O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1381 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1381

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities komitetas (1918 m.–1919 m. sausis)

Biržų apskrities komitetas (1919 m. gegužė–1919-07-08)

Biržų - Pasvalio apskrities komitetas (1919-07-09–1919 m.)

Biržų - Pasvalio apskrities savivaldybė (1919 m.–1924 m.)

Biržų apskrities savivaldybė (1924 m.–1940 m.)

Biržų apskrities savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Biržų apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Biržų apskrities komitetas, nenustatyta.1

1919 m. sausio mėn. bolševikams okupavus Biržų apskritį, komiteto veikla buvo sustabdyta.2

Biržų apskrities komiteto veikla buvo atnaujinta pasitraukus bolševikams 1919 m. gegužės mėn.3

Vidaus reikalų ministro 1919-07-09 įsakymu Nr.224 Biržų ir Joniškėlio apskritys buvo sujungtos ir sudaryta nauja Biržų - Pasvalio apskritis. Apskrities centras iš Biržų perkeltas į Pasvalio miestą.4

1919 m. Biržų - Pasvalio apskrityje buvo 12 valsčių - Biržų, Čipėnų, Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Kvietkų, Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Sosto, Vaškų, Žeimelio.5

Tiksli data, kada 1919 m. Biržų - Pasvalio apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Biržų – Pasvalio apskrities pavadinimas 1924 m. pakeistas. Apskritis pavadinta Biržų apskritimi. Apskrities centras iš Pasvalio perkeltas į Biržų miestą, teritorija nepasikeitė.6 Visos apskrities įstaigos taip pat buvo perkeltos į Biržus.

1931 m. Biržų apskrityje buvo 11 valsčių - Biržų, Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Nemunėlio – Radviliškio, Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Saločių, Vabalninko, Vaškų.7

Apskrities savivaldybė savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu8, vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu9 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jos darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.10

Tiksli data, kada 1940 m. Biržų apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.11

Tikslios datos, kada 1941 m. Biržų apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose įrašyta, kad Biržų rajoninis archyvas 1959 m. spalio mėn. archyvui perdavė Biržų apskrities savivaldybės bylas, perduotų bylų kiekis apskaitos dokumentuose nenurodytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir į 1962-02-01 sudarytus apyrašus Nr. 1–3 įrašyta 2450 apskaitos vienetų: į apyrašą Nr. 1 – 1964, į apyrašą Nr. 2 – 417, į apyrašą Nr. 3 – 69 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 918 bylų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 593 Biržų apskrities savivaldybės bylas, kurios buvo įrašytos į apyrašus Nr. 4 ir Nr. 5 (į apyrašą Nr. 4 – 267, į apyrašą Nr. 5 – 326 apskaitos vienetai).

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1975 m., 1984 m. ir 1994 m. papildomai buvo įrašyti 7 apskaitos vienetai (į apyrašą Nr. 1 – 6, į apyrašą Nr. 4 – 1 apskaitos vienetas).

Iš viso fonde Nr. 1342 yra 5 apyrašai, 3067 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos ir valdybos posėdžių protokolai ir nutarimai veiklos klausimais, susirašinėjimo su institucijomis sveikatos apsaugos, socialinės globos, mokesčių išieškojimo, tiltų ir kelių remonto, mobilizacijos, pastatų statybos ir kitais klausimais dokumentai; valsčių savivaldybių ir įstaigų revizijų aktai; tiltų statybos ir remonto brėžiniai; valsčių, miestelių, kaimų ir vienkiemių sąrašai; gyvenamųjų namų statybos bylos, personalo ir finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal savivaldybės skyrius, skyrių ribose - pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Gyvenamųjų namų statybos bylos įrašytos pagal savininkų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1381 apyraše Nr. 1 įrašyti 1987 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra gyvenamųjų namų projektų.

 

Algų lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti apskrities ir valsčių savivaldybių bei joms pavaldžių įstaigų darbuotojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1381 apyraše Nr. 2 įrašyta 417 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos apskrities ir valsčių savivaldybių bei joms pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1381 apyraše Nr. 3 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Sveikatos apsaugos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis dėl sveikatos įstaigų aprūpinimo vaistais ir kitomis gydymo priemonėmis, remonto ir naujų gydymo įstaigų statybos ir kitais klausimais dokumentai; žinios apie ligonines, ambulatorijas, sveikatos punktus, vaistines ir jų veiklos stebėjimo bylos; sveikatos apsaugos darbuotojų asmens bylos; finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1381 apyraše Nr. 4 įrašyti 268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Švietimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis mokyklų statybos ir remonto, aprūpinimo mokymo priemonėmis, kuru ir kitais klausimais dokumentai; statistinės žinios apie mokyklas, mokytojus ir mokinius; mokyklų statybos ir remonto sąmatos; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose -pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1381 apyraše Nr. 5 įrašyti 326 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokyklų, namų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 2.

2 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 3.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 3 a.p.

4 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 5 a.p.

5Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 7.

6 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 6 a.p.

7 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

8 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

9 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

10 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

11 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 13:31