O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1539 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1539

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities taryba (1918-12-06 – 1919 m.)

Trakų apskrities savivaldybė (1919 m. – 1940 m.)

Trakų apskrities savivaldybė (1941 m. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Trakų apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-12-06. Jame buvo išrinkta Trakų apskrities taryba.2

Trakų apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 17 valsčių: Kruonio, Darsūniškio, Žiežmarių, Kaišiadorių, Gegužyno, Žaslių, Vievio, Lentvario, Trakų, Kietaviškių, Semeliškių, Užugasčio, Aukštadvario, Onuškio, Dusmenų, Valkininkų, Rūdiškių.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4Trakųapskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Trakų apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.5 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Trakų apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 9 valsčių savivaldybės: Aukštadvario, Kaišiadorių, Kietaviškių, Kruonio, Onuškio, Semeliškių, Vievio, Žaslių, Žiežmarių 6. 1933 m. jurisdikcija nepasikeitė.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“8 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Trakų apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką apie vietinių valstybinės valdžios organų sudarymą. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais. 9

1942 – 1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

Tikslios datos, kada 1941 m. Trakų apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1959-04-21 buvo perduotos 726 neaprašytos Trakų apskrities savivaldybės bylos. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai 1960-05-21 buvo sutvarkyti: sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 479 apskaitos vienetai.

Į apyrašą 1966 m., 1967 m., 1975 m., 1996 m. papildomai įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1539 yra 1 apyrašas, 566 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Aukštadvario valsčiaus savivaldybės dokumentai: aplinkraščiai, nutarimai veiklos klausimais, susirašinėjimo su vadovaujančiomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, teismo vykdomieji raštai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos aplinkraščiai, privalomieji įsakymai veiklos klausimais, apskrities tarybos ir valsčių valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, departamentais, valsčių savivaldybėmis, pradžios mokyklų inspektoriais administraciniais, ūkiniais, finansiniais ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie gyventojus, finansiniai ir personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1539 apyraše Nr. 1 įrašyti 566 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1944 m.

Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra gyvenamųjų namų statybos planų, projektų ir asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 240.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 1-8.

5 Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

9 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:35