O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 409 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 409

2005–12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities viršininkas (1918 – 1940 m.)

Trakų apskrities viršininkas (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Trakų apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Tiksli data, kada Trakų apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

1941 – 1944 m. galiojo tik tos 1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.2Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Generalinio komisaro Kaune 1942-05-07 instrukcija „Apskrities viršininko kompetencija ir užduotis bei jo įstaigos suskirstymas.“3

Tikslios datos, kada 1941 m. Kauno apskrities viršininko įstaiga buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 4 Trakų apskrities viršininko fondo neaprašytos bylos 1949-11-21 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, o 1951 m. - perduotos 34 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1951-12-17 dokumentai sutvarkyti ir sudaryti apyrašai Nr.1, 2, į kuriuos buvo įrašyti 38 apskaitos vienetai. Archyvui 1952 m. buvo perduotos 136 bylos, kurios buvo sutvarkytos ir 1952-09-03 sudarytas apyrašas Nr.3, kuriame įrašyti 136 apskaitos vienetai.

1960 m. fonde buvo 4544 bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1-6. Papildomai 1959-1978 m. įrašytos 376 bylos. 1976-10-01 sudarytas apyrašas Nr.7, į kurį įrašytos 1099 bylos. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Papildomai 1977-1978 m. įrašytos 2 bylos.

1979 m. fondo apyrašai Nr.1 - 6 pertvarkyti: atrinkta naikinimui 2989 bylos, į kitus fondus perkeltas 41 apskaitos vienetas, 103 apskaitos vienetai sujungti. Sudarytuose naujuose apyrašuose Nr.1 – 6, 8 buvo įrašyti 1608 apskaitos vienetai: apyraše Nr.1 – 625, apyraše Nr.2 – 278, apyraše Nr.3 – 93, apyraše Nr.4 – 207, apyraše Nr.5 – 261, apyraše Nr.6 – 26, apyraše Nr.8 - 118 –apskaitos vienetų, o nepertvarkytame apyraše Nr.7 – 1099 apskaitos vienetai. Iš viso fondo apyrašuose Nr.1-8 buvo įrašyti 2707 apskaitos vienetai

Iš fondo Nr.1120 1986 m. perkelta ir į fondo Nr.409 apyrašą Nr.3 įrašyta 11, o į apyrašą Nr.8 – 30 apskaitos vienetų.

Į atkurtą apyrašą Nr.7 1996 m., papildomai buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai. 2001-08-30 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.409 yra 8 apyrašai, 2751 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1940–1941 m. dokumentų.

Trakų apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–500.

Dalis apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, priverčiamojo darbo įstaigų statutas; valsčių tarybų posėdžių protokolai; mobilizacijos planas; pranešimai apie padėtį apskrityje, žinios apie mokesčių išieškojimą, kontrabandos sulaikymą, policijos tarnautojus, policijos inventorių, vidaus pasų išdavimą, kriminalinius nusikaltėlius bei asmenis, įtariamus komunistine veikla; susirašinėjimo draugijų registravimo, trobesių perkėlimo, įtariamų komunistine veikla ir ieškomų asmenų klausimais dokumentai; pavaldžių įstaigų revizijų bei inventoriaus tikrinimo aktai; tarnavusių lenkų armijoje, įtariamų šnipinėjimu, komunistine veikla, ieškomų asmenų sąrašai; piliečių ir karių prašymai; leidimai pereiti administracinę liniją, organizuoti aukų rinkimą, loterijas, susirinkimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą. Apskrities valsčių tarybų posėdžių protokolai metų ribose įrašyti pagal valsčius, abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 1 įrašyti 626 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos draugijų, sąjungų, organizacijų, komitetų, būrelių ir jų skyrių veiklos stebėjimo bylos, statistinės žinios apie draugijas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijų pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 2 įrašyti 278 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Svetimšalių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos statistinės žinios apie svetimšalius, svetimšalių asmens bylos, svetimšalių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 3 įrašyti 104 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 4 įrašyti 207 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimą ginklui laikyti, bylos, tarnautojams išduoti leidimai ginklui laikyti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 5 įrašytas 261 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos žinios apie savivaldybių ir policijos tarnautojus, pasienio policijos tarnautojų komandiruočių dokumentai, susirašinėjimo savivaldybių bei policijos tarnautojų priėmimo ir atleidimo, komandiruočių klausimais dokumentai; apskrities seniūnų ir pasienio punkto tarnautojų sąrašai, prašymai priimti į darbą policijoje, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 6 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 7 įrašytas 1101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos policininkų ir kitų įstaigų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.409 apyraše Nr. 8 įrašyti 148 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., p. 157, 163, 167 - 169.

3 LCVA, F. R-618, ap. 1, b. 4, l. 17 - 18.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 08:06