O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-542 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-542

2010-06-30 Nr. SA-212

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro taryba (1944 m. [rugsėjo mėn.]–1949 m.)

Lietuvos respublikinė profesinių sąjungų taryba (1949 m.–1990 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada pradėjo veikti Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro taryba, nenustatyta. 1944 m. rugsėjo mėn. taryba jau veikė.1

Nuo 1949 m. Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro taryba dokumentuose vadinama Lietuvos respublikine profesinių sąjungų taryba. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos respublikinė profesinių sąjungų taryba buvo pavaldi Visasąjunginei profesinių sąjungų centro tarybai, atsiskaitė profesinių sąjungų suvažiavimui.

1990 m. kovo mėn. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos respublikinė profesinių sąjungų taryba veiklą baigė. Jos funkcijas perėmė 1990 m. balandžio mėn. įkurta Lietuvos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro taryba, vėliau Lietuvos respublikinė profesinių sąjungų taryba vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų veiklai.

Taryba atstovavo profesinėms sąjungoms tarybinėse ir ūkinėse organizacijose, nagrinėjant gamybos, darbo užmokesčio, kultūros, buities klausimus. Vadovavo socialistiniam lenktyniavimui, socialiniam draudimui ir sanatoriniam kurortiniam gydymui, profsąjungų turizmo ir sporto draugijoms, rūpinosi profsąjungų narių darbo sąlygomis, buitimi, sveikatingumu, poilsio organizavimu.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-06-13 iš Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos (toliau – Taryba) perėmė 61 bylą, įrašytą apyraše Nr. 1s.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1989-01-17 ir 1989-09-18 iš Tarybos perėmė 80 bylų, įrašytų į apyrašo Nr. 1s tęsinį.

1990 m. Lietuvos valstybinis archyvas iš Tarybos perėmė 35 bylas, įrašytas į apyrašo Nr. 1s tęsinį, ir 36 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 2s.

1994 m. apyrašai ir juose įrašytos bylos peršifruoti: apyrašas Nr. 1s – į apyrašą Nr. 1, apyrašas Nr. 2s – į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-542 yra 2 apyrašai, 212 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR komunistų partijos centro komiteto, Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos prezidiumo nutarimai, Lietuvos TSR profesinių sąjungų centro tarybos vadovaujančių darbuotojų, apdovanotų, vykusių į užsienį profsąjungos darbuotojų sąrašai, laikinojo nedarbingumo pašalpų išmokėjimo patikrinimo aktai, ataskaitos apie laikinąjį nedarbingumą, darbuotojo mirtį sukėlusius nelaimingus atsitikimus,žinios apie darbo saugą, traumas, profesines ligas, Lietuvos TSR aplankiusias užsienio delegacijas, statistikos ataskaitos apie darbuotojus, profsąjungos narius, susirašinėjimo evakuacinės ligoninės Nr. 1730 Druskininkuose materialinio aprūpinimo, ligoninėje besigydančių kareivių drausmės pažeidimų, išpuolių prieš Druskininkų ir Birštono sanatorijų darbuotojus klausimais dokumentai, įslaptintų įmonių profsąjungų, socialinio draudimo, futbolo komandų finansinės ataskaitos, įslaptintų dokumentų perdavimo, naikinimo aktai, įslaptintų bylų nomenklatūra, slaptos raštvedybos žurnalų, kortelių ir bylų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 176 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos, Radijo ir elektronikos pramonės darbininkų profesinės sąjungos Lietuvos respublikinio komiteto prezidiumo nutarimai, įslaptintų dokumentų perdavimo, naikinimo aktai, įslaptintų bylų nomenklatūra, slaptos raštvedybos žurnalų, kortelių ir bylų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-542, ap. 1, b. 1, l. 2.

2 www.lsds.lt

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TARYBOS FONDO NR. R-542 PAPILDYMĄ

2014-12-30 Nr. SA-69

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondą Nr. R-542 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-06-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 212.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. komisija, sudaryta iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojų, nutarė pertvarkyti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje saugomą Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondo Veiklos bylų apyrašą Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 3668 saugojimo vienetai.

Dėl saugojimo vietos trūkumo LCVA, buvo nutarta palikti tik dalį saugomų ir apyraše Nr. 1 įrašytų bylų. Nutarta palikti saugoti 1944 m., 1945 m., 1965 m., 1972 m., 1985 m., 1989 m. ir 1990 m. visas bylas. Kituose metuose nutarta palikti tik Tarybos Prezidiumo ir sekretoriato posėdžių dokumentus, susirašinėjimo su Visasąjunginėmis ir respublikinėmis organizacijomis bei informacijas ir ataskaitas apie komisijų veiklą, dokumentus apie Sporto rūmų Vilniuje statybą, kolektyvinę sodininkystę, kelialapių paskirstymą, darbo normavimą, klubų, pionierių stovyklų ir kt. veiklą.

2012-2014 m. apyrašas Nr. 1 buvo pertvarkomas. Pertvarkant apyrašą buvo nustatyta, kad 44 bylos yra dingę. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje 2014-12-30 buvo sudarytas Prarastų dokumentų aktas Nr. 2, kuriame buvo įrašytos 44 prarastos bylos.

Buvo sudaryta 1 nauja byla - Nr.1846 (buvęs senas apyrašas Nr.1). 57 bylos buvo sujungtos.

2014-12-30 sudarytame naujame Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondo Veiklos bylų apyraše Nr.1 buvo įrašytos 1846 bylos. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m.

Sudarytas Naikinamų dokumentų aktas Nr.3, kuriame buvo įrašyta 1730 atrinktų naikinti bylų.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2014-12-30 Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr.1/GF-13 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 1846 apskaitos vienetus, įrašytus į apyrašą Nr. 1. Archyve, perduotam apyrašui Nr.1, suteiktas Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondo Nr. R-542 apyrašo numeris 3. Bylos peršifruotos.

Į fondą Nr.R-542 papildomai įrašytas apyrašas Nr. 3, kuriame yra 1846 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-542 yra 3 (trys) apyrašai, 2058 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Komisarų Tarybų, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR komunistų partijos centro komiteto, Visasąjunginės profesinių sąjungų centro tarybos, Visasąjunginės sporto draugijos centro tarybos nutarimai apie Tarybos veiklą bei susirašinėjimo su Taryba veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos TSR profesinių sąjungų suvažiavimų, plenumų, konferencijų dokumentai (nutarimai, protokolai ir kt.), prezidiumo ir sekretoriato posėdžių protokolai, potvarkiai, delegatų anketos ir kiti dokumentai;

Tarybos ataskaitos ir pažymos apie darbą, pažymos, informacijos ir ataskaitos apie rinkiminių ataskaitinių susirinkimų pravedimą, ataskaitos apie profesinių organizacijų skaičių, socialistinį lenktyniavimą, aktyvo apmokymą, turizmo išvystymą, užsienio delegacijų priėmimą, delegacijų, grupių vadovų ataskaitos apie išvykas į užsienį, komisijos darbui su kurčiais ir nebyliais darbo planai, ataskaitos;

dokumentai apie profesinių sąjungų organizacijų kūrimąsi ir veiklą, įmonių darbą, darbo normavimą, darbo užmokestį ir discipliną, įmonių pervedimą į sutrumpintą darbo dieną, pažymos ir patikrinimo aktai apie darbo įstatymų pažeidimus, pažymos, informacijos apie kurortų, sanatorijų ir poilsio namų darbą, gyventojų buitinio aptarnavimo pagerinimą, kelialapių paskirstymo planai, pažymos apie kelialapių paskirstymo patikrinimus, pažymos apie invalidų namų būklę ir patikrinimo aktai;

statistinės ataskaitos apie profesinių organizacijų darbą, racionalizatorių pasiūlymus ir jų diegimą gamyboje, nelaimingus atsitikimus gamyboje, bibliotekų, kino tinklo darbą, kultūros rūmų ir klubų veiklą, apie kolektyvinę sodininkystę ir daržininkystę, informacijos ir pažymos apie draugiškų teismų veiklą, vaikų lopšelių – darželių ir mokyklų - internatų statybą, apie specialistus, turinčius aukštąjį išsilavinimą ir kt., finansinės ataskaitos;

susirašinėjimo su Lietuvos TSR Ministrų Taryba, ministerijomis ir įstaigomis Sporto rūmų Vilniuje statybos, butų ir buities klausimais dokumentai;

„Komunistinio darbo įmonės“ vardo suteikimo Elektrėnų šiluminei elektrinei dokumentai;

Tarybos ir Revizijos komisijos narių, kandidatų į Tarybos narius, respublikinių komitetų pirmininkų ir sekretorių, pionierių stovyklų, turistinių grupių vadovų ir kiti sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal Tarybos struktūrą ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1846 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TARYBOS FONDO NR. R-542 PAPILDYMĄ

2019-05-23 Nr. SA-29

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondą Nr. R-542 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-06-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-212 ir fondo papildymo pažymoje 2014-12-30 Nr. SA-69.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2019-05-07 Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr. 35 / GF-42 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 2 apskaitos vienetus, įrašytus į apyrašo Nr. 3 tęsinį (bylų Nr. 1847, 1848).

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2019-05-23 Bylų (dokumentų) perdavimo aktu Nr. 55 / GF-45 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 155 apskaitos vienetus, įrašytus į Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos Kapitalinės statybos valdybos apyrašą Nr. 1. Archyve, perduotam apyrašui Nr. 1, suteiktas Lietuvos respublikinės profesinių sąjungų tarybos fondo Nr. R-542 apyrašo numeris 4. Bylos peršifruotos.

Iš viso fonde Nr. R-542 yra 4 apyrašai, 2215 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti profesinių sąjungų kultūros rūmų Vilniuje statybos finansiniai dokumentai.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1848 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Kapitalinės statybos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, valdybos kapitalinės statybos metiniai planai ir tituliniai sąrašai, sąmatos, etatų sąrašai, darbuotojų susirinkimų protokolai, Druskininkų ir Palangos techninių priežiūrų grupių kapitalinės statybos metų balansai, darbo planai, sąmatos, etatų sąrašai, užbaigtų kapitalinės statybos ir inžinerinių tinklų priėmimo į eksploataciją Valstybinės komisijos aktai, Palangos techninės priežiūros grupės likvidacinis balansas ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1972–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Litvinaitytė

 

                                    

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 10:04