O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1636 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO DIREKTORIJOS FONDĄ NR. 1636

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Klaipėdos krašto direktorija (Landesdirektorium des Memelgebiets, Landesdirektorium für das Memelgebiet) (1920-02-17–1924 m.)

Klaipėdos krašto direktorija (Direktorium des Memelgebiets) (1925–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Klaipėdos kraštas, 1920-01-10 ratifikavus Versalio taikos sutartį, buvo atskirtas nuo Vokietijos. Antantės valstybės Klaipėdos kraštą laikinai pavedė valdyti Prancūzijai. Kraštui administruoti paskirtas generolas D. Odri 1920-02-17 sudarė Klaipėdos krašto direktoriją.

1923-01-13 Šilutėje sudaryta sukilėlių direktorija, kuri, 1923-01-15 Klaipėdos krašto valdymą perėmus vietos lietuviams, persikėlė į Klaipėdą. 1923-02-15 valdžia buvo perduota naujai direktorijai, kurios pirmininką Antantės valstybių vardu paskyrė Antantės ypatingosios komisijos atstovas.1

Pagal 1925-08-25 įsigaliojusią konvenciją dėl Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvos valstybei ir jos priedą – Klaipėdos krašto statutą2, direktorijos pirmininką skyrė Klaipėdos krašto gubernatorius, o pirmininkas iš krašto vietos gyventojų skyrė kitus narius. Direktorija privalėjo turėti Seimelio pasitikėjimą. Seimeliui pareiškus nepasitikėjimą, direktorija turėjo atsistatydinti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1939-03-22 priėmė Vokietijos ultimatumą dėl Klaipėdos krašto perdavimo Vokietijai. 1939-03-23 Klaipėdos kraštą užėmė vokiečių kariuomenė. Tiksli Klaipėdos krašto direktorijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Klaipėdos krašto direktorija buvo aukščiausia krašto vykdomosios valdžios institucija. Direktorija vadovavo krašto administracijai, rūpinosi ūkio tvarkymu, finansais, socialine rūpyba, sveikatos apsauga, švietimu, tikybų reikalais, prižiūrėjo policijos veiklą, teismus, skyrė krašto teismų teisėjus.

Direktorijai priklausė įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Direktorijos pirmininkas arba jo pavaduotojas kontrasignavo Seimelio priimtus įstatymus. Direktorijos nariai turėjo teisę dalyvauti Seimelio ir Ekonominės tarybos darbe.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966-07-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė apie 1000 Klaipėdos krašto direktorijos bylų.

Sutvarkius dokumentus, 1967-03-14 buvo sudaryti Klaipėdos krašto direktorijos fondo Nr. 1636 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 115 apskaitos vienetų, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 468 apskaitos vienetai. 1967-10-19 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1636 yra 2 apyrašai, 584 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1890–1940 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

2002 m. dalis apyrašo Nr. 1 bylų kataloguota „Katalogo“ duomenų bazėje.

Fonde yra Rytų Prūsijos provincijos Karaliaučiaus, Gumbinės apygardų administracinės valdžios vadovų (vyriausybės prezidentų – Regierungspräzident) įstaigų 1890–1919 m. dokumentų, pavienių Klaipėdos policijos direkcijos 1940 m. dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Klaipėdos krašto direktorijos, policijos ir geležinkelio direkcijų, pramonės inspekcijos, Klaipėdos prekybos rūmų tvarkomieji dokumentai, Įstatymas dėl Klaipėdos krašto policijos pertvarkymo ir jo pakeitimų rengimo dokumentai, policijos stočių revizijų protokolai, policijos įstaigų pranešimai.

Susirašinėjimo policijos darbo organizavimo, muitinių statybos, remonto, aprūpinimo, uosto valdybos, lietuvių gimnazijos Klaipėdoje, gyvenamųjų namų statybos, sugriautų trobesių atstatymo, kelių, tiltų, pylimų statybos ir remonto, pašto, telefono, telegrafo ryšio, geležinkelių susisiekimo organizavimo ir aprūpinimo, karo padarytų nuostolių atlyginimo, prekybos turguose organizavimo, medicinos laboratorijos įrengimo, sanitarijos, gatvių, kaimų, įstaigų pavadinimų keitimo, svetimšalių priėmimo į darbą, leidimų rengti renginius suteikimo, finansų bei personalo klausimais dokumentai.

Statistinės žinios apie nusikalstamumą, policijos veiklą, patalpų nuomos, žemės sklypų pirkimo sutartys, valstybinio turto, svetimšalių, pašto tarnautojų, locmanų, suimtųjų sąrašai, prašymai suteikti leidimus prekiauti, leisti organizuoti rinkliavas, įstaigų pavadinimų vertimai į lietuvių kalbą, finansų dokumentai, tarnautojų asmens bylos, kaimų seniūnų drausmės bylos.

Karaliaučiaus, Gumbinės apygardų administracinės valdžios vadovų (Regierungspräzident) įstaigų 1890–1919 m. dokumentai muitinių ir žandarmerijos pastatų statybos ir remonto klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas, tarnautojų asmens ir kaimų seniūnų drausmės bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1890–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Leidimų vairuoti ir naudotis automobiliais išdavimo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos leidimų vairuoti ir naudotis automobiliais išdavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal bylų raštvedybos numerius jų eilės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 468 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m.

Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992.

2 Vyriausybės žinios, 1924, Nr. 169-1186.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:17