O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 407 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 407

2005-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų apskrities viršininkas (1919-01-17–1940 m.)

Seinų apskrities viršininkas (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministro 1919–02–11 įsakymu Nr.42 nuo 1919–01–17 buvo paskirtas Seinų apskrities viršininkas.1

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“2 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Seinų apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

1941–1944 m. galiojo tik tos 1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.3Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Generalinio komisaro Kaune 1942-05-07 instrukcija „Apskrities viršininko kompetencija ir užduotis bei jo įstaigos suskirstymas.“4

Tikslios datos, kada 1941 m. Seinų apskrities viršininko įstaiga buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada veiklą baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.5

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Seinų apskrities viršininko fondo dokumentai archyve gauti 1949 m. 1952 m. sudarytame apyraše Nr.1 buvo įrašyta 11, apyraše Nr.2 - 186 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1957–09–19 perdavė archyvui 1880 fondo bylų, įrašytų apyrašuose Nr.3 – Nr.8.

Sutvarkius rastus 340 saugojimo vienetų ir 2 kg pabirų, 1965-01-13 sudarytas apyrašas Nr.9, kuriame buvo įrašyti 363 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus ir 1974 m. iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas gautus neaprašytus dokumentus, papildomai 1959–1968 m., 1976 m., 1980 m. ir 1990 m. buvo įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.407 yra 9 apyrašai, 2538 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dalis apyraše Nr.8 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasus ar leidimus gyventi Lietuvoje, bylos; pasienio policijos mokomojo būrio mokslo patikrinimo aktai, baigimo pažymėjimai, policijos nuovados viršininko raportai apie įvykius, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo bei dvarų darbininkams išmokėtų pensijų lapai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Svetimšalių asmens bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Policininkų ir svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos policininkų ir svetimšalių, norinčių gauti Lietuvos pilietybę, asmens bylos, policininkų tarnybos lapai.

Policininkų ir svetimšalių bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.2 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos asmenų, norinčių gauti ir gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.3 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos apskrities viršininko įstaigos ir policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.4 įrašyti 182 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.5 įrašyti 736 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Karių šeimų šelpimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos karių šeimų šelpimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.6 įrašyta 212 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Draugijų, organizacijų ir sąjungų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos draugijų, organizacijų ir sąjungų skyrių veiklos stebėjimo bylos, Lietuvos katalikiškojo jaunimo „Pavasario“ sąjungos likvidavimo byla, draugijų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijų ir skyrių pavadinimus, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.7 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Bendrojo, Policijos, Savivaldybių, Svetimšalių, Ūkio ir Vidaus pasų skyrių veiklos dokumentai: aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities valdybos ir valsčių tarybų posėdžių protokolai; mobilizacijos darbų planai, pasų išdavimo ataskaitos, pasienio policijos barų ir rajonų viršininkų pranešimai; pensininkų ir piliečių, nelegaliai perėjusių administracinę liniją, asmens bylos; susirašinėjimo naujokų ėmimo, vidaus pasų išdavimo, draugijų valdybų rinkimo, karo pabėgėlių apgyvendinimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žydų metrikacijos punktų vedėjų, apskrities kultūros paminklų sąrašai; piliečių prašymai, policijos nuovadų viršininkų raportai apie įvykius, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir svarbumą. Pensininkų ir piliečių, nelegaliai perėjusių administracinę liniją, bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė – chronologinė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.8 įrašyta 330 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, taupomosios-skolinamosios kasos įstatai, mobilizacijos planai; piliečių, gavusių vidaus pasus, leidimus ginklui laikyti kaltinamų pasienio pažeidimu, baustų administracinėmis baudomis, atleistų nuo karinės tarnybos, pasiliekančių kariuomenėje ir tarnautojų, policininkų asmens bylos; susirašinėjimo vidaus pasų išdavimo, kelių taisymo, tarnautojų atestacijos, etatų paskirstymo, finansiniais ir kt. klausimais dokumentai; policijos nuovadų turto tikrinimo aktai, piliečių prašymai, policijos valdininkų ir tarnautojų, žydų metrikacijos punktų vedėjų, šaulių sąrašai; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, karinę prievolę atliekančių šeimoms pašalpų išmokėjimo lapai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Policijos tarnautojų bei asmenų bylos – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.407 apyraše Nr.9 įrašyti 388 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 77, ap. 7, b. 1, l. 38.

2 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

4 LCVA, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 17 - 18.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

6 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:12