O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1342 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1342

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities seimelis (1919-03-29 - 1919 m.)

Kretingos apskrities savivaldybė (1919 m. - 1940 m.)

Kretingos apskrities savivaldybė (1941 m. - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Kretingos apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919-03-28/29. Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Kretingos apskrities seimelis2.

Kretingos apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 14 valsčių: Andriejavo, Darbėnų, Gargždų, Grušlaukio, Kartenos, Kretingos, Kulių, Linkimų, Mosėdžio, Palangos, Platelių, Salantų, Skuodo, Veiviržėnų.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4 Kretingos apskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Kretingos apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.5 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Kretingos apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 12 valsčių savivaldybių: Andriejavo, Darbėnų, Gargždų, Kartenos, Kretingos, Kulių, Mosėdžio, Palangos, Platelių, Salantų, Skuodo, Veiviržėnų.6 1933 m. jurisdikcija nepasikeitė.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“8 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Kretingos apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais.9 1942–1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

Tikslios datos, kada 1941 m. Kretingos apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Klaipėdos filialas 1969-10-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 16 Kretingos apskrities valdybos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Papildomai 1974-06-20 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1342 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932--1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo žemės ūkio, ekonominiais, darbo jėgos, pastatų statybos, miestų planavimo ir kitais klausimais dokumentai, tiltų statybos ir remonto brėžiniai, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1342 apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra tiltų statybos ir remonto brėžinių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1096, ap. 1, b. 3, l. 26.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

5 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

9 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:38