O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1021 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 1021

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Utenos apskrities viršininkas (1918–1940 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada buvo paskirtas Utenos apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Utenos apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.2

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad Utenos apskrities viršininko fonde 1951-12-27 buvo 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai, 1952-10-30 sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame įrašyta 60 apskaitos vienetų, 1953-09-03 - apyrašas Nr. 3, kuriame įrašyti 1646 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1957–07–19 perdavė archyvui 6 Utenos apskrities viršininko bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

1960 m. fonde buvo 4 apyrašai, 1733 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašus 1961–1976 m. buvo įrašyti 253 apskaitos vienetai. 1969 m. fonde rastos 144 nepriklausančios fondui bylos buvo perkeltos į kitus fondus.

1976 m. fonde buvo 4 apyrašai, 1842 apskaitos vienetai.

1978 m. fondas pertvarkytas: atrinkta naikinti 218 bylų, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 - 7, kuriuose buvo įrašyta 1611 apskaitos vienetų: apyraše Nr. 1 įrašyti 861, apyraše Nr. 2 – 53, apyraše Nr. 3 – 155, apyraše Nr. 4 – 94, apyraše Nr. 5 – 293, apyraše Nr. 6 – 71, apyraše Nr. 7 – 84 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai 1980 m. į apyrašą Nr. 6 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1985-01-15 iš fondo Nr. 1094 perkelta ir į apyrašus įrašyta 260 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1021 yra 7 apyrašai, 1872 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dalis apyrašų Nr. 1 ir Nr. 3 bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ katalogo duomenų bazę.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Susisiekimo ministerijos sutartys su Vokiečių – rusų aviacijos bendrove „Luxtransa“ dėl skraidymo per Lietuvos teritoriją, taikos teisėjo sprendimai, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities nuovadų viršininkų ir valsčių savivaldybių tarybų posėdžių protokolai; pranešimai apie sulaikytus asmenis, žinios apie vidaus pasų, leidimų atvykti ir išvykti iš Lietuvos išdavimą, įvykdytus nusikaltimus, turto konfiskavimą, karių šeimoms paskirtas pašalpas, piliečių, norinčių grįžti iš Rusijos, dokumentai, tremtinių bylos; susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, vidaus pasų ir asmens liudijimų išdavimo, pilietybės suteikimo, inventoriaus įsigijimo, pasilinksminimų, vakarų organizavimo, savivaldybių darbo ir kt. klausimais dokumentai; revizijų aktai, policijos ieškomų asmenų sąrašai, piliečių pareiškimai bei prašymai, pranešimai apie konfiskuotą spaudą, įvykius pasienyje; asmenims ir organizacijoms išduoti leidimai ir liudijimai, apskrities viršininko bei policijos įstaigų inventoriaus ir ginklų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Apskrities valsčių savivaldybių tarybų posėdžių protokolų bylos - įrašytos pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 942 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti draugijų ir sąjungų įstatai, sąjungų skyrių susirinkimų protokolai, žinios apie apskrityje veikiančias draugijas, organizacijas ir sąjungas, organizacijų bei jų skyrių veiklos stebėjimo ir draugijų registracijos bylos, susirašinėjimo draugijų veiklos klausimais dokumentai, prašymai registruoti draugijas, organizuoti loterijas, vakarus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Draugijų ir organizacijų skyrių veiklos stebėjimo bylos metų ribose įrašytos pagal pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Svetimšalių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, į Lenkijos okupuotą Lietuvos dalį išvykusių ir ištremtų gyventojų, ieškomų asmenų, svetimšalių asmens bylos, žinios apie svetimšalius, susirašinėjimo svetimšalių paieškos, apgyvendinimo, asmens liudijimų išdavimo, pilietybės suteikimo, išvykimo į užsienį klausimais dokumentai; svetimšalių sąrašai, prašymai leisti apsigyventi Lietuvoje ir išduotų leidimų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Svetimšalių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė – abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 164 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos administracinių baudų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos, susirašinėjimo leidimų ginklui laikyti bei medžioklės liudijimų išdavimo klausimais dokumentai; piliečių bei Labanoro miškų urėdijos tarnautojų, turinčių ginklą, sąrašai; piliečių prašymai išduoti leidimus ginklui laikyti, išduotų leidimų ginklui laikyti registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Asmenų, gavusių leidimus laikyti ginklą, bylos - pagal pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė – abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 399 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos žinios apie policijos tarnautojus, susirašinėjimo tarnautojų paskyrimo ir atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo klausimais dokumentai, milicininkų ir kalinių sąrašai, asmenų pareiškimai priimti į darbą policijoje, prašymai registruoti draugijas, atidaryti parduotuves, valdininkų bei tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos apskrities viršininko ir kitų pavaldžių įstaigų tarnautojų ir darbuotojų, policininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 14:07