O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1261 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1261

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities komitetas (1919-06-04 - 1919 m.)

Ukmergės apskrities savivaldybė (1919 m. - 1940 m.)

Ukmergės apskrities savivaldybė (1941 m. - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Ukmergės apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919-06-03/04. Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Ukmergės apskrities komitetas.2

Ukmergės apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 16 valsčių: Balninkų, Gelvonų Kavarsko, Kurklių, Lidakių, Taujėnų, Traupio, Pabaisko, Pagirių, Panoterių, Siesikų, Šešuolių, Širvintų, Ukmergės, Veprių, Želvos.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4 Ukmergės apskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Ukmergės apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.5 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Ukmergės apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 17 valsčių savivaldybių: Balninkų, Deltuvos, Gelvonų, Giedraičių, Kovarsko, Kurklių, Musninkų, Pabaisko, Pagirių, Panoterių, Siesikų, Šešuolių, Širvintų, Taujėnų Veprių, Želvos, Žemaitkiemio.6 1933 m. jurisdikcija nepasikeitė.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“8 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Ukmergės apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais.9 1942–1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

Tikslios datos, kada 1941 m. Ukmergės apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendros žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1961 m. įrašytos 445 Ukmergės apskrities savivaldybės neaprašytos bylos. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti 1965 m., sudaryta 414 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į apyrašus Nr. 1– 4: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 160, į apyrašą Nr. 2 – 80, į apyrašą Nr. 3 – 132, į apyrašą Nr. 4 - 42 apskaitos vienetai. Apyrašai sudaryti pagal savivaldybės veiklos sritis.

1975 m., 1996 m. ir 1998 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai (į apyrašą Nr. 1 – 2, į apyrašą Nr. 4 – 3).

Iš viso fonde Nr. 1261 yra 4 apyrašai, 419 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1919 – 1929 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, valdybos aplinkraščiai, tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su ministerijomis, Vyriausiąja rinkimų komisija veiklos klausimais dokumentai, žinios apie gyventojus, savivaldybės įstaigas ir įmones, valsčių seniūnus ir kt., personalo dokumentai, biudžetai, sąmatos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1261 apyraše Nr. 1 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra miestelių planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, valdybos posėdžių protokolai, žemėtvarkos darbų planai, žinios apie valsčiams priklausančius žemės ir miškų plotus, gyventojų skaičių, namus, kelius, tiltus ir kt., susirašinėjimo su įstaigomis ir įmonėmis kelių tiesimo ir taisymo, sklypų nusausinimo ir kt. klausimais dokumentai, įstaigų patikrinimo aktai, butų biuro finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1261 apyraše Nr. 2 įrašyta 80 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, valdybos posėdžių protokolai ir pranešimai, susirašinėjimo su Savivaldybių departamentu, valsčių savivaldybėmis, policijos nuovadomis, ligoninėmis švietimo, socialinės ir sveikatos apsaugos klausimais dokumentai, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1262 apyraše Nr. 3 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos žinios apie išmokėtus atlyginimus ir savivaldybei priklausiusių įstaigų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal dokumentų rūšis – žinios įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1262 apyraše Nr. 4 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1261, ap. 1, b. 1, l. 11.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

5 Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

9 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:44