O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 13 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ ŽEMIŲ CIVILINIO VALDYMO INSTITUCIJŲ FONDĄ NR. 13

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Rytų žemių generalinis komisariatas (Komisariat Generalny Ziem Wschodnich) (1919-04-15 - 1920-09-09)

2. Vilniaus apygardos komisaro įstaiga (UrządKomisarza okręgu Wileńskiego) (1919-06-07 – 1919-10-09)

Vilniaus apygardos viršininko įstaiga (Urząd Naczelnika okręgu Wileńskiego) (1919-10-10 – 1920 m. rugsėjis)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Rytų žemių generalinis komisariatas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-04-15 įsakymu buvo paskirtas Rytų žemių generalinis komisaras.1 Rytų žemių generalinio komisaro 1919-07-11 potvarkiu įsteigtas Rytų žemių generalinis komisariatas.2

Rytų žemių generalinis komisariatas buvo pavaldus Lenkijos vyriausiajai kariuomenės vadovybei, nuo 1919-10-10 – tiesiogiai Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui, o nuo 1920-06-01 - Lenkijos Respublikos Vyriausybei.3

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-09-09 įsakymu Rytų žemių generalinis komisariatas buvo likviduotas.4

 

2. Vilniaus apygardos viršininko įstaiga

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-07 potvarkiu buvo įsteigta Vilniaus administracinė apygarda. Ją sudarė Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Lydos, Gardino ir Naugarduko apskritys bei Vilniaus miestas. Vilniaus administracinę apygardą valdė Vilniaus apygardos komisaro įstaiga.5

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu buvo pakeisti pareigybių pavadinimai - apygardos komisaras pavadintas apygardos viršininku. Nuo 1919-10-10 Vilniaus administracinę apygardą valdė Vilniaus apygardos viršininko įstaiga.6

Vilniaus apygardos komisaro įstaiga, vėliau - Vilniaus apygardos viršininko įstaiga buvo pavaldžios Rytų žemių generaliniam komisariatui.7

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinio valdymo įstaigos.8 Tiksli Vilniaus apygardos viršininko įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

 

Fondo sudarytojų funkcijos

 

1. Rytų žemių generalinis komisariatas

 

Lenkijos vyriausiasis kariuomenės vadas 1919-05-13 įsakymu ,,Dėl karinės valdžios ir Rytų žemių civilinio valdymo įstaigų kompetencijos atskyrimo” pavedė Rytų žemių civilinio valdymo įstaigoms administruoti pavaldžias teritorijas: užtikrinti gyventojų saugumą bei viešąją tvarką, atkurti pramonę, prekybą, transportą, žemės ūkį, kontroliuoti mokesčių surinkimą, aprūpinti gyventojus maisto produktais, valdyti valstybės ir be priežiūros paliktą turtą, steigti ir kontroliuoti teisėtvarkos įstaigas (išskyrus karo teismus), reguliuoti civilių gyventojų judėjimą, vykdyti rekvizicijas bei kontroliuoti prievolių vykdymą.9

Rytų žemių generalinis komisariatas buvo vadovaujanti Rytų žemių civilinio valdymo įstaiga. Komisariatas ruošė ir teikė generaliniam komisarui potvarkių, instrukcijų, aplinkraščių projektus visose civilinio valdymo įstaigų kompetencijai priklausančiose srityse, skelbė visuomenei bei atitinkamoms įstaigoms generalinio komisaro potvarkius ir kontroliavo jų vykdymą, prižiūrėjo visų civilinio valdymo įstaigų ir savivaldos institucijų veiklą, ruošė civilinės administracijos įstaigų biudžetus, teikė generaliniam komisarui pasiūlymus dėl įstaigų struktūros pakeitimo, personalo įdarbinimo ir atleidimo bei komisariato ir kitų civilinio valdymo įstaigų veiklos ataskaitas, vykdė kitus generalinio komisaro nurodymus.10

Rytų žemių generaliniam komisariatui vadovavęs Rytų žemių generalinis komisaras leido įstatymų galią turinčius potvarkius, tvirtino civilinės administracijos įstaigų biudžetus, rūpinosi paskolų ir subsidijų iš Lenkijos Respublikos Vyriausybės gavimu, skyrė teritorinės administracijos ir teisėtvarkos institucijų valdininkus, skelbė rinkimus į savivaldos institucijas, kvietė gyventojų atstovus civilinio valdymo įstaigų patarėjais, atstovavo Lenkijos vyriausiąją kariuomenės vadovybę (civilinio valdymo srityje) Lenkijos Respublikos centrinėse valdžios institucijose.11

 

2. Vilniaus apygardos viršininko įstaiga

 

Vadovaudamasi Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-28 potvarkiu ,,Dėl apygardų ir apygardų valdymo įstaigų organizavimo Lenkijos kariuomenės užimtose rytinėse teritorijose” Vilniaus apygardos komisaro įstaiga rūpinosi apygardos civilių gyventojų saugumu bei viešosios tvarkos užtikrinimu, žemės ūkio, prekybos ir pramonės atkūrimu ir vystymu, kelių ir kitų objektų remontu ir statyba, sveikatos apsauga, veterinarine priežiūra, maisto produktų tiekimu gyventojams, vadovavo kovai su spekuliacija bei rekvizicijų vykdymui, kontroliavo visų apygardos teritorijoje veikiančių įstaigų darbą (išskyrus karo, teisėtvarkos, geležinkelio, pašto ir telegrafo įstaigas), teikė generaliniam komisariatui ataskaitas apie bendrą padėtį apygardoje bei pavaldžių įstaigų veiklą.12

Vilniaus apygardos viršininko įstaigos funkcijos, palyginus su Vilniaus apygardos komisaro įstaigos funkcijomis, nepasikeitė.

1919 – 1920 m. prie Vilniaus apygardos viršininko įstaigos veikė Revizijos komisija, kuri pakartotinai nagrinėjo politinių kalinių bylas ir galėjo patvirtinti arba atšaukti anksčiau paskelbtą nuosprendį.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rytų žemių civilinio valdymo institucijųfondas Nr. 13 yra jungtinis. Fondą sudaro Rytų žemių generalinio komisariato ir Vilniaus apygardos viršininko įstaigos veiklos dokumentai.

Tiksli fondo Nr. 13 dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo - perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo Nr. 13 apyrašas Nr. 1 sudarytas 1955 m. Jame buvo įrašyta 80 apskaitos vienetų.

1964 - 1967 m. buvo rasti fondui Nr. 13 priklausantys dokumentai - 241 byla ir 30 kg pabirų. 1965 – 1968 m. dokumentai sutvarkyti. 1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 84 apskaitos vienetai. Kiti dokumentai papildomai įrašyti į apyrašą Nr.1. Atrinkta naikinti 24 saugojimo vienetai ir 17 kg pabirų.

1972 m. prie fondo Nr. 13 prijungtas Rytų žemių civilinio valdymo Vilniaus apygardos viršininko fondas Nr. 14. Jo bylos įrašytos į fondo Nr. 13 apyrašą Nr. 1, apyrašas pertvarkytas. Pertvarkius apyrašą Nr. 1, jame buvo 528 apskaitos vienetai .

1978 – 1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1997 – 1998 m. apyrašo Nr. 1 bylos buvo mikrofilmuotos, 2003 m. - kataloguotos.

Fonde yra 1921 – 1922 m. Vidurio Lietuvos Laikinosios valdymo komisijos departamentų ir kitų Vidurio Lietuvos įstaigų veiklos bei Naugarduko vaivadijos Vileikos, Dysnos, Breslaujos, Dunilovičių apskričių valstybės ir paliktų be priežiūros dvarų, žemės sklypų ir ežerų nuomos dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 13 yra 2 apyrašai, 619 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1922 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskričių komisarų, rajonų viršininkų suvažiavimų, miestų ir valsčių valdybų posėdžių protokolai, Vilniaus apygardos viršininko įstaigos skyrių, apskričių seniūnų ir gydytojų veiklos ataskaitos, pranešimai apie padėtį Vilniaus apygardos apskrityse, lenkų, lietuvių, žydų spaudos apžvalgos, susirašinėjimo apskričių seimelių, miestų ir valsčių valdybų rinkimų, teismų ir policijos veiklos, karo nuostolių įvertinimo, kainų reguliavimo, gyventojų aprūpinimo maisto produktais, medicinos pagalbos gyventojams teikimo, prekybos ir pramonės įmonių, kooperatyvų, visuomeninių organizacijų steigimo ir veiklos, spaudos cenzūros, valstybės ir paliktų be priežiūros dvarų valdymo ir nuomos, ligoninių, bažnyčių, mokyklų atstatymo klausimais dokumentai, įstaigų biudžetai, asmenų prašymai priimti į darbą, išduoti užsienio pasą, leisti apsigyventi, išvykti, įsigyti ginklą, Vilniaus apygardos įstaigų tarnautojų, valsčių, dvarų sąrašai, Vilniaus apygardos žemėlapis ir kiti dokumentai.

Apyraše taip pat įrašyti 1921 – 1922 m. Vidurio Lietuvos Laikinosios valdymo komisijos departamentų ir kitų Vidurio Lietuvos įstaigų veiklos bei Naugarduko vaivadijos Vileikos, Dysnos, Breslaujos, Dunilovičių apskričių valstybės ir paliktų be priežiūros dvarų, žemės sklypų ir ežerų nuomos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.Bylos apyraše nesugrupuotos pagal fondo sudarytojus. Iš bylų antraščių ne visada galima nustatyti, kurios įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 535 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemėlapių ir nuotraukų . Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Vilniaus apygardos viršininko įstaigos Revizijos komisijos nagrinėtų

politinių kalinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apygardos viršininko įstaigos Revizijos komisijoje pakartotinai nagrinėtos asmenų, kalinčių už tarnybą vokiečių kariuomenėje bei Raudonojoje armijoje, komunistinę veiklą, šnipinėjimą, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1920 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 3-10.

2 DZ ZCZW, 1919, Nr. 14-90.

3 DU ZCZW, 1919, Nr. 3-15, Nr. 22-225; 1920, Nr. 42(86)-1057.

4 DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630.

5 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-41.

6 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

7 DU ZCZW, 1919, Nr. 3-15, Nr. 22-225.

8 DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630, Nr.59(103)-1633.

9 DU ZCZW, 1919, Nr. 3-16.

10 DU ZCZW, 1919, Nr. 11-90.

11 DU ZCZW, 1919, Nr. 3-15.

12 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-39.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ ŽEMIŲ CIVILINIO VALDYMO INSTITUCIJŲ FONDO NR. 13 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-04-27 Nr. SA-14

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Rytų žemių civilinio valdymo institucijų fondo Nr. 13 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-10-17 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-79/2.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

20192020 m. pertvarkant Vilniaus apskrities seniūnijos fondą Nr. 1152 buvo atrinkta 1 byla, priklausanti Rytų žemių civilinio valdymo institucijų fondui Nr. 13.

2020 m. byla aprašyta ir įrašyta į fondo Nr. 13 apyrašo Nr. 1 tęsinį apskaitos vienetu Nr. 518.

Iš viso fonde Nr. 13 yra 2 apyrašai, 620 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, žemėlapis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Į apyrašo tęsinį įrašytas Vilniaus apygardos viršininko įstaigos siųstų raštų registracijos žurnalas.

Dokumentų chronologinės ribos: 1920 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 536 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1919–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, žemėlapis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Elena Vydrina

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:40