O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1567 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1567

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities komitetas (1918-11-14 - 1919 m.)

Alytaus apskrities savivaldybė (1919 m. - 1940 m.)

Alytaus apskrities savivaldybė (1941 m. - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Alytaus apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-14. Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Alytaus apskrities komitetas.2

Alytaus apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 26 valsčiai: Alytaus, Simno, Krokialaukio, Ūdrijos, Antnemunio, Metelių, Seirijų, Miroslavo, Liškiavos, Nemajūnų, Jiezno, Birštono, Nemunaičio, Punios, Pivašiūnų, Butrimonių, Stakliškių, Alovės, Daugų, Varėnos, Rudnios, Marcinkonių, Perlojos, Merkinės, Druskininkų, Kobelių.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4Alytausapskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Alytaus apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.5 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Alytaus apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 17 valsčių savivaldybių: Alytaus, Alovės, Antnemunio, Butrimonių, Daugų, Jiezno, Krokialaukio, Liškiavos, Merkinės, Miroslavo, Nedzingės, Nemaniūnų, Seirijų, Simno, Stakliškių, Ūdrijos, Varėnos.6.

1933 m. Alytaus apskritį sudarė 13 valsčių: Alytaus, Alovės, Birštono, Butrimonių, Daugų, Jiezno, Merkinės, Miroslavo, Seirijų, Simno, Stakliškių, Ūdrijos, Varėnos.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“8 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Alytaus apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką apie vietinių valstybinės valdžios organų sudarymą. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais.9 1942–1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

Tikslios datos, kada 1941 m. Alytaus apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendros žinios apie fondo dokumentus

 

Data, kada archyvui buvo perduoti Alytaus apskrities savivaldybės dokumentai, nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Alytaus rajono valstybinis archyvas 1960-05-05 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė 1201 Alytaus apskrities valdybos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1. Archyve apyrašo numeris pakeistas į Nr. 3, bylos peršifruotos.

Pagal 1960-05-18 įrašą fondo lape fonde buvo 2154 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1–855, apyraše Nr. 2 – 48, apyraše Nr. 3 – 1244 apskaitos vienetai.

2002 m.į apyrašus Nr. 1 ir 3 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1567 yra 3 apyrašai, 2158 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918-1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, Žemės ūkio rūmų, apskrities ir valsčių tarybų posėdžių, revizijų komisijų protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Švietimo ministerija, Savivaldybių departamentu, valsčių savivaldybėmis, valsčių viršaičiais veiklos, finansiniais, ūkio administravimo klausimais dokumentai, seniūnų sąrašai, statistinės žinios apie senovės kultūros paminklus, personalo, finansiniai dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1567 apyraše Nr. 1 įrašyti 857 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918 - 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos apskrities savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1567 apyraše Nr. 2 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 - 1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos privalomieji įsakymai ir nutarimai veiklos klausimais, apskrities ir valsčių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ministerija, Savivaldybių departamentu, Miškų departamentu, valsčių savivaldybėmis, pradžios mokyklų inspektoriais veiklos, finansiniais, ūkio administravimo klausimais dokumentai, apskričiai priklausančių kaimų, gyventojams priklausančių pastatų griovimo sąrašai, statistinės žinios apie gyventojų skaičių, pramonės įmones, asmens ir tarnybos bylos, personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis. Veiklos bylos įrašytos pagal chronologiją, o asmens ir pastatų griovimo bylos – pagal chronologiją, o metuose-pagal bylos pradžios datą ir darbuotojų bei pastatų savininkų pavardes.Pavardžių abėcėlės tvarkos nesilaikyta.

Iš viso fondo Nr. 1567 apyraše Nr. 3 įrašyti 1246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918 - 1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra pastatų, tiltų statybos bei remonto projektų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 11, l. 212.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

5 Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

9 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:31