O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 400 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 400

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities viršininkas (1918 – 1919 m.)

Pasvalio apskrities viršininkas (1919 m.)

Biržų–Pasvalio apskrities viršininkas (1919-07-09 – 1924 m.)

Biržų apskrities viršininkas (1924 – 1934 m.)

Biržų miesto ir apskrities viršininkas (1934 m. – 1940-11-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Biržų apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Biržų apskrities viršininkas 1918–1934 m. dokumentuose vadinamas apskrities viršininku, o 1934–1941 m. – Biržų miesto ir apskrities viršininku.

Vidaus reikalų ministro 1919-07–09 įsakymu Nr.224 Biržų ir Joniškėlio apskritys buvo sujungtos ir sudaryta nauja Biržų–Pasvalio apskritis. Apskrities centras iš Biržų perkeltas į Pasvalio miestą.2

Biržų–Pasvalio apskrities pavadinimas 1924 m. pakeistas į Biržų apskritį. Apskrities centras perkeltas į Biržų miestą, teritorija nepasikeitė.3 Visos apskrities įstaigos taip pat buvo perkeltos.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos reikalų valdybos 1940–11–16 raštu, Biržų apskrities viršininkas 1940–11–20 aktu Nr.238 perdavė Biržų apskrities Vykdomajam komitetui apskrities viršininko įstaigą.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.5

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 8 Biržų apskrities viršininko fondo neaprašytos bylos 1949-11-21 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1951 m. - perduotos 3 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1951-12-17 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai, o 1952-09-03 – apyrašas Nr.2, kuriame buvo įrašyti 4 ir apyrašas Nr.3 - 12 apskaitos vienetų.

1953 m. fonde buvo 12063 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1-14. Papildomai 1961-1965 m. įrašyta 114 bylų.

Apskaitos dokumentuose (1980 m. pažymoje) nurodyta, kad apyrašai Nr.1 - 3 sudaryti archyve, o apyrašuose Nr.4 - 14 įrašytos bylos buvo gautos iš Biržų rajoninio archyvo. Apyrašuose Nr.4 – 14 įrašytų bylų perdavimo – priėmimo aktų nėra.

1980 m. fondas pertvarkytas: atrinkta naikinimui 2755 bylos, į kitus fondus perkeltas 731, bibliotekai perduoti 33 apskaitos vienetai, 791 apskaitos vienetas sujungtas. Sudarytuose naujuose apyrašuose Nr.1 – 7 buvo įrašyta 7867 apskaitos vienetai: apyraše Nr.1 – 1179, apyraše Nr.2 – 473, apyraše Nr.3 – 1584, apyraše Nr.4 – 194, apyraše Nr.5 – 3118, apyraše Nr.6 – 157, apyraše Nr.7 – 565 apskaitos vienetai.

Papildomai 1993 m. ir 2000 m. buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.400 yra 7 apyrašai, 7871 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1940–1941 m. Alytaus miesto vykdomojo komiteto dokumentų.

Dalis apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valsčių tarybų posėdžių protokolai; žinios apie vidaus pasų, leidimų pereiti sieną išdavimą, automobilių registraciją, apskrityje įvykdytus nusikaltimus; asmenų bylos dėl pilietybės suteikimo, leidimo apsigyventi Lietuvoje; susirašinėjimo savivaldybių darbo, karo padarytų nuostolių, organizacijų bei kooperatyvų steigimo, labdaros draugijų veiklos, mobilizacijos, svetimšalių apgyvendinimo Lietuvoje, finansiniais ir kt. veiklos klausimais dokumentai; pasų sunaikinimo ir butų sekvestravimo aktai; apskrities kaimų, dvarų, svetimšalių sąrašai, piliečių prašymai išduoti vidaus pasus, ištikimybės liudijimus, leidimus ginklui laikyti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Sudaryta chronologinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.1 įrašyta 1780 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr.2

 

Apyraše įrašyti draugijų įstatai, taisyklės, posėdžių protokolai; draugijų, sąjungų, organizacijų, komitetų, partijų, bendrovių, klubų ir ratelių veiklos stebėjimo bylos; susirašinėjimo draugijų veiklos klausimais dokumentai; neregistruotų, likviduotų ir uždraustų draugijų, išduotų leidimų rengti loterijas ir rinkliavas sąrašai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą, draugijų, organizacijų, sąjungų ir jų skyrių veiklos stebėjimo bylos – pagal temas ir draugijų pavadinimus abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė – teminė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.2 įrašyti 474 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr.3

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą arba leidimą apsigyventi Lietuvoje, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.3 įrašyti 1584 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr.4

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.4 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr.5

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.5 įrašyta 3118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr.6

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo tarnautojų paskyrimo klausimu dokumentai, apskrities viršininko ir savivaldybės įstaigų tarnautojų sąrašai, piliečių prašymai priimti į darbą, apskrities viršininko raštinės, viešosios ir pasienio policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, tarnautojų asmens bylos.

Susirašinėjimo, sąrašų, prašymų, algų lapų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, personalo bylos – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė – abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.6 įrašyti 159 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, norinčių gauti pašalpas, bylų apyrašas Nr.7

 

Apyraše įrašytos asmenų, norinčių gauti pašalpas, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.400 apyraše Nr.7 įrašyti 565 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 379, ap. 1, b. 169, l. 5 a.p.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 6 a.p.

4 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 239, l. 18 – 21.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

6 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:41