O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 404 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 404

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities viršininkas (1918 – 1921 m. )

Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas (1921 – 1935 m.)

Panevėžio apskrities viršininkas (1935 – 1940 m.)

Panevėžio apskrities viršininkas (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Panevėžio apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Panevėžio apskrities viršininkas 1921 – 1935 m. dokumentuose vadinamas Panevėžio miesto ir apskrities viršininku, o 1918 – 1921 m. ir 1935 – 1940 m. – Panevėžio apskrities viršininku.

Tiksli data, kada Panevėžio apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

1941 – 1944 m. galiojo tik tos 1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.2Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Generalinio komisaro Kaune 1942-05-07 instrukcija „Apskrities viršininko kompetencija ir užduotis bei jo įstaigos suskirstymas.“3

Tikslios datos, kada 1941 m. Panevėžio apskrities viršininko įstaiga buvo atkurta ir pradėjo veiklą, kada veiklą 1944 m. nutraukė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio valstybinis archyvas 1954–08–15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 9384 Panevėžio apskrities viršininko fondo bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 - 10.

Panevėžio apskrities viršininko fondas 1981 m. buvo pertvarkytas. Atrinktos naikinti 188 bylos. 1981-12-09 sudaryti nauji apyrašai Nr.1-7, kuriuose buvo įrašyti 9472 apskaitos vienetai: apyraše Nr.1 įrašyta 1092, apyraše Nr.2 – 766, apyraše Nr.3 - 2398, apyraše Nr.4 – 1621, apyraše Nr.5 – 143, apyraše Nr.6 – 465, apyraše Nr.7 – 2987 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.404 yra 7 apyrašai, 9472 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Panevėžio apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–729.

Dalis fondo apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, žydų metrikų knygų tvarkymo instrukcija, apskričių viršininkų suvažiavimo ir apskrities valsčių tarybų posėdžių protokolai; pranešimai apie įvykius apskrityje, ieškomus ir įtariamus komunistine veikla asmenis, ekonominę padėtį apskrityje; žinios apie pasų išdavimą, mobilizaciją, draugijų veiklą, svetimšalius, pinigų padirbinėjimą; asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn, ir asmenų, išsiųstų į priverčiamojo darbo įstaigas, bylos; susirašinėjimo veiklos, karo padarytų nuostolių, pasų išdavimo, aukų rinkimo, mokesčių, kontrabandos, kriminalinių nusikaltimų, butų sekvestravimo ir kt. klausimais dokumentai; valstybės kontrolės komisijos tikrinimo aktai, svetimšalių, tremtinių, dvarų, labdarai aukojusių piliečių, apskrityje veikusių draugijų ir kt. sąrašai; piliečių prašymai, nuovadų viršininkų raportai apie įvykius, asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų teritorijų, anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Apskrities valsčių tarybų posėdžių protokolai ir asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų teritorijų, anketos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.1 įrašyti 1092 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti draugijų, partijų, sąjungų ir organizacijų statutai bei įstatai, draugijų registravimo komisijos protokolai, žinios apie nebeveikiančias organizacijas, apskrities policijos tarnautojų taupomosios ir skolinamosios kasos veiklą, draugijų, organizacijų, sąjungų bei jų skyrių veiklos stebėjimo bylos; susirašinėjimo draugijų bei jų skyrių įkūrimo, registracijos, veiklos, loterijų organizavimo, aukų rinkimo klausimais dokumentai; draugijų bei organizacijų sąrašai, organizacijų ir piliečių prašymai išduoti leidimus rengti vakarus ir susirinkimus.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Organizacijų veiklos stebėjimo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal organizacijų pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta chronologinė – teminė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.2 įrašyti 766 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Karių šeimų šelpimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos karių šeimų šelpimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.3 įrašyti 2398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos svetimšalių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.4 įrašytas 1621 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Administracinių baudų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.5 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko ir policijos įstaigų tarnautojų priėmimo bei atleidimo iš darbo, atostogų, komandiruočių dokumentai, atlyginimo išmokėjimo lapai, dokumentai apie Panevėžio apskrities ir miesto inžinieriaus tarnybą, tarnautojų asmens bylos, policijos įstaigų tarnautojų sąrašai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Tarnautojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.6 įrašyti 465 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui ir rašomajai mašinėlei laikyti, bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui ir rašomajai mašinėlei laikyti, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.404 apyraše Nr.7 įrašyti 2987 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, psl. 9.

2 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., p. 157, 163, 167 - 169.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 17 - 18.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, psl. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:20