O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1493 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO GUBERNATŪROS FONDĄ NR. 1493

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Aukštasis Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis Klaipėdos kraštui (1923-02-20–1924-10-26)

Klaipėdos krašto gubernatūra (1924-10-27–1940-01-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ambasadorių konferencija 1923-02-16 perdavė Lietuvai suvereno teises į Klaipėdos kraštą.1 1923-02-20 Lietuvos Valstybės Prezidentas paskyrė Aukštąjį Lietuvos Valstybės įgaliotinį Klaipėdos kraštui.2

Dokumentuose įgaliotinio pareigybės pavadinimas įvairuoja. Įgaliotinis vadinamas: Aukštuoju Lietuvos Valstybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui, Aukštuoju Vyriausybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui, Aukštuoju Lietuvos Vyriausybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui.3

Vadovaujantis 1924-05-08 pasirašyta konvencija dėl Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvos valstybei ir jos priedu – Klaipėdos krašto statutu, Lietuvos Respublikos Prezidento 1924-10-27 aktu buvo paskirtas pirmasis Klaipėdos krašto gubernatorius.4

Lietuvos Respublikos Seimas 1925-02-03 priėmė Aukštojo Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui etatų pakeitimą,5 kuriuo Aukštojo Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui etatai nuo 1924-10-27 pavadinti Klaipėdos krašto gubernatoriaus etatais. Dokumentuose Klaipėdos krašto gubernatoriaus įstaiga vadinama Klaipėdos krašto gubernatūra.

Gubernatorius veikė pagal Ministro Pirmininko nurodymus ir atsiskaitė jam už savo veiklą.6

1939-03-23 Klaipėdos kraštą užėmė vokiečių kariuomenė. Klaipėdos krašto gubernatūra buvo perkelta į Kauną. Likvidavus įstaigą, Klaipėdos krašto gubernatorius Lietuvos Respublikos Prezidento 1940-01-13 aktu Nr. 42 nuo 1940-02-01 atleistas iš pareigų.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Aukštasis Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis Klaipėdos kraštui atstovavo Lietuvos Respublikai, jai valdant Klaipėdos kraštą suvereno teisėmis.

Klaipėdos krašto gubernatorius buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Klaipėdos krašte, vyriausiasis krašto administracijos pareigūnas. Jis prižiūrėjo, kad nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai, reguliavo centro ir autonominės valdžios santykius. Skyrė Klaipėdos krašto direktorijos pirmininką, skelbė rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį, tvirtino apygardos rinkimų komisijos narius, šaukė seimelį ir skelbė seimelio priimtus įstatymus, turėjo teisę juos vetuoti.

Klaipėdos krašto gubernatūra rėmė Klaipėdos krašto lietuvių įstaigas ir organizacijas, skyrė joms lėšas iš slapto fondo, rūpinosi rinkimų į Klaipėdos krašto savivaldos atstovaujamąsias institucijas organizavimu, spaudos ir propagandos reikalais, švietimu, stebėjo krašto visuomeninių organizacijų veiklą, sprendė pasų, vizų, leidimų apsigyventi svetimšaliams išdavimo, optacijos klausimus, tvarkė svetimšalių apskaitą, rengė statistinius duomenis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-06-03 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentus buvo įrašyti Klaipėdos krašto gubernatoriaus fondo apyrašas Nr. 1, 35 apskaitos vienetai.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 35 Klaipėdos krašto gubernatoriaus fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1961 m. ir 1967 m. papildomai įrašyti 46 apskaitos vienetai.

2002 m. fondo bylos kataloguotos „Katalogo“ duomenų bazėje.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Klaipėdos krašto gubernatoriaus fondas pavadintas „Klaipėdos krašto gubernatūra“.

Iš viso fonde Nr. 1493 yra 1 apyrašas, 81 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Klaipėdos krašto gubernatūros veiklos dokumentų rinkimų organizavimo klausimais yra fonde Nr. 414.

Fonde yra Teisės apsigyventi suteikimo komisijos 1920–1923 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: Klaipėdos krašto Seimelio rinkimų įstatymo projektas, Klaipėdos krašto lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Santara“ centro vadovybės posėdžio protokolas, uosto direkcijos metinės darbų apyskaitos, Svetimšalių skyriaus veiklos patikrinimo aktas, pranešimai apie visuomeninių organizacijų veiklą, instrukcija valstybinės policijos sargybai prie gubernatūros, periodinių leidinių stebėjimo, leidimų apsigyventi suteikimo bylos.

Susirašinėjimo visuomeninių organizacijų veiklos, švietimo, lietuviškų organizacijų, laikraščių finansavimo, lietuviškos bibliotekos steigimo Šilutėje, Pagėgių evangelikų bažnyčios statybos, bendrovių likvidavimo, leidimų apsigyventi svetimšaliams suteikimo, pašalpų skyrimo asmenims, pasitraukusiems iš vokiečių užimto Klaipėdos krašto, jų įdarbinimo ir kitais veiklos bei finansų klausimais dokumentai.

Asmenų dokumentai pasams gauti, Pasų ir vizų bei Svetimšalių skyrių bylų, gubernatūros ir direktorijos išduotų užsienio pasų, asmens liudijimų, perduotų Centraliniam valstybės archyvui, sąrašai, asmenų prašymai išduoti jiems leidimus apsigyventi ir jų asmens dokumentai, specialiųjų sumų apyskaitos, sąmatos ir kiti finansų dokumentai.

Teisės apsigyventi suteikimo komisijos veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, Teisės apsigyventi suteikimo komisijos veiklos bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra asmenų nuotraukų, Klaipėdos uosto ir jo įrenginių planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 31.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1686, ap. 1, b. 216, l.1.

3 LCVA. F.923, ap. 1, b. 1149.

4 Vyriausybės Žinios (toliau -VŽ), 1924, Nr. 174-1203.

5 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 445, l.48.

6 LVCA. F. 383, ap. 7, b. 1292, l. 3; F. 923, ap. 1, b. 1025, l. 194.

7 VŽ, 1940, Nr. 689-5196.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:41