O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-809 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR PROKURATŪROS FONDĄ NR. R-809

2008-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR prokuratūra (1940–1941 m. birželio mėn., 1944-07-16–1990-03-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pagal 1940-08-25 Lietuvos TSR Konstituciją Lietuvos prokuratūros institucijos buvo pertvarkytos ir pradėjo vykdyti savo funkcijas kaip sudėtinė TSRS prokuratūros dalis.

Tiksli data, kada 1940 m. buvo paskirtas Lietuvos TSR prokuroras, nenustatyta.

Lietuvos TSR prokuratūros veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR prokuroro 1944-07-16 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR prokuratūra atkūrė veiklą.1

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-13 nutarimu Nr. I-18 „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso“ visos Lietuvos teritorijoje esančios sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.2

Lietuvos TSR prokuratūra pavadinta Lietuvos Respublikos prokuratūra.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR prokuratūra buvo valstybės institucija, kuri prižiūrėjo įstatymų vykdymą, kontroliavo teismų, kalėjimų ir kitų administracinių institucijų veiklą, organizavo kovą su nusikalstamumu ir teisėtvarkos pažeidimais.

Lietuvos TSR prokurorą skyrė TSRS prokuroras (nuo 1946 m. – TSRS generalinisprokuroras). Lietuvos TSR prokuroras skyrė rajonų ir miestų prokurorus.

Lietuvos TSR prokuroras ir jam pavaldūs prokurorai prižiūrėjo, kad visos ministerijos, žinybos, įmonės, įstaigos, organizacijos, pareigūnai ir piliečiai laikytųsi įstatymų.

Teisme nagrinėjant baudžiamąsias bylas prokuroras palaikė kaltinimą valstybės vardu, kontroliavo bausmę vykdančių įstaigų ir pareigūnų veiklos teisėtumą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. LCVA apskaitos dokumentuose fondas buvo įrašytas 1949-11-29.

1958 m. pagal apskaitos dokumentus fonde buvo 203 bylos, kurios buvo įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Sutvarkius rastus netvarkytus dokumentus 1961-04-29, 1961-09-02, 1963-12-30, 1965-08-13, 1967-07-08, 1976-01-13 į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašyti 46 apskaitos vienetai.

1998-10-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros perėmė 1359 Lietuvos TSR prokuratūros 1944–1990 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 4.

2003-12-19 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros perėmė 352 Lietuvos TSR prokuratūros 1945–1990 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 5.

2006-01-12 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros perėmė 291 Lietuvos TSR prokuratūros 1943–1990 m. bylą, įrašytą apyraše Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-809 yra 5 apyrašai, 2251 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1943–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos prokuratūros tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS teisingumo ir vidaus reikalų liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, prokuroro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų, stojančių į juridinius kursus, anketos, baudžiamosios bylos, prokuratūros tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Baudžiamosios bylos įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 182 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS generalinio prokuroro tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR prokuroro veiklos įsakymai ir potvarkiai, prokuratūros Kolegijos posėdžių ir operatyvinių pasitarimų protokolai, teikimai įstaigoms ir organizacijoms dėl įstatymų pažeidimų pašalinimo, protestai dėl įstatymų pažeidimų įmonėse, įstaigose ir organizacijose, perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis prokuratūrų vadovams, pavaldžių įstaigų veiklos patikrinimo aktai ir apžvalgos, statistinės ataskaitos apie tardymo ir prokuroro darbą, civilinės teisminės priežiūros vykdymo dokumentai, pažymos dėl kasacinės ir priežiūrinės praktikos baudžiamosiose bylose, etatų sąrašai ir sąmatos, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal prokuratūros struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1138 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, LTSR vidaus reikalų ministerijos, LTSR valstybės saugumo komiteto, TSRS prokuratūros tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR prokuroro veiklos įsakymai, operatyvinių pasitarimų protokolai, pranešimai ir ataskaitos apie prokuratūros ir jai pavaldžių įstaigų darbą, pranešimai ir informacijos TSRS prokuratūrai dėl kovos su nusikalstamumu stiprinimo, pranešimai dėl mirties bausmės įvykdymo, pataisos darbų įstaigų patikrinimų dokumentai, prokuratūrų darbo patikrinimo aktai, pagrindinių statistinių duomenų, apibūdinančių nusikalstamumo bei prokurorinės priežiūros būklę, analizės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų patikrinimo ir sunaikinimo aktai, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, ir asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, sąrašai, žinios apie vidaus reikalų darbuotojus, patrauktus baudžiamojon atsakomybėn, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 796 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Sekamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos prokuratūros perduotų į teismą baudžiamųjų bylų sekamosios bylos, kuriose yra mirties bausmės nuosprendis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1971–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-809, ap. 3, b. 819, l. 1.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-03-20, Nr. 9, psl. 316.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:23