O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 403 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 403

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities viršininkas (1919–01–08 – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–01–08 įsakymu Nr.34/17 buvo paskirtas Kėdainių apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–12 įsaku,3 Kėdainių apskrities viršininkas įstaigos turtą bei jos archyvą 1940–11–14 perdavė Kėdainių apskrities vykdomajam komitetui.4

Sudarytojo funkcijos

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.5

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 22 Kėdainių apskrities viršininko fondo neaprašytos bylos 1949-11-21 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1951 m. - perduotos 23 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti ir 1951-01-18 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį buvo įrašytas 21 apskaitos vienetas, o 1951-11-28 – apyrašas Nr.2, kuriame buvo įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Archyvui 1952-08-26 buvo perduotos 18752 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta. 1952 m. sudaryti apyrašai Nr.3 ir Nr. 4. Apyraše Nr.3 buvo įrašyta 190, o apyraše Nr.4 –187 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1952-09-30 perdavė archyvui 11 Kėdainių apskrities viršininko bylų, įrašytų apyraše Nr.5.

Į apyrašą Nr.3 1961–04–20 papildomai buvo įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m., 1996 m. ir 2000 m. į apyrašus Nr.1-4 papildomai įrašyti 82 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.403 yra 5 apyrašai, 524 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1940 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra viena 1944 m. byla ir Kėdainių apskrities policijos vado fondui Nr.1098 priklausančių bylų.

 

Sąjungų veiklos stebėjimo ir svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Jaunosios Lietuvos sąjungos vado įsakymai ir aplinkraščiai, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos anketos ir svetimšalių, norinčių gauti leidimą gyventi Lietuvoje, asmens bylos.

Svetimšalių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Kitos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.403 apyraše Nr.1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.403 apyraše Nr.2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Bendrojo, Svetimšalių, Spaudos ir draugijų, Savivaldybių, Policijos ir kt. skyrių veiklos dokumentai: aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įsakymai, valsčių tarybų ir valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokesčių išieškojimo, pilietybės suteikimo, draugijų registracijos, administracinių baudų, valsčių valdybų veiklos, ieškomų asmenų, naujokų ėmimo, leidimų ginklui laikyti išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; valsčių savivaldybių biudžetai, pajamų-išlaidų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius, skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Sudaryta struktūrinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.403 apyraše Nr.3 įrašyti 274 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m., 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Josvainių valsčiaus valdybos nutarimai; milicijos viršininko įsakymai, tardymo protokolai, tarnybiniai pranešimai, žinios apie vagystes ir plėšikavimus, tarnautojų asmens bylos, susirašinėjimo tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš darbo, pasų išdavimo klausimais dokumentai, asmenų, kilusių iš Vokietijai atitekusių sričių, pareiškimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.403 apyraše Nr.4 įrašytas 191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo ieškomų asmenų klausimais dokumentai; milicininkų, asmenų, įtariamų priklausymu komunistų partijai, sąrašai; išvykusių ir atvykusių Ariogalos gyventojų, piniginių baudų registracijos knygos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.403 apyraše Nr.5 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 377, ap. 7, b. 1, l. 11.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 LCVA, F. R – 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

4 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 248, l. 112.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

6 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:22