O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1620 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1620

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio laikinasis apskrities komitetas (1918 m. lapkritis – 1918 m. gruodis)

Rokiškio apskrities komitetas (1919-06-12 – 1919 m.)

Rokiškio apskrities savivaldybė (1919 m. - 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Rokiškio apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn. Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – laikinasis apskrities komitetas.2 Rokiškio apskritį užėmę bolševikai 1918 m. gruodžio mėn. nutraukė komiteto veiklą.

Rokiškio apskrities seimelis buvo sušauktas 1919-06-12, jame buvo išrinktas Rokiškio apskrities komitetas.3

Rokiškio apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 14 valsčių: Šimonių, Svėdasų, Skapiškio, Pandėlio, Čedasų, Aknystos, Rokiškio, Obelių, Panemunio, Alotų, Kamajų, Južintų, Kriaunų, Subato.4

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu5 Rokiškio apskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Rokiškio apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.6 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Rokiškio apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 10 valsčių savivaldybių: Juodupės, Južintų, Kamajų, Obelių, Pandėlio, Panemunėlio, Panemunio, Rokiškio, Skapiškio, Svėdasų 7. 1933 m. jurisdikcija nepasikeitė.8

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“9 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Rokiškio apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Rokiškio filialas 1962-02-23 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė 2 Rokiškio apskrities savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1620 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. liepos 24 - 25 d. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra savivaldybės veiklos dokumentų.

 

Tarnautojų anketų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Kamajų, Pandėlio ir Panemunės valsčių mokytojų, policininkų, girininkų, savivaldybių ir kitų įstaigų tarnautojų 1940 m. liepos 24-25 d. užpildytos anketos.

Bylos apyraše įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1620 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. liepos 24 - 25 d. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2-3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 11, l. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 4.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

6 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356-2419.

7 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

8 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

9 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:22