O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1577 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠILUTĖS APSKRITIES VALDYBOS FONDĄ NR. 1577

2008-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šilutės apskrities viršininko įstaiga (Das Landratsamt Heydekrug) ([1818–1873 m.])

Šilutės apskrities viršininko įstaiga (Das Landratsamt Heydekrug) ([1874–1926 m.])

Šilutės apskrities taryba (Der Kreisausschuss Heydekrug) ([1874–1926 m.])

Šilutės apskrities valdyba (Kreisverwaltung Heydekrug) ([1926]–1939 m.)

Apskrities viršininkas (Apskrities savivaldybės valdyba) (Der Landrat (Verwaltung des Kreiskommunalverbandes)) (1939 m.–1942-01-31)

Šilutės apskrities viršininkas (Der Landrat des Kreises Heydekrug) (1942-02-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šilutės apskritis sudaryta 1818 m. Apskritis įėjo į Prūsijos karalystės, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijos Rytų Prūsijos (1829–1878 m. – Prūsijos) provincijos Gumbinės apygardos sudėtį. Apskritį valdė apskrities viršininkas (Landrat), kurį skyrė karalius. Tiksli Šilutės apskrities viršininko įstaigos veiklos pradžios data nenustatyta. Šilutės apskrities viršininko įstaiga dokumentuose taip pat vadinama Karališkąja Šilutės apskrities viršininko įstaiga.

1874 m. įsigaliojo Prūsijos šešių provincijų apskričių santvarkos įstatymas, suteikęs apskritims daugiau savivaldos teisių. Šiuo įstatymu apskričių valdymas buvo pavestas apskričių viršininkams, apskričių seimeliams (Kreistag) bei seimelių renkamoms apskričių taryboms (Kreisausschuss).

Šilutės apskrities tarybos veiklos pradžia nenustatyta. Apskrities tarybai pirmininkavo Šilutės apskrities viršininkas. Šilutės apskrities viršininko įstaiga ir Šilutės apskrities taryba veikė kiekviena pagal 1874 m. įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją.

Nuo XX a. pradžios Šilutės apskrities valdymo įstaiga dokumentuose taip pat buvo vadinama „Šilutės apskrities viršininkas ir apskrities tarybos pirmininkas“.

Šilutės apskrities viršininkas buvo tiesiogiai pavaldus Gumbinės apygardos administracinės valdžios vadovui, kuris kontroliavo ir Šilutės apskrities tarybos veiklą.

Klaipėdos kraštui 1924 m. tapus Lietuvos Respublikosautonomine dalimi, apskrities valdymo principai nepasikeitė. Pirmieji rinkimai į Šilutės apskrities tarybą įvyko 1925-07-101. Apskritį valdė Šilutės apskrities viršininkas ir Šilutės apskrities taryba, kurių veiklą kontroliavo Klaipėdos krašto direktorija. Dokumentuose apskrities valdymo įstaiga buvo vadinama: „Šilutės apskrities viršininkas“, „Šilutės apskrities viršininkas ir apskrities tarybos pirmininkas“, o nuo 1926 m. pabaigos – ir „Šilutės apskrities valdyba“.

1939-03-23 Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Vokietijos reicho. Šilutės apskritis įėjo į Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardos sudėtį. Apskrities valdymas buvo pertvarkytas pagal 1935-01-30 Vokietijos bendruomenių santvarkos įstatymą, įsigaliojusį Klaipėdos krašte 1939-05-012. Šilutės apskrities valdymo įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Ji vadinosi „Šilutės apskrities viršininkas“, „Apskrities viršininkas (Apskrities savivaldybės valdyba)“. Apskrities viršininkas buvo ir apskrities savivaldybės valdybos vadovas.

Remiantis Vokietijos reicho vidaus reikalų ministro 1940-01-15 įsaku, nuo 1942-02-01 Šilutės apskrities valdymo įstaiga buvo vadinama „Šilutės apskrities viršininkas“.3

Tiksli Šilutės apskrities viršininko įstaigos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šilutės apskrities viršininkas buvo aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas apskrityje, jis taip pat pirmininkavo apskrities seimeliui ir apskrities tarybai (vėliau – apskrities savivaldybės valdybai). Apskrities viršininko įstaigos kompetencijai priklausė rinkimų, apdovanojimų ordinais ir garbės ženklais, kovos su potvyniais ir epideminėmis ligomis, namų statybos, karo prievolės ir mobilizacijos, pasų išdavimo, pilietybės klausimai, geležinkelių, pašto ir telegrafo, tikybų ir mokyklų reikalai, leidimų veikti visuomeninėms organizacijoms, rengti renginius, parduoti žemės sklypus, medžioti išdavimas, gyventojų apskaita, statistinių duomenų rinkimas. Apskrities viršininko žinioje veikė draudimo įstaiga, finansų valdyba, policija.

Šilutės apskrities taryba buvo apskrities savivaldos vykdomoji institucija, rengė seimelio nutarimų projektus ir juos įgyvendino. Apskrities taryba valdė savivaldybės turtą, sprendė sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, priešgaisrinės apsaugos, verslo leidimų išdavimo, mokesčių, kelių statybos ir priežiūros, melioracijos, civilinės metrikacijos klausimus, prižiūrėjo bendruomenių (kaimų, miestelių, miestų) savivaldą, taikintojų (trečiųjų teismų) veiklą, sprendė administracines bylas, valdė apskrities komunalinę kasą ir taupomąją kasą.4 Nuo 1941 m. apskrities savivaldybės valdybos kompetencijai priklausė savivaldybės turto valdymas, bendruomenių priežiūra, socialinės rūpybos, statybos, kelių statybos, melioracijos, mokesčių klausimai, apskrities ligoninės ir apskrities komunalinės kasos administravimas.5

Šilutės apskrities valdyba administravo Šilutės apskritį, vykdė Šilutės apskrities viršininko įstaigos ir Šilutės apskrities tarybos funkcijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m. Fondo dokumentai gauti iš Šilutės rajoninio archyvo. Dalis dokumentų Šilutės rajoniniame archyve buvo sutvarkyta ir įrašyta į 6 apyrašus, kiti dokumentai perimti nesutvarkyti. Perimtų dokumentų kiekis nenustatytas. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1961-03-04 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti „Der Landrat“ Šilutėje fondo Nr. 1577 apyrašai Nr. 1 – 6, 6365 apskaitos vienetai.

1967 m. fondas pertvarkytas. Prie fondo Nr. 1577 prijungtas „Klaipėdos krašto Šilutės apskrities Priaugimo mokesčių inspekcijos“ fondas Nr. 1575, kuriame buvo 1 apyrašas, 6160 apskaitos vienetų. Sudaryti ir į apskaitos dokumentus 1967-10-25 įrašyti apyrašai Nr. 1 – 12, 6330 apskaitos vienetų. Fondas Nr. 1577 pavadintas „Šilutės apskrities valdyba“.

1966-12-28 ir 1968-08-27 atrinkta naikinti 8970 saugojimo vienetų.

1969 m., 1994 m., 1997 m., 2000 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 4, Nr. 7 ir Nr. 10 papildomai įrašyti 27 apskaitos vienetai.

1990 m. ir 2003 m. patikslintas apyrašuose Nr. 5 ir Nr. 3 įrašytų bylų skaičius.

Iš viso fonde Nr. 1577 yra 12 apyrašų, 6357 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1822–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 1 yra Pagėgių apskrities viršininko, Lankos apskrities viršininko įstaigų veiklos bylų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, Šilutės apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įstaigos ir apskrities tarybos veiklos sričių aprašymas, mokyklų bei mokyklų draugijų (Schulverbände) steigimo ir stebėjimo bylos.

Susirašinėjimo apskrities valdymo, gyventojų ir pramonės įmonių surašymo organizavimo, „Apskrities valdžios žinių“ leidimo, kelių statybos, keltų nuomos, kovos su potvyniais ir jų pasekmių šalinimo, mokyklų valdybų narių rinkimo, mokyklų išlaikymo, pašalpų skyrimo gyventojams, civilinės metrikacijos įstaigų veiklos, personalo klausimais dokumentai.

Gyventojų ir pramonės įmonių surašymo duomenų suvestinė, pirmojo pasaulinio karo meto apskrities dienoraštis, taikintojų (trečiųjų teismo) protokolų knygos, išduotų leidimų laikyti ginklus registracijos knyga, apskrities biudžeto projektai, personalo dokumentai, 1942 m. gimusių asmenų gimimo liudijimų sąrašas, Klaipėdos krašto statistikos biuro leidinys „Statistikos žinios“.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, mokyklų bei mokyklų draugijų steigimo ir stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1823–1940 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, Nusausinimo darbų ir jų finansavimo nuostatai, susirašinėjimo kelių, tiltų statybos, remonto ir priežiūros, keltų remonto ir nuomos, kanalo, uostų įrengimo, žvyrduobių eksploatavimo, pelkių sklypų nuomos, upių reguliavimo, pylimų statybos, įrenginių kovai su potvyniais priežiūros, melioracijos, pylimų draugijų (Deichverbände), nusausinimo bendrovių veiklos klausimais dokumentai.

Keltų nuomos, statybos darbų sutartys, komerciniai pasiūlymai, nusausinimo bendrovių, pylimų draugijų narių, pelkių sklypų nuomininkų ir jų nekilnojamojo turto sąrašai, upių reguliavimo, tiltų projektai, uosto Šilutėje, melioracijos įrenginių, kelių planai, statybos darbų sąmatos, darbininkų algalapiai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 2 įrašyti 237 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, dalis bylų susisteminta pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1822–1942 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vertės padidėjimo mokesčio įstaigos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Vertės padidėjimo mokesčio įstaigos („Priaugimomokesnio įstaigos“, „Prieaugliomokesnio įstaigos“ – „Zuwachssteueramt“) bylos apie žemės sklypų perleidimą, vertės padidėjimo mokesčio dydžio nustatymą.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 3 įrašyti 2627 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1943 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, Vokietijos savivaldybių sąjungos, Šilutės apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos nutarimai, apskrities savivaldybės valdybos (Kreiskommunalverwaltung) darbo reglamentas, Šilutės apskrities komunalinės kasos nuostatai, Privalomo profesinių mokyklų lankymo nuostatai, amatų mokyklų įstatai, apskrities biudžeto statutai, apskrities viršininko ir tarybos narių pasitarimo, apskrities komunalinės kasos patikrinimo protokolai, apskrities viršininko pranešimai apie padėtį apskrityje ir nacių okupuotos Lietuvos pasienio srityse.

Susirašinėjimo savivaldybei priklausančių namų ir patalpų išnuomojimo, ligoninės statybos, remonto, aprūpinimo, gyventojų medicininio aptarnavimo, priešlėktuvinės apsaugos organizavimo, profesinių mokyklų steigimo, išlaikymo ir mokymo organizavimo, įmonių, gyvenamųjų ir kitų pastatų, kelių statybos, sporto aikštelių, maudyklių, pirčių, dezinsekcijos įstaigų įrengimo, karių kapų priežiūros, mokesčių, draudimo, tarnautojų ir darbininkų apdovanojimo, finansų, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai.

Žinios apie gyventojų, kultūros įstaigų skaičių, gydytojų honorarus, statistinės žinios apie ūkio padėtį apskrityje, nustatytus žemės mokesčius, patalpų nuomos sutartys, statybos darbų sąmatos, pastatų projektai, pramonės įmonių planai, profesinių mokyklų, ligoninių, žemės savininkų ir jų turimų sklypų, karių kapų sąrašai, tarnautojų sąrašai ir asmens bylos, algalapiai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 4 įrašyti 235 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1910–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, Vokietijos savivaldybių sąjungos tvarkomieji dokumentai, bendruomenių (kaimų, miestelių) valdymo nuostatai (Gemeindesatzungen), Darbo ir arklių prievolių nuostatai.

Susirašinėjimo bendruomenių administravimo, jų pavadinimų ir ribų keitimo, miesto teisių suteikimo Šilutei, prekybos turgavietėse tarifų, prievolių nustatymo, vietovių elektrifikavimo, kelių, kapinių priežiūros, mokyklų statybos, pastatų draudimo, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, socialinės paramos, mokesčių, biudžetų projektų sudarymo, bendruomenių tarėjų, taikintojų (trečiųjų teismo teisėjų) skyrimo, bendruomenių valdybų personalo klausimais dokumentai.

Leidimų prekiauti pieno produktais, pilstomais alkoholiniais gėrimais, laikyti viešbučius išdavimo bylos, bendruomenių biudžetų projektai ir biudžeto statutai, bendruomenių kasų ir buhalterijos patikrinimo dokumentai, burmistrų, jų pavaduotojų, tarėjų, valsčių viršaičių bei kitų valdininkų skyrimo, prisaikdinimo, pareigų perėmimo bei asmens dokumentai, bendruomenių, valsčių, valsčių viršaičių sąrašai, gyventojų skundai dėl burmistrų veiksmų, administracinio teismo narių asmens bylos.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 5 įrašyti 389 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, dalis bylų susisteminta pagal vietovardžius ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Socialinės rūpybos įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Socialinės rūpybos įstaigos (skyriaus) (Kreiswohlfahrtsamt) dokumentai: valdžios ir valdymo institucijų, apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, apskrities tarybos posėdžio protokolas, Akušerių darbo nuostatai, susirašinėjimo pašalpų skyrimo, socialiai remtinų asmenų medicininio aptarnavimo, neįgaliųjų įdarbinimo, vaikų siuntimo į sanatorijas, mokesčių lengvatų suteikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pašalpų skyrimo ligoniams, neįgaliesiems, karo invalidams, kareivių šeimoms, evakuotoms iš bombarduojamų rajonų šeimoms bylos, sutartys su gydytojais ir akušerėmis, asmenų prašymai skirti pašalpas, bedarbių, karo invalidų ir kitų socialiai remtų asmenų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 6 įrašytas 221 apskaitos vienetas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įstaigos veiklos patikrinimo protokolas.

Susirašinėjimo apskrities viršininko įstaigos ir savivaldybės valdybos veiklos sričių nustatymo, apskrities viršininko įstaigos darbo organizavimo, ūkio, finansų valdymo bei tarnautojų darbo užmokesčio, asmenų atleidimo nuo mobilizacijos, transporto priemonių mobilizavimo, įmonių konfiskavimo vermachto reikmėms, pelkių sklypų nuomininkų iškeldinimo, gyventojų aprūpinimo kuru, žibalu, pramoninėmis prekėmis, apdovanojimo garbės ženklais, medaliais ir karo nuopelnų kryžiais, santuokos jubiliejų pažymėjimo, pavardžių keitimo, civilinės metrikacijos įstaigų veiklos, įrašų civilinės metrikacijos dokumentuose taisymo, pilietybės nustatymo, pasų išdavimo irkitais veiklos klausimais dokumentai.

Vokietijos pilietybės suteikimo gyventojams bylos, santuokos liudijimai, miško sklypų nuomos sutartys ir sklypų planai, darbo prievolininkų, miško sklypų nuomininkų, civilinės metrikacijos įstaigų, bažnyčių parapijų, kunigų sąrašai, apskrities viršininko įstaigos personalo dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 7 įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, Vokietijos pilietybės suteikimo bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1925 m., 1935–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Gumbinės apygardos administracinės valdžios vadovo tvarkomieji dokumentai, Šilutės apskrities viršininko įstaigos susirašinėjimo moksleivių darbo prievolės atlikimo, jaunimo draudimo, privačios mokyklos Rusnėje išlaikymo, leidimo veikti privačiai mokyklai Šilutėje išdavimo klausimais dokumentai, mokyklų stebėjimo bylos (dokumentai mokyklų administravimo, finansų, ūkio, personalo klausimais), mokyklų draugijų ir joms priklausančių kaimų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 8 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokyklų stebėjimo bylos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, Valstybinės policijos valdybos raštas apie Klaipėdos kriminalinės policijos reorganizavimą ir funkcijas, Šilutės apskrities žandarmerijos struktūros aprašymas, kainų priežiūros žandarmerijos veiklos ataskaita, kriminalinės policijos ir slaptosios valstybės policijos pranešimai apie ieškomus dezertyrus, pabėgusius karo belaisvius, žandarų raportai, susirašinėjimo policijos rezervistų ir žandarų sutelkimo, apmokymo, perkėlimo, apginklavimo, sveikatos patikrinimo, atlyginimų, žandarmerijos ir policijos pastatų remonto, butų žandarams nuomos klausimais dokumentai, liudijimai apie asmenų tarnybą pagalbinėje policijoje, patalpų nuomos sutartys, remonto darbų sąmatos, policininkų, policijos rezervistų, žandarų sąrašai, anketos, asmens bylos, žandarmerijos postų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 9 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų tvarkomieji dokumentai, Tilžės policijos direktoriaus pranešimas apie kainų patikrinimo Šilutės apskrityje rezultatus, susirašinėjimo gyventojų lojalumo tikrinimo, darbo jėgos iš okupuotų Rytų šalių panaudojimo, kainų priežiūros, sanitarijos, veterinarijos, upių laivininkystės, susisiekimo organizavimo, leidimų parduoti žemę, apsigyventi ar pakeisti gyvenamąją vietą, statyti namus išdavimo klausimais dokumentai, leidimų statyti namus, įmones, darbo stovyklų barakus, prijungti prie elektros tinklų ir kt. išdavimo gyventojams ir bendruomenėms bylos, butų nuomos kainų priežiūros bylos, kainų priežiūros inspekcijos baustų asmenų bylos, asmenų prašymai leisti laikyti ginklus, motorinių valčių savininkų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 10 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, statybos leidimų išdavimo bendruomenėms bylos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka, statybos leidimų išdavimo asmenims ir kainų priežiūros inspekcijos baustų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos leidimų apsigyventi svetimšaliams, pereiti sieną, asmens tapatybės kortelių išdavimo bylos, asmenų dokumentai kelionės pasams gauti, susirašinėjimo dėl užsienio pasų išdavimo dokumentai, vidaus pasai, darbo knygelės, asmenų, atsikėlusių iš Lietuvos, sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 11 įrašyti 1782 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, leidimų apsigyventi svetimšaliams, pereiti sieną, asmens tapatybės kortelių išdavimo bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Karo prievolininkų apskaitos kortelių apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos karo prievolininkų apskaitos kortelės.

Iš viso fondo Nr. 1577 apyraše Nr. 12 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1943 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Valsonokas R. Klaipėdos problema, 1932, psl. 336.

2 www.territorial.de

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1577, ap.4, b. 19, l.12.

4 LCVA. F. 1577, ap. 1, b. 15, l. 7-13.

5 LCVA. F. 1577, ap. 4, b. 19, l. 7, 9.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:29