O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 410 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 410

2005–12– Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apskrities viršininkas (1918–1924 m.)

Ukmergės miesto ir apskrities viršininkas (1924–1939 m.)

Ukmergės apskrities viršininkas (1939–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Ukmergės apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Ukmergės apskrities viršininkas 1918–1924 m. ir 1939–1941 m. dokumentuose vadinamas Ukmergės apskrities viršininku, o 1924–1939 m. – Ukmergės miesto ir apskrities viršininku.

Tiksli data, kada Ukmergės apskrities viršininko įstaiga 1940 m. nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.2

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad 5 Ukmergės apskrities viršininko fondo neaprašytos bylos 1949-11-21 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. 1951-12-17 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai. Apyrašas Nr.2 sudarytas 1952-10-08 – jame buvo įrašyta 240 apskaitos vienetų. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1953 m. fonde buvo 9169 bylos, įrašytos apyrašuose Nr.1 – 17. Kada ir iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į fondo apyrašus 1958 m., 1961 m., 1963–1966 m. papildomai įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-11-01 perdavė archyvui 14 bylų, kurios 1968-01-31 įrašytos į apyrašus.

Iš Ukmergės apskrities valsčių savivaldybių fondo Nr.1696 1975-04-07 perkeltas 1 apskaitos vienetas, kuris buvo įrašytas į apyrašą Nr.11.

Atliekant fondo Nr.410 bylų kiekio ir būklės patikrinimą, 1976 m. buvo rasta apyraše Nr.6 padaryta techninė klaida - bylų skaičius įrašytas vienu tūkstančiu didesnis. Po patikrinimo patikslintas bylų skaičius fonde – fonde buvo 8268 apskaitos vienetai.

Papildomai 1980 m., 1991 m. ir 2001 m. įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.410 yra 17 apyrašų, 8289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondo apyraše Nr.1 yra pavienių 1940–1941 m. dokumentų.

Dalis apyrašuose Nr.2, Nr.3 ir Nr.7 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Svetimšalių ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą, pilietybę arba leidimą apsigyventi Lietuvoje, policininkų asmens bylos; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Administracijos, Asmens dalies, Bendrojo, Svetimšalių, Spaudos ir draugijų skyrių ir buhalteriniai dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, prekybos reguliavimo komisijos sprendimai, apskrities, valsčių ir miesto tarybų bei valdybų posėdžių protokolai; asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, svetimšalių, norinčių gauti Lietuvos pilietybę, ir piliečių, norinčių gauti vidaus pasą, bylos; susirašinėjimo personalo, valsčių tarybų narių patikimumo, vidaus ir užsienio pasų išdavimo, rinkimų į Seimą ir kt. klausimais dokumentai; ūkių bei miškų savininkų, apskrityje esančių įstaigų ir įmonių sąrašai; piliečių prašymai, svetimšalių, iš SSSR grįžusių tremtinių, draugijų registracijos bei kasos knygos; leidimai įsigyti ginklą, organizuoti vakarus ir susirinkimus, policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Svetimšalių ir piliečių, norinčių gauti vidaus pasą, bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 2 įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Bendrojo, Ūkio skyrių ir Sekretoriato veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities, miesto ir valsčių tarybų nutarimai, miesto ir apskrities savivaldybių tarybų bei apskričių viršininkų suvažiavimo posėdžių protokolai; žinios apie kriminalinius nusikaltimus, pinigų padirbinėjimą; susirašinėjimo organizacijų, draugijų, spaustuvių veiklos, užkrečiamų ligų profilaktikos, vidaus pasų, leidimų laikyti ginklą išdavimo, mokesčių išieškojimo, žydų metrikacijos punktų ir kt. veiklos klausimais dokumentai, vidaus pasų išdavimo aktai, apskrities gyventojų, turinčių teisę dalyvauti seniūnijų krivūlėse, sąrašai; piliečių prašymai priimti į tarnybą, pajamų - išlaidų sąmatos, taupomosios - skolinamosios kasos dokumentai; leidimai vykti per administracinę liniją, karinę prievolę atliekančių vyrų beturčių šeimų pašalpai gauti patenkinti ir nepatenkinti prašymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, o skyrių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 3 įrašyti 303 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Sekretoriato veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji ir slapti tvarkomieji dokumentai; žinios apie prekių eksportą, degių – sprogstamų medžiagų išteklius, policijos tarnautojų pasikeitimus; valsčių viršaičių, jų padėjėjų bei sekretorių asmens bylos, susirašinėjimo ištikimybės liudijimų, tarnautojų apdovanojimo, leidimų pereiti administracinę liniją išdavimo, nuovadų darbo klausimais dokumentai, apskrities viršininko įstaigos perdavimo aktas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą, asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 4 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų asmens bylos, policijos tarnautojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 5 įrašyti 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919­1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 6 įrašyti 2429 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Administracijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos statistinės žinios apie svetimšalius, išduotus vidaus pasus; asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, svetimšalių ir asmenų be pilietybės bylos; susirašinėjimo svetimšaliams išduotų leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje, ištikimybės liudijimų išdavimo, aukų rinkimo, loterijų organizavimo, karo atbėgėlių apgyvendinimo, svetimšalių paieškos, administracinių baudų skyrimo, užsienio pasų bei vizų išdavimo klausimais dokumentai.

Asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, svetimšalių ir asmenų be pilietybės bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Veiklos bylos įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 7 įrašyti 552 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Organizacijų, sąjungų ir draugijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos organizacijų, sąjungų, draugijų, komitetų bei jų skyrių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijų ir jų skyrių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 8 įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; prokuroro nutrauktų kvotų, tarnautojų asmens bylos; policijos tarnautojų susisiekimo priemonių bylos; susirašinėjimo tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, komandiruočių, apskrityje įvykusių atsitikimų, ieškomų asmenų ir kt. veiklos klausimais dokumentai; apskrities viršininko įstaigoje ir policijos nuovadose darytų revizijų aktai, policininkų sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą, išduoti leidimai pereiti administracinę liniją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis, veiklos bylos įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą, tarnautojų asmens bylos ir susisiekimo priemonių bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 9 įrašyti 142 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 10 įrašyti 2407 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Administracijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai; pašto siuntų bei kasos knygos, pramogų bilietų registracijos žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 11 įrašytas 21 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 12 įrašyti 796 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 13 įrašyti 593 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos asmenų, nubaustų administracinėmis baudomis, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 14 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės datos 1938 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvių tautininkų sąjungos skyrių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos Lietuvių tautininkų sąjungos skyrių, veikusių Ukmergės apskrityje, veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka, valsčių ribose – pagal skyrių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 15 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Vilniui vaduoti sąjungos skyrių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašytos Vilniui vaduoti sąjungos skyrių, veikusių Ukmergės apskrityje, veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka, valsčių ribose – pagal skyrių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 16 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ skyrių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašytos Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ skyrių, veikusių Ukmergės apskrityje, veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka, valsčių ribose – pagal skyrių pavadinimus.

Iš viso fondo Nr.410 apyraše Nr. 17 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

3 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 - 17.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 16:14