O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 402 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 402

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno miesto ir apskrities viršininkas (1918 – 1935 m.)

Kauno apskrities viršininkas (1935 – 1940 m.)

Kauno apskrities viršininkas (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Kauno miesto ir apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“.1

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Kauno apskrities viršininkas 1918 – 1935 m. dokumentuose vadinamas Kauno miesto ir apskrities viršininku, o nuo 1935 m. – Kauno apskrities viršininku.

Kauno apskrities Vykdomojo komiteto pirmininkas 1940–11–30 raštu Liaudies komisarų tarybai pranešė, kad, vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–13 įsaku2, 1940–11–14 perėmė Kauno apskrities viršininko įstaigą.3

1941–1944 m. galiojo tik tos 1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.4Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Generalinio komisaro Kaune 1942-05-07 instrukcija „Apskrities viršininko kompetencija ir užduotis bei jo įstaigos suskirstymas.“5

Tiksli data, kada 1941 m. Kauno apskrities viršininko įstaiga buvo atkurta ir pradėjo veiklą bei kada 1944 m. nutraukė ją, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.6

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.7

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1952–05–09 perdavė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialui 63 Kauno miesto ir apskrities viršininko fondo bylas ir 18 netvarkytų saugojimo vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1957–09–19 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 19071 minėto fondo bylą, įrašytą apyrašuose Nr.1 – Nr.12.

1965–01–01 apskaitos duomenimis fonde buvo 14 apyrašų, 20309 apskaitos vienetai.

Papildomai į fondo apyrašus 1958 m., 1963 m., 1965–1967 m., 1970 m., 1973 m., 1974 m., 1976 m., 1978 m. ir 1980 m. buvo įrašyta 80 bylų.

Iš viso fonde Nr.402 yra 15 apyrašų, 19483 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918 – 1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Kauno apskrities viršininko 1941-1944 m. dokumentai yra fonde R-1534.

Dalis apyrašuose Nr.1 ir Nr.11 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Administracinio, Bendrojo, Policijos, Vidaus pasų ir Svetimšalių skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, teismų sprendimų nuorašai, valsčių tarybų posėdžių protokolai, nuovadų viršininkų žinios apie susirinkimus, mitingus, gyventojų nuotaikas, įvykdytus nusikaltimus; nusikaltusių asmenų bylos, žydų maldos namų valdybų, valsčių savivaldybių rinkimų bylos; susirašinėjimo seniūnų rinkimo, baudų skyrimo, ginklo įsigijimo, vairuotojo teisių atėmimo, gatvių ir kelių tvarkymo, tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, nuovadų steigimo ir kt. klausimais dokumentai; policininkų sąrašai, nuovadų viršininkų raportai; svetimšalių, administracinių baudų, užsienio pasų, leidimų ginklui laikyti registracijos knygos; asmenų kratų protokolų šaknelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyriuose – pagal chronologiją ir svarbumą. Nubaustų piliečių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.1 įrašyti 1993 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Savivaldybių, Spaudos ir draugijų, Sveikatos apsaugos skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valsčių tarybų posėdžių protokolai, miestų savivaldybių tarybų narių, viršaičių rinkimų ir tarnybos bylos, valsčių savivaldybių priežiūros bylos, buto mokesčio nustatymo bylos, susirašinėjimo draugijų ir partijų uždarymo, periodinių leidinių platinimo, ištikimybės liudijimų išdavimo, užkrečiamomis ligomis sergančiųjų gydymo klausimais dokumentai; prašymai rengti susirinkimus, vakarus, loterijas, leidimai rodyti kino filmus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyriuose – pagal chronologiją. Piliečių buto mokesčio nustatymo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, o valsčių savivaldybių priežiūros bylos – pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.2 įrašyti 2039 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Ūkio ir Mobilizacijos skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, žinios apie degamų–tepamų medžiagų sandėlius, parduotuves; susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, suimtųjų išlaikymo, pašalpų skyrimo, leidimų išdavimo, arklių, vežimų registracijos ir kt. klausimais dokumentai; arklių, piliečių, gavusių pasus, sąrašai; pašalpų išmokėjimo lapai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo knygos, mobilizacijos tvarkaraščiai, tarnautojų, turinčių susisiekimo priemones, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Tarnautojų, turinčių susisiekimo priemones, bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė – abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.3 įrašyti 357 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Organizacijų, draugijų ir sąjungų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos organizacijų, draugijų, sąjungų, klubų, centrų bei fondų veiklos stebėjimo bylos, draugijų abėcėlinė rodyklė.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.4 įrašyti 828 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Organizacijų, draugijų ir sąjungų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos organizacijų, draugijų, sąjungų, fondų, klubų ir brolijų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijas, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.5 įrašyti 286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Redakcijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos spaudos leidinių redakcijų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal leidinių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.6 įrašyta 740 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.7 įrašyti 3227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Įmonių ir įstaigų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos spaustuvių, bibliotekų – skaityklų, knygynų, kino teatrų, vertimo, perrašinėjimo biurų, klubų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.8 įrašyti 654 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Karių šeimų šelpimo bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos karių šeimų šelpimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.9 įrašyti 6609 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Administracinio, Bendrojo, Savivaldybių, Spaudos ir draugijų, Svetimšalių ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, rinkimų į sinagogų valdybas dokumentai, draugijų ir redakcijų veiklos stebėjimo bylos; asmenų, laikomų priverčiamojo darbo įstaigoje bylos; svetimšalių be pilietybės ir tarnautojų asmens bylos; administracinių baudų bylos; susirašinėjimo draugijų veiklos klausimais dokumentai, karių prašymai skirti pašalpas, į Lietuvą grįžusių piliečių klausimų lapai, Valstybės saugumo departamento spaudos dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją. Svetimšalių be pilietybės, administracinių baudų bei tarnautojų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.10 įrašyta 919 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Administracinio, Policijos, Savivaldybių, Spaudos ir draugijų, Svetimšalių, Vidaus pasų ir Ūkio skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, asmenų dokumentai vidaus pasui gauti; svetimšalių ir policininkų asmens bylos; piliečių, gavusių leidimus ginklui laikyti ir piliečių skundų bylos; emigracijos įstaigų, draugijų ir sąjungų veiklos stebėjimo bylos, susirašinėjimo finansiniaisklausimais dokumentai; spaustuvių, knygų, periodinių leidinių, filmų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyriuose – pagal chronologiją ir svarbumą. Piliečių skundų, asmenų dokumentų vidaus pasui gauti, svetimšalių, policininkų, asmenų gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka; emigracijos įstaigų, draugijų, sąjungų veiklos stebėjimo bylos – pagal įstaigų pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.11 įrašyti 652 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Policijos personalo bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos policijos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.12 įrašyti 1025 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių be pilietybės asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos svetimšalių be pilietybės asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.13 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m.. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko įsakymai, žinios apie valsčių tarybų narius, asmenis, norinčius įsigyti ginklą; kino teatrų, draugijų, klubų pastatų įrengimo dokumentai; svetimšalių ir policininkų asmens bylos; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; knygų, laikraščių, žurnalų sąrašai; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Kino teatrų įrengimo dokumentai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal kino teatrų pavadinimus, abėcėlės tvarka, o svetimšalių bylos – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.14 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Valstybės tarnautojų sveikatos tikrinimo komisijos posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti valstybės tarnautojų sveikatos tikrinimo komisijos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.402 apyraše Nr.15 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R – 758, ap. 1, b.42, l. 69.

3 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 246, l. 30.

4 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., p. 157, 163, 167 - 169.

5 LCVA, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 17 - 18.

6 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

7 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 402 APYRAŠO NR. 7 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ

2016-11-30 Nr. SA-54

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kauno apskrities viršininko fondą Nr. 402 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-09 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 255/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2016 m. apyrašas Nr. 7 patobulintas. Patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyraše. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Sudaryta 1 nauja byla Nr. 3224 (senas fondo Nr. 402 apyrašas Nr. 7).

Iš viso fonde Nr. 402 yra 14 apyrašų, 19488 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos, susirašinėjimo medžioklės liudijimų išdavimo, medžioklinių šunų laikymo klausimais dokumentai, leidimai pirkti ginklus, gyventojų, turinčių medžioklinius šunis, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 3233 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – autografas, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Alicija Cybulskienė  

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:28