O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 329 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 329

2006-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos komisija Vilniuje (Komisja Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wilnie) (1922–1924 m.)

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos vyriausiosios valdybos komisija Vilniuje (Komisja Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wilnie) (1924–1929 m.)

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych) (1929–1931 m.)

Lenkų mokytojų sąjungos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Związku Nauczycielstwa Polskiego) (1931 m.–1940 m. vasario mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos būreliai (ogniska) Vilniaus krašte pradėjo kurtis 1922 m. Būrelių veiklą koordinavo Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos komisija Vilniuje. Tiksli komisijos veiklos pradžia nenustatyta.

Nuo 1924 m. komisija vadinama Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos vyriausiosios valdybos komisija Vilniuje.[1]

Komisija ir sąjungos padaliniai veikė vadovaudamiesi Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos įstatais, komisija už savo veiklą atsiskaitė vyriausiajai valdybai Varšuvoje. Komisiją sudarė būrelių ir apskričių skyrių valdybų nariai, paskirti vyriausiosios valdybos Varšuvoje.

1929 m. pakeitus Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos struktūrą, pradėjo veikti sąjungos padalinys, vadinamas Vilniaus apygarda. Tiksli organizacijos veiklos pradžios data nenustatyta.

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjunga 1931 m. pertvarkyta į Lenkų mokytojų sąjungą. Sąjungos Vilniaus apygarda jungė Vilniaus, Naugarduko vaivadijose ir dalyje Balstogės vaivadijos veikusius sąjungos skyrius ir būrelius. Apygardą valdė valdyba, visuotinis apygardos narių susirinkimas, kontrolės komisija, veikė garbės teismas.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940 vasario mėn. organizaciją uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos nariais galėjo būti lenkų tautybės valstybinių ir privačių pradžios mokyklų, mokytojų ruošimo įstaigų, profesinių mokyklų dirbantys ir išėję į pensiją mokytojai, nuo 1929 m. – ir vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai; Lenkų mokytojų sąjungos nariais – visi mokytojai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojai.

Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos tikslai buvo vienyti mokytojus, ginti jų ekonominius, profesinius interesus, pilietines teises, kelti mokytojų profesinį ir visuomenės švietimo lygį, Lenkų mokytojų sąjungos – ir kelti mokytojo profesijos vertę, tobulinti mokyklų sistemą, ugdymo ir mokymo metodus.

Organizacija rengė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus, paskaitas, rūpinosi mokytojų įdarbinimu, teikė jiems teisinę pagalbą, steigė taupomąsias ir paskolų kasas, mokyklas neraštingiesiems, prenumeravo laikraščius ir organizavo jų viešą skaitymą, rengė ekskursijas, spektaklius, koncertus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkų mokytojų sąjungos Vilniaus apygardos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyta 116 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951–1952 m. į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 229 apskaitos vienetai.

1965 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 30 apskaitos vienetų. 1967 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai, 1974–1979 m. – 215 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 329 yra 1 apyrašas, 252 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis.

Fonde yra Lenkų mokytojų draugijos (Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego) 1925–1939 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos ir Lenkų mokytojų sąjungos įstatai, tvarkomieji dokumentai, Lenkų mokytojų sąjungos garbės teismų nuostatai, sąjungos komisijos Vilniuje, Vilniaus apygardos valdybos aplinkraščiai, Vilniaus apygardos skyrių ir sekcijų valdybų, prezidiumų posėdžių, visuotinių narių susirinkimų, būrelių patikrinimo protokolai, susirašinėjimo paskolų kasos steigimo, mokytojų įdarbinimo, darbo įvertinimo, būrelių organizavimo ir kt. klausimais dokumentai, narių sąrašai, buhalterijos dokumentai; būrelių veiklos stebėjimo bylos: narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos ir kt.; Varėnos būrelio veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją; būrelių veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 329 apyraše Nr. 1 įrašyti 252 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] LCVA. F. 329, ap. 1, b. 1, 229; F. 53, ap. 23, b. 1588, 2270.
[2] LCVA. F. 329, ap. 1, b. 11; F. 401, ap. 2, b. 45.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 09:21