O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 762 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRIKŠČIONIŲ PUODŽIŲ IR KROSNININKŲ CECHO VILNIUJEFONDĄ NR. 762

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Puodžių ir krosnininkų cechas Vilniuje (Cech Zdunόw i Garncarzy w Wilnie) (1925-04-09–1936-10-29)

Krikščionių puodžių ir krosnininkų cechas Vilniuje (Cech Zdunόw i Garncarzy Chrześcijan w Wilnie) (1936-10-30–1940-04-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Vyriausybės delegato Vilniuje 1925-04-09 nutarimu Puodžių ir krosnininkų cechas Vilniuje įtrauktas į Draugijų registrą eil. Nr. 237.Cechas veikė Vilniaus miesto teritorijoje. Jį valdė cecho meistrų bendras susirinkimas ir cecho valdyba.2

Cecho įstatai pakeisti 1936-10-30. Cechas pavadintas Krikščionių puodžių ir krosnininkų cechu Vilniuje ir įtrauktas į Vilniaus miesto cechų registrą eil. Nr. 2. Cechui vadovavo bendras narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija.Cecho narių profesiniams interesams atstovavo Amatų rūmai Vilniuje. Savo veikloje cechas privalėjo vadovautis Amatų rūmų potvarkiais.

Cecho veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto magistratas, Vilniaus vaivadijos valdyba bei Lenkijos Respublikos pramonės ir prekybos ministerija.4

1939 m. rudenį Lietuvai atgavus Vilnių cechas tęsė veiklą. Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Krikščionių puodžių ir krosnininkų cechą Vilniuje 1940-04-17 uždarė.5

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Cecho nariais galėjo būti puodžiai ir krosnininkai: meistrai, meistrų padėjėjai ir mokiniai; pagal 1936 m. įstatus – turintys nuosavą dirbtuvę bei amatininko pažymėjimą puodžiai ir krosnininkai bei jų našlės, paveldėjusios dirbtuvę.

Cecho tikslai buvo ugdyti narių vienybę, profesinę garbę ir orumą, reguliuoti amatininkų tarpusavio santykius, spręsti profesines problemas, rūpintis narių profesiniu lavinimu bei juos šelpti, teikti pagalbą jauniems amatininkams.

Siekdamas šių tikslų cechas kaupė informaciją apie narius, prižiūrėjo dirbtuvių darbą bei darbo kokybę, sprendė amatininkų tarpusavio ginčus, steigė bei rėmė profesines mokyklas, kvalifikacijos kėlimo kursus, bendrabučius, klubus, skaityklas, teikė Amatų rūmams sutarčių tarp meistrų ir jų mokinių nuorašus, suteikdavo mokiniams meistro padėjėjų, o meistro padėjėjams meistrų teises, organizavo paskaitas, konkursus, parodas, ekskursijas, rūpinosi ligoniais ir beturčiais amatininkais (steigė savišalpos kasas, pašalpų fondus), padėjo tvarkyti mirusių narių turto reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Krikščionių puodžių ir krosnininkų cecho Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 19 bylų.

Tais pačiais metais, tvarkant dokumentus, rasta 15 fondui priklausančių bylų. Dokumentai buvo sutvarkyti, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 15 bylų.

Iš viso fonde Nr. 762 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1799–1893 m., 1925–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis.

Fonde yra Vilniaus krikščionių puodžių cecho 1799–1893 m. veiklos bylų.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti cecho veiklą kontroliuojančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, cecho įstatai, valdybos posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo cecho steigimo ir veiklos klausimais dokumentai, biudžetai, kasos knyga, narių sąrašai; Vilniaus krikščionių puodžių cecho ir Vilniaus-Naugarduko amatų instituto Vilniuje veiklos dokumentai, Amatų rūmų Vilniuje 1933 m. ir 1937 m. veiklos ataskaitos, Šiaurės ir rytų žemių amatininkų gaminių eksporto kooperatyvo Vilniuje įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1799–1893 m., 1925–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova1 Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1925, Nr. 4, psl. 15.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 762, ap. 1, b. 22, l. 3-11.

3 LCVA, F. 762, ap. 1, b. 31, l. 3 – 27.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1927, Nr. 53-468; 1936, Nr. 16-147; LCVA, F. 762, ap. 1, b. 34.

5 LCVA, F. 401, ap. 2, b. 532, l. 3.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:11