O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-813 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS PROKURORŲ FONDĄ NR. R-813

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus apygardos teismo prokuroras (1940 m.–1941 m. sausio mėn.);

2. Vilniaus apskrities prokuroras (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn.);

3. Vilniaus miesto prokuroras (1941 m. sausio mėn.–1941m. birželio mėn.).

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, jos teisėtvarka ir joje veikusi prokuratūra buvo sunaikinti, Lietuvai buvo primesta sovietinė teisinė tvarka. Einančio Respublikos Prezidento pareigas Ministro Pirmininko J. Paleckio 1940-07-01 aktais iš pareigų buvo atleista daugelis vadovaujančių prokuratūros darbuotojų centre ir vietose.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (toliau – LTSR LKT) 1940-09-21 nutarimu Nr. 129 Vyriausiojo tribunolo, Apeliacinių rūmų, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės apygardos teismų prokuratūrų ir teismo tardytojų įstaigos buvo perduotos Lietuvos TSR prokurorui.2 Dokumentuose apygardų teismų prokurorai dar vadinami apygardų prokurorais.

Lietuvos TSR prokuratūros 1940-10-21 rašte LTSR LKT dėl prokuratūrų etatų ir pridėtame etatų projekte nurodyta, kad Lietuvos TSR prokuratūros etatuose yra 5 apygardų teismų prokurorų etatai, laikinai veikiantys nuo 1940-10-01 iki 1940-12-31, taip pat, kad „apskrityse iki naujų metų steigiamos apskričių prokuratūros.“3

Tiksli data, kada Vilniaus apygardos teismo prokuroras baigė veiklą, nenustatyta.

LTSR LKT 1940-12-17 nutarimu Nr. 420 „Dėl Lietuvos TSR miestų ir apskričių prokuratūrų patalpų“ įpareigojo miestų vykdomuosius komitetus iki 1941-01-01 aprūpinti apskričių ir miestų prokuratūras patalpomis.4

1941 m. pradžioje vietoje 5 apygardų prokuratūrų buvo įsteigtos 22 apskričių ir 4 miestų prokuratūros.5

Tiksli data, kada 1941 m. sausio mėn. Vilniaus apskrities prokuroras ir Vilniaus miesto prokuroras pradėjo veiklą, nenustatyta.

Apskričių ir miestų prokurorus skyrė Lietuvos TSR prokuroras, tvirtino SSRS prokuroras, prokurorų darbą prižiūrėjo Lietuvos TSR prokuroras.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl laikino taikimo RTFSR baudžiamųjų, civilinių ir darbo įstatymų Lietuvos TSR teritorijoje, LTSR teismai ir prokuratūros nuo 1940-12-01 savo darbe turėjo vadovautis RTFSR baudžiamaisiais ir civiliniais kodeksais,6 kitais sovietų valdžios priimtais teisės aktais.

Vilniaus apskrities ir miesto prokurorų veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas. Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo po 1940-06-15 išleistus teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Vilniaus prokurorai pagal savo kompetenciją prižiūrėjo, kad valstybės įstaigos, įmonės bei asmenys nepažeistų įstatymų, organizavo ikiteisminį tyrimą ir jam vadovavo, kėlė ieškinius, palaikė kaltinimus, pagal priklausomybę perdavė bylas teismams, teikė kasacinius protestus, prižiūrėjo nuosprendžių vykdymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1949 m. fonde buvo 5 neaprašytos bylos. 1951 m. fonde buvo 1 apyrašas, 382 bylos. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1967-07-22 fondo pertvarkymo akte nurodyta, kad fondo 753 bylos įrašytos apyrašuose Nr.1, 2, 3; naikinimui atrinktos 278 bylos. 1968 m. ir 1980 m. į apyrašus papildomai buvo įrašyta 13 bylų. Papildymų šaltinis nenurodytas.

Bylose yra Vilniaus apygardos teismo prokuroro, Vilniaus apskrities prokuroro ir Vilniaus miesto prokuroro dokumentai. Fonde yra kelios Vilniaus apygardos teismo pirmininko susirašinėjimo bylos.

Iš viso fonde Nr. R-813 yra 3 apyrašai, 767 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra 1939–1940 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai personalo klausimais, 1941 m. nacių okupacijos laikotarpio dokumentų.

Fonde yra 1941 m. dokumentų, priklausančių Vilniaus apygardos teismo prokuroro fondui Nr. R-727.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir LTSR teisingumo liaudies komisariatų, LTSR respublikos prokuroro ir kitų vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto ir apskrities prokurorų įsakymai ir nutarimai, susirašinėjimo su Vilniaus miesto vykdomuoju komitetu baudžiamųjų bylų nagrinėjimo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie Vilniaus apygardos teismo tardytojų darbą, Vilniaus apygardos teismo prokuroro gautų raštų registracijos knyga, kreditų dienynas ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-813 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos, personalo ir tardymo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS ir LTSR prokurorų, kitų vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, metodiniai laiškai, LTSR prokuratūros biuleteniai, kaltinamosios išvados, nutarimai, prokuratūros darbuotojų socialistinio lenktyniavimo sutartys, teismų posėdžių dienoraščiai, Vilniaus apygardos teismo prokuroro kvotų knyga, prokuratūros tarnautojų tarnybos lapai, personalo dokumentai, tardymo bylos dėl kaltinimų nužudymu, priešvalstybine agitacija, vagystėmis, spekuliacija, daiktų slėpimu, chuliganizmu, pabėgimu iš areštinės ir kitų.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal metus, personalo dokumentai – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, tardymo bylos – pagal temas ir pirmąją pavardės abėcėlės raidę. Sisteminimo tvarka giežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-813 apyraše Nr. 2 įrašyti 637 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir tardymo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios, tardymo ir sekamosios bylos dėl kaltinimų nužudymu, vagystėmis, spekuliacija, pasipriešinimu pareigūnams, chuliganizmu, šovinizmu, pabėgimu iš areštinių, prekių slėpimu ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: baudžiamosios – pagal chronologiją ir temas, tardymo – pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-813 apyraše Nr. 3 įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas  Petras Biveinis

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-475, ap.1, b. 4.

2 LCVA, F. R-813, ap.1, b. 8, l. 40.

3 LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 344, l. 31–39.

4 LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 498.

5 Visuotinė lietuvių enciklopedija, XII t., V., 2007 m., psl. 174.

6 LCVA, F. R-813, ap. 1, b. 8, l. 1–4.

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:21