O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 401 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO IR APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 401

2005–12– Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apskrities viršininkas (1939 m. spalis–1939-12-31)

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas (1940-01-01–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Vilniaus apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Prezidentas 1940-01-27 paskelbė apie Vidaus reikalų ministerijos etatų pakeitimą: Vilniaus apskrities viršininkas buvo pavadintas Vilniaus miesto ir apskrities viršininku. Pakeitimas įsigaliojo nuo 1940-01-01.2

Tikslios datos, kada Vilniaus miesto ir apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, kada 1941 m. buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.3

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Vilniaus miesto ir apskrities viršininko fondo dokumentai archyve gauti 1949 m., 1950 m. ir 1952 m. Dokumentų perdavimo–priėmimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951–12–12 perdavė archyvui 10 neaprašytų bylų.

1952 m. apskaitos dokumentuose nurodyta, kad fonde buvo 9469 bylos. Dokumentai 1952 m. sutvarkyti: atrinktos naikinti 3066 bylos, sudarytuose apyrašuose Nr.1–8 buvo įrašytos 6566 bylos.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1958–1978 m. į apyrašus papildomai įrašyti 553 apskaitos vienetai.

Atlikus nerastų bylų paiešką, 1981-04-10 iš apskaitos dokumentų išbrauktos 33 nerastos bylos.

1986–09–15 iš kito fondo įrašytos 6 bylos, o 1998-06-23 - 2 bylos.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašus 1986-2000 m. papildomai buvo įrašyti 164 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.401 yra 8 apyrašai, 7258 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1940–1941 m. pavienių dokumentų.

Vilniaus apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–685.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos miesto ir apskrities viršininko įstaigos skyrių tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.1 įrašyti 1304 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žinios apie susirinkimus, pramogas, paskaitas, teatrų vaidinimus, sąjungų, draugijų, organizacijų, bendrovių, ratelių, savišalpos kasų, kino teatrų, cechų, spaustuvių veiklos stebėjimo ir likvidacijos bylos, susirašinėjimo susirinkimų ir pramogų organizavimo, laikraščių leidybos, knygynų, bibliotekų, vertimo biurų, kino teatrų veiklos klausimais dokumentai, leidimai platinti spaudinius, rengti kursus, vykti per buvusią demarkacinę liniją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal draugijų ir organizacijų veiklos pobūdį ir jų pavadinimus.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.2 įrašyti 808 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti miesto ir apskrities viršininko bei policijos vado įsakymai, miesto ir apskrities viršininko įstaigos tarnautojų profesinės sąjungos komiteto posėdžių protokolai, policijos tarnautojų ir svetimšalių, kuriems leista gyventi Lietuvoje, bylos; susirašinėjimo tarnautojų paskyrimo ir atleidimo iš darbo klausimais dokumentai, piliečių prašymai išduoti leidimus vykti į kitas vietoves, karo atbėgėlių registracijos knygos ir kt.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos. Policininkų ir svetimšalių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.3 įrašyti 457 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Bendrojo, Asmens dalies, Savivaldybių, Svetimšalių, Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, viršininko įsakymai personalo klausimais; žinios apie įvykdytus nusikaltimus; svetimšalių be pilietybės, karo atbėgėlių, gavusių leidimus dirbti, asmens bylos; policininkų tarnybos bylos, policijos tarnautojams išduotų dviračių bylos; miesto ir apskrities valsčių savivaldybių priežiūros bylos; susirašinėjimo finansų, personalo, žydų maldos namų, metrikacijos punktų veiklos, leidimų prekiauti alkoholiniais gėrimais išdavimo, karo atbėgėlių apgyvendinimo klausimais dokumentai; apskrities viršininko įstaigos turto, valdiškų žemės sklypų, svetimšalių ir Vilniaus miesto gatvių sąrašai; išlaidų sąmatos, piliečių prašymai vykti per demarkacinę liniją, išduoti vidaus, užsienio pasus, vizas, leidimus; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal svarbumą. Svetimšalių bei karo atbėgėlių asmens bylos ir policijos tarnautojams išduotų dviračių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai išlaikyta. Sudaryta struktūrinė - abėcėlinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.4 įrašyta 1613 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų ir žemės sklypų planų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Bendrojo, Svetimšalių ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto policijos vado įsakymai ir instrukcijos, žinios apie savivaldybės tarnautojus, valsčių savivaldybių priežiūros bylos, asmenų dokumentų vidaus pasui gauti, Lenkijos piliečių ir asmenų be pilietybės, prašančių išduoti leidimus apsigyventi bei dirbti Lietuvoje, administracinių baudų ir svetimšaliams išduotų darbo leidimų bylos; susirašinėjimo administraciniais, pilietybės bei apsigyvenimo Lietuvoje, nutrauktų administracinių baudų bylų klausimais dokumentai, Vilniaus gyventojų, suimtų asmenų ir Vilniaus įstaigų tarnautojų sąrašai; piliečių prašymai išduoti asmens dokumentus, priimti į darbą, policijos nuovadų viršininkų raportai.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal svarbumą. Svetimšalių darbo leidimų, asmenų be pilietybės, administracinių baudų ir asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, suminiu principu.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.5 įrašyti 2194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Darbo prievolei atlikti tvarkos ir drausmės statutas, administracinių baudų ir policininkų asmens bylos, savivaldybių priežiūros bylos; susirašinėjimo asmenų, slaptai perėjusių sieną, suimtų asmenų klausimu dokumentai; Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų ir jų tarnautojų sąrašai, Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojų, likviduotų draugijų, gatvių, policininkų sąrašai, svetimšalių prašymai, asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų sričių, anketos, saugumo policijos biuleteniai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Policininkų asmens bylos, administracinių baudų bylos, svetimšalių prašymai išduoti darbo leidimus bei asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų sričių, anketos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.6 įrašyti 703 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai; miesto ir apskrities viršininko, policijos įstaigų tarnautojų asmens bylos; susirašinėjimo administraciniais, vizų išdavimo klausimais dokumentai; svetimšalių prašymai išduoti darbo leidimus, policininkų ginklalapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą. Miesto ir apskrities viršininko įstaigos, policijos tarnautojų asmens bylos ir svetimšalių prašymai išduoti darbo leidimus - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.7 įrašyti 178 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylos apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo svetimšalių samdymo klausimais dokumentai.

Iš viso fondo Nr.401 apyraše Nr.8 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1940 m., Nr. 689 - 5180.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

4 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO IR APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 401 APYRAŠO NR. 5

BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2013-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus miesto ir apskrities viršininko fondą Nr. 401 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-405/1.

 

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Fondo Nr. 401 Veiklos bylų apyraše Nr. 5 buvo įrašytos 2194 bylos. Apyrašas buvo iš dalies suminis.

2012–2013 m. patobulintos apyrašo Nr. 5 bylų antraštės. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Tobulinant bylų antraštes bylos Nr. 254 rastas tik aplankas be užrašų, byla nurašyta. Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 5).

Apyraše yra pavienių bylų Lenkijos Respublikos pilietybės teisėms įrodyti ir pasui gauti.

Iš viso fonde Nr. 401 yra 8 apyrašai, 7258 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 2113 (senas fondo Nr. 401 apyrašas Nr. 5).

Apyraše įrašyti Administracijos, Bendrojo, Svetimšalių ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, miesto policijos vado įsakymai ir instrukcijos, žinios apie savivaldybės tarnautojus, valsčių savivaldybių veiklos priežiūros bylos, asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylos, svetimšaliams išduotų darbo leidimų bylos, susirašinėjimo administraciniais, karo atbėgėlių padėties, Lietuvos pilietybės suteikimo, apsigyvenimo Lietuvoje, vidaus pasų, vizų, darbo leidimų išdavimo, nutrauktų administracinių bylų klausimais dokumentai, Vilniaus gyventojų, suimtų asmenų ir Vilniaus įstaigų tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai išduoti asmens dokumentus, leidimus vykti per buvusią demarkacijos liniją, priimti į darbą, policijos nuovadų viršininkų raportai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal skyrius, dokumentų rūšis. Asmenų bylos dėl pilietybės suteikimo, vidaus pasų, leidimų apsigyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo, administracinės bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Bylų sisteminimo tvarka nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2194 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:33