O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 19 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS FONDĄ NR. 19

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinoji Valdymo Komisija (Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej) (1920-10-12 – 1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pasivadinęs Vyriausiuoju kariuomenės vadu ir prisiėmęs Vidurio Lietuvos aukščiausiąją valdžią, generolas L. Želigovskis 1920-10-12 dekretu Nr. 2 paskelbė apie vykdomosios valdžios institucijos – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos (toliau – LVK) sudarymą bei jos narių - numatytų steigti departamentų vadovų paskyrimą. LVK sudarė Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Finansų, Švietimo, Teisingumo, Darbo ir socialinės apsaugos, Tiekimo, Pramonės, prekybos ir ūkio atkūrimo, Susisiekimo ir viešųjų darbų, Žemės ūkio ir miškų departamentų direktoriai.1 LVK pirmininkas buvo paskirtas 1920-11-29.2

LVK veiklą koordinavo ir organizavo Prezidiumo įstaiga, kuri buvo tiesiogiai pavaldi komisijos pirmininkui.3 LVK ir Prezidiumo įstaigos darbo tvarką nustatė 1920-11-18 LVK posėdžių reglamentas.4

1921 m. sausio mėn. LVK atsistatydino. Naujos LVK pirmininkas paskirtas 1921-01-16.5

Vidurio Lietuvos Vyriausiasis kariuomenės vadas 1921-11-30 perleido LVK pirmininkui aukščiausiąją valdžią.6

Įvykus Vilniaus Seimo rinkimams, LVK 1922-02-01 sušaukė jo pirmąjį posėdį.7 Vilniaus Seimas 1922-02-25 pavedė LVK valdyti kraštą, kol Vidurio Lietuva taps Lenkijos dalimi.8

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia.9 LVK ir jos darbą organizavusių įstaigų veikla buvo nutraukta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LVK atliko Vidurio Lietuvos vyriausybės funkcijas. Jos kompetencijai priklausė visa vykdomoji valdžia ir krašto administravimo priežiūra. Biudžeto išlaidų ir įplaukų planavimą bei įstatymų, potvarkių leidimą LVK pirmininkas ir departamentų direktoriai privalėjo derinti su Vyriausiuoju kariuomenės vadu.

Pagrindinės LVK veiklos kryptys buvo teisinis reguliavimas ir vadovavimas departamentams pavaldžių įstaigų darbui ūkio atkūrimo, gyventojų aprūpinimo būstais, maistu, kuru, sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės rūpybos ir kitose srityse pagal departamentų kompetenciją, tarptautinis bendradarbiavimas prekybos, kultūros srityse. LVK koordinavo Vilniaus Seimo rinkimų organizavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos valdyba 1938-05-06 perdavė Valstybiniam archyvui Vilniuje 89 Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Prezidiumo įstaigos bylas.10 Kada dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, nenustatyta, dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

1949 m. fonde buvo 2 apyrašai, 89 apskaitos vienetai.

Iš Baltarusijos TSR Polocko apskrities valstybinio archyvo 1952-02-14 gautos 24 bylos.

1954 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 2a, 528 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Fondas 1971 m. pertvarkytas. Sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 637 apskaitos vienetai. Bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš Baltarusijos valstybinio centrinio istorijos archyvo 1974-01-04 gautos 2 bylos. 1978–1980 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Apyraše Nr. 1 įrašytų bylų dokumentai 1999 m mikrofilmuoti, 2003 m. – kataloguoti teminėje KATALOGO duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr.19 yra 2 apyrašai, 640 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, prancūzų, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis.

Fonde yra Valstybinės policijos Pasienio perėjimo kontrolės punktų skyriaus 1922–1923 m. veiklos ir personalo bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado ir Laikinosios Valdymo Komisijos teisės aktai, Laikinosios Valdymo Komisijos departamentų ir Lenkijos Respublikos ministerijų potvarkiai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių protokolai ir dienotvarkės, susirašinėjimo teisinės sistemos kūrimo, ūkio, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigų veiklos organizavimo ir kontrolės, spaudos, religinių bendruomenių, politinių partijų, tautinių mažumų ir visuomeninių organizacijų veiklos, Vilniaus Seimo rinkimų, karinės prievolės atlikimo, personalo, finansų klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Sisteminimo tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. 19 apyraše Nr. 1 įrašyta 412 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, anglų, baltarusių, prancūzų, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, piešinių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Laikinosios Valdymo Komisijos Prezidiumo įstaigos, departamentų, pavaldžių valstybinių įstaigų ir įmonių tarnautojų asmens bylos, personalo statistinės žinios, tarnautojų sąrašai, algalapiai.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka, žinių, darbuotojų sąrašų ir algalapių bylos – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 19 apyraše Nr. 2 įrašyti 228 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laima Breslavskienė

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretai Nr. 1 ir Nr. 2.

2 DU TKR, 1920, Nr. 8, psl. 45, dekretas Nr. 34.

3 LCVA. F. 19, ap. 2, b. 206, l. 18.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 19, ap. 1, b. 5, l. 291-292.

5 LCVA. F. 21, ap. 1, b. 2, l. 2.

6 DU TKR, 1921, Nr. 37(47), psl. 512, dekretas Nr. 419.

7 DU TKR, 1922, Nr. 3(53), psl. 44, dekretas Nr. 465.

8 DU TKR, 1922, Nr. 7(57), psl. 74, nutarimas Nr. 487.

9 DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.

10 LCVA. F. 19, ap. 1, b. 402,l. 5, 8.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:33