O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 131 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PROKURATŪROS FONDĄ NR. 131

2007-07- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prokuroras prie Vilniaus apygardos teismo (Prokurator przy Sądzie Okręgowym w Wilnie) (1919-06-15–1920-07-23)

Prokuroras prie Vilniaus apygardos teismo (Prokurator przy Sądzie Okręgowym w Wilnie) (1920-12-01–1929-06-30)

Vilniaus apygardos teismo prokuratūra (Prokuratura Sądu Okręgowego w Wilnie) (1929-07-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-24 potvarkiu nuo 1919-06-15 steigiant Vilniaus apygardos teismą įsteigtos ir prokuroro bei prokuroro padėjėjo (podprokurator) pareigybės. Dokumentuose prokuroro įstaiga buvo vadinama „Prokuroras prie Vilniaus apygardos teismo“. Prokuroro jurisdikcijoje buvo Vilniaus, Švenčionių, Ašmenos, Trakų, Lydos, Naugarduko apskritys1, nuo 1919-10-01 – ir Dysnos bei Vileikos apskritys, o nuo 1919-11-20 – ir Breslaujos apskritis.2

Prokuroro veiklą prižiūrėjo Vilniaus apeliacinio teismo prokuroras. Veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-15 potvarkis apie teisėtvarkos organizavimą Rytų žemėse.3

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Prokuroras prie Vilniaus apygardos teismo, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.4 1920-11-23 Vilniaus apygardos teismas ir kitos teisėtvarkos įstaigos buvo likviduotos.5

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretu Nr. 26 nuo 1920-12-01, steigiant Vilniaus apygardos teismą, įsteigtos ir prokuroro bei prokuroro padėjėjo pareigybės. Dokumentuose prokuroro įstaiga buvo vadinama „Prokuroras prie Vilniaus apygardos teismo“. Prokuroro jurisdikcijoje buvo Vidurio Lietuvos teritorija.6

Prokuroro veiklą prižiūrėjo Vilniaus apeliacinio teismo prokuroras. Veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretas Nr. 20 apie teisėtvarkos organizavimą Vidurio Lietuvos teritorijoje.7

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus žemėje iki 1922-04-06 veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki jų pertvarkymo.8

Prokuroro prie Vilniaus apygardos teismo veiklą prižiūrėjo Vilniaus apeliacinio teismo prokuroras ir Lenkijos Respublikos teisingumo ministras, kuris buvo vyriausiasis šalies prokuroras. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkis apie bendrųjų teismų santvarką9, kiti teisės aktai.

Prokuroro prie Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijoje nuo 1922-07-01 buvo Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Lydos, Švenčionių, Trakų, Valažino, Vileikos ir Vilniaus apskritys,10 nuo 1926-01-01 – Vilniaus vaivadijos teritorija: Vilniaus miestas, Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Molodečno, Pastovių, Švenčionių, Vileikos, Vilniaus-Trakų apskritys ir Naugarduko vaivadijos Lydos bei Valažino apskritys, nuo 1929-04-26 - ir Ščiutino apskritis.11

1920–1929 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja: ji taip pat buvo vadinama „Vilniaus apygardos teismo prokuroras“, Vilniaus apygardos teismo prokuroro įstaiga. Vadovaujantis teisingumo ministro 1929-06-25 potvarkiu, prokuroro prie Vilniaus apygardos teismo institucija nuo 1929-07-01 pavadinta Vilniaus apygardos teismo prokuratūra.12

Vilniaus apygardos teismo prokuratūros veikla 1939 m. rugsėjo mėn. nutrūko. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos teismo prokuratūros pagrindinis uždavinys buvo prižiūrėti, kad būtų tinkamai taikomi įstatymai. Prokuratūra organizavo ir kontroliavo ikiteisminį tyrimą bei palaikė kaltinimą baudžiamosiose bylose, rengė kaltinamuosius aktus ir kitas išvadas; dalyvavo tiriant ir sprendžiant civilines bylas; kontroliavo nukreiptų į teismą bylų eigą, prižiūrėjo teismo sprendimų vykdymą, dalyvavo kalinių prašymų dėl bausmės atlikimo atidėjimo ar laikino nutraukimo, lygtinio paleidimo iš kalėjimo, kasacinių skundų nagrinėjime, kontroliavo kalėjimus, vadovavo apygardos teismo jurisdikcijoje esančių žemesnės instancijos teismų prokuratūrų veiklai ir ją kontroliavo. Prokuratūra buvo nepriklausoma nuo teismo.

 

II. DOKUMENTŲSUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apygardos teismo prokuratūros dokumentai 1940 m. ir 1944 m. iš teismo archyvo buvo perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo aktų nėra, perduotų saugojimo vienetų skaičius nenustatytas.

1948-09-23 Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas perdavė 275 Vilniaus apygardos teismo prokuratūros 1921–1939 m. bylas.

1949 m. gegužės mėn. į apskaitos dokumentus buvo įrašyti Vilniaus apygardos teismo prokuratūros neaprašyti dokumentai, iš viso 128 097 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1949-11-20 įrašyti apyrašai Nr. 1–26, 28–34, 36–82, 84–94, 96–112, 115–120, iš viso 25499 apskaitos vienetai, 1951–1952 m. įrašyti apyrašai Nr. 121–136, iš viso 133748 apskaitos vienetai, 1954-12-25 įrašytas apyrašas Nr. 137, 34 apskaitos vienetai.

Atlikus dokumentų vertės ekspertizę buvo atrinkti naikinti: 1951 m. – 11596, 1952 m. – 95228 neaprašyti saugojimo vienetai; 1953 m. buvo išbraukti iš apskaitos 6289, 1968 m. – 48435, 1972 m. – 11973, 1976 m. – 2925 saugojimo vienetai.

Fondas buvo pertvarkytas. 1971–1979 m. sudaryti ir 1979-04-11 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1–9, į kuriuos buvo įrašyti 64 176 apskaitos vienetai.

1979 m. liepos mėn., 1998 m., 2002 m. papildomai įrašyta 370 apskaitos vienetų.

1983 m., 1995 m., 1998 m., 2002 m. buvo patikslintas fondo bylų skaičius.

1977 m. apyrašo Nr. 2 bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. 131 yra 9 apyrašai, 64548 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apygardos prokurorų konferencijų, prokuratūros ir jos skyrių, kalinimo įstaigų patikrinimo protokolai, prokuratūros veiklos ir ikiteisminių tyrimų ataskaitos, policijos pranešimai apie įvykdytus nusikaltimus, komunistinę propagandą, konfiskuotą komunistinę spaudą ir literatūrą; statistinės žinios apie baudžiamųjų ir civilinių bylų eigą, susirašinėjimo informacijos apie bylų tyrimą teikimo, kalėjimų išlaikymo ir kontrolės, kalinių korespondencijos tikrinimo, transportavimo, priešlaikinio paleidimo į laisvę, komunistinių organizacijų veiklos sekimo, narių arešto, tardymo bei veiklos uždraudimo, lietuvių organizacijų veiklos sekimo, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai, prokurorų, praktikantų, prokuratūros tarnautojų, politinių kalinių sąrašai, kalinių prašymai ir skundai, tirtų baudžiamųjų ir civilinių bylų, teismo sprendimų registracijos knygos ir jų abėcėlinės rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1106 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo dalyvavimu komunistinių organizacijų veikloje, antivalstybine agitacija, komunistinės spaudos ir literatūros platinimu bei laikymu, agitacija nemokėti valstybinių mokesčių, dalyvavimu darbininkų streikuose.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4064 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo šnipinėjimu Sovietų Sąjungos naudai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 598 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo pasipriešinimu valdžios atstovams ir policijai, karinės tarnybos vengimu, nelegaliu šaunamųjų ginklų laikymu, valstybinės sienos pažeidimu, ieškomų asmenų slėpimu, užsiėmimu gydytojo praktika be leidimo, neteisėtu žemės pasisavinimu, testamentų sunaikinimu, pirkimo ir pardavimo aktų, kitų dokumentų klastojimu, žmogžudystėmis, chuliganizmu, kontrabanda ir kitais kriminaliniais nusikaltimais.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 55214 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo priešvalstybinės ir melagingos informacijos skelbimu leidiniuose.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal leidinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1362 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apygardos teismo prokurorų, praktikantų, prokuratūros tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 151 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininkų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1492 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo priešvalstybine veikla, agitavimu už tautinį baltarusių ir lietuvių judėjimą, priešvalstybinių atsišaukimų, draudžiamos literatūros platinimu, tautinių vėliavų slėpimu ir iškabinimu.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 357 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Tyrimo bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos tyrimo bylos dėl kaltinimo šnipinėjimu Lietuvos Respublikos ir kitų šalių naudai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 204 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvystė Edita Motiejūnienė

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau-DU ZCZW) 1919, Nr. 4–22, 28.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 4–22, 28, Nr. 20-190, Nr. 36-409.

3 DU ZCZW, Nr. 4-22, 23, 24.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.

5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 2840, l. 41.

6 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej (toliau – DU TKRLŚ), 1920, Nr. 5-26.

7 DU TKRLŚ, 1920, Nr. 3-20.

8 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.

9 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ( toliau - DU RP), 1928, Nr. 12-93.

10 DU RP, 1922, Nr. 47-415.

11 LCVA. F. 129, ap.1, b. 264, l. 23-38; DU RP, 1929, Nr. 33-307.

12 DU RP, 1929, Nr. 46-382.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:31