O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 399 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 399

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities viršininkas (1919 – 1934 m.)

Alytaus miesto ir apskrities viršininkas (1934 – 1935 m.)

Alytaus apskrities viršininkas (1935 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–02–22 įsakymu Nr.49 buvo paskirtas Alytaus apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“.2

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Alytaus apskrities viršininkas 1934 – 1935 m. dokumentuose vadinamas Alytaus miesto ir apskrities viršininku, o nuo 1935 m. – Alytaus apskrities viršininku.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–12 įsaku3 Alytaus apskrities viršininkas įstaigos turtą bei jos archyvą 1940-11-15perdavė Vykdomojo komiteto pirmininkui.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.5

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Alytaus apskrities viršininko fondas archyve gautas 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Fondo lape 1952-01-25 nurodyta, kad fonde buvo 328 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1 – Nr.5.

Alytaus rajono valstybinis archyvas 1952-12-28 perdavė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialui 2850 Alytaus apskrities viršininko bylų, įrašytų į apyrašą. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas pagal 1959-10-22 aktą fondo bylas ir apyrašą perdavė Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui.

Alytaus rajono valstybinis archyvas 1960-05-05 perdavė archyvui 2153 bylas, įrašytas į du apyrašus. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 700 neaprašytų fondo bylų.

Į fondo apyrašus bylos papildomai buvo įrašytos 1962 m., 1965 m., 1971 m., 1976 m., 1980 m., 1993 m. Fondui nepriklausančios bylos buvo iškeltos 1965 m., 1971m.

Iš viso fonde Nr.399 yra 8 apyrašai, 6316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Alytaus apskrities vykdomojo komiteto 1940–1941 m. dokumentų. Dalis fondo apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti Bendrojo, Policijos, Administracijos, Savivaldybių ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įsakymai, apskričių viršininkų suvažiavimo Kaune, apskrities ir miesto tarybos, valsčių savivaldybių posėdžių protokolai; pranešimai apie nusikaltimus ir įvykius apskrityje; valsčių seniūnijų veiklos stebėjimo bylos; nutrauktos kvotų bylos; susirašinėjimo veiklos ir finansų, užsienio pasų išdavimo, loterijos organizavimo, aukų rinkimo, draugijų veiklos klausimais dokumentai; piliečių prašymai atidaryti privačias įmones, išduoti vidaus pasus, ištikimybės liudijimus, leidimus ginklui laikyti; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, finansiniai dokumentai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.1 įrašyta 1240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus bylų apyrašas Nr.2

 

Apyraše įrašytos ataskaitos apie įvykusius organizacijų susirinkimus, susirašinėjimo draugijų veiklos klausimais dokumentai, apskrities organizacijų, draugijų ir sąjungų bei jų skyrių veiklos stebėjimo bylos, draugijų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijas. Organizacijų skyrių bylos – pagal skyrių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.2 įrašyti 645 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Bendrojo, Svetimšalių ir Policijos skyrių veiklos bylų apyrašas Nr.3

 

Apyraše įrašytos susirašinėjimo finansinės veiklos klausimais dokumentai, pajamų – išlaidų sąmatos, policijos tarnautojų bei svetimšalių asmens bylos, tarnautojų algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą. Bendrojo skyriaus veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Algų išmokėjimo lapai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka. Policininkų ir svetimšalių asmens bylos įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.3 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr.4

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.4 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr.5

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.5 įrašyti 169 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr.6

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.6 įrašytas 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr.7

 

Apyraše įrašytos asmenų dokumentai užsienio pasui gauti, norinčiųjų apsigyventi Lietuvoje arba gauti Lietuvos pilietybę, dokumentai, piliečių, kuriems uždrausta išvykti į užsienį, svetimšalių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.7 įrašyti 2295 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Administracijos ir Karių šeimų šelpimo skyrių veiklos bylų apyrašas Nr.8

 

Apyraše įrašyti asmenų, baustų administracinėmis baudomis, gavusių leidimus ginklui laikyti, turinčių susisiekimo priemones, norinčių pakeisti pavardes, ir pašalpų skyrimo karių šeimoms klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą. Asmenų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes, abėcėlės tvarka. Karių šeimų šelpimo skyriaus bylos - pagal chronologiją ir asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.399 apyraše Nr.8 įrašyti 1563 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 377, ap. 7, b. 1, l. 45.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 9.

3 LCVA, F. R-758, ap. 1, b.42, l. 67.

4 LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 234, l. 9.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 9.

6 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:44