksli Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Lietuvos srities valdybos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ tikslai buvo ugdyti jaunimo nacionalsocialistinę pasaulėžiūrą, remiantis paklusnumo įsakymui, drausmės, pasiaukojimo bei draugiškumo principais, lavinti jaunimą fiziškai ir rengti karinei tarnybai. Merginų auklėjime buvo akcentuojamas atsidavimas šeimai ir motinystei.

Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Lietuvos srities valdyba rūpinosi Lietuvos generalinėje srityje veikusių „Hitler-Jugend“ ir paralelinės organizacijos – Vokiečių merginų sąjungos padalinių finansavimu, aprūpinimu, vadovavo jų veiklai.

Pagrindinės veiklos sritys – darbo, karinio parengimo ir kitų stovyklų, talkų ūkiuose, kultūrinių ir propagandinių renginių, kursų organizavimas, rūpinimasis vokiečių jaunimo, ypač kolonistų, profesiniu orientavimu ir mokymu, jaunimo bendrabučiais, pagalba tarnaujančiųjų vermachte šeimoms, besigydančiųjų karo ligoninėse lankymas, karių kapų tvarkymas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-08-25 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 11 bylų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-03-22 papildomai įrašytos 2 bylos.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1171 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Fonde yra Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro įstaigos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ Lietuvos srities valdybos aplinkraščiai, ataskaitos ir pranešimai apie veiklą, veiklos planai, žinios apie organizacijos padalinius Lietuvoje, sutartys su vokiečių mokykla Kaune ir su Vokietijos Raudonojo kryžiaus padaliniu Lietuvoje dėl bendradarbiavimo, susirašinėjimo stovyklų, bendrabučių, kursų, renginių organizavimo, finansavimo, aprūpinimo, vadų apmokymo ir kitais veiklos bei personalo klausimais dokumentai, renginių programos, narių sąrašai, anketos, prašymai priimti į kursus, skirti organizacijos padalinių vadovais, narių pakvitavimai apie gautą kursų, stovyklų, bendrabučių inventorių, aprangą bei kitus reikmenis, finansų dokumentai,

 „Hitler-Jugend“ meno grupių (Spielscharen) iš Vokietijos lankymosi Lietuvoje nuotraukos,

vaikinų, 1938–1940 m. įstojusių į Lietuvos vokiečių jaunimo organizaciją „Deutsche Jungenschaft“ autobiografijos, charakteristikos ir sąrašai.

Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro įstaigos dokumentai: reicho ministro okupuotoms rytų sritims tvarkomieji dokumentai apie Ostlando ir Latvijos civilinio valdymo organizavimą, Kaune įvykusio Ostlando civilinio valdymo institucijų atstovų pasitarimo protokolas, dokumentai apie jaunimo organizacijų veiklą Ostlande, komisaro įstaigos Jaunimo skyriaus byla apie organizacijos „Hitler-Jugend“ narių nusižengimus Lietuvoje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1171, ap. 1, b. 12, l. 32, 34.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:10