O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 412 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. 412

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities viršininkas (1918 – 1919 m.)

Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas (1919 – 1934 m.)

Šiaulių apskrities viršininkas (1935 m. – 1940-11-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininkas, nenustatyta.

Apskrities viršininko veiklą reglamentavo Vidaus reikalų ministerijos 1918–12–18 aplinkraštis „Laikinosios apskrities viršininkų teisės ir pareigos“1 ir kiti teisės aktai.

Apskrities viršininką skyrė, jo veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras. Už savo darbą apskrities viršininkas turėjo atsiskaityti Vidaus reikalų ministerijai.

Šiaulių apskrities viršininkas 1918–1919 m. ir 1935–1941 m. dokumentuose vadinamas Šiaulių apskrities viršininku, o 1919–1934 m. – Šiaulių miesto ir apskrities viršininku.

Vadovaudamasis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940–11–13 įsaku,2 Šiaulių vykdomojo komiteto pirmininkas 1940–11–15 perėmė iš Šiaulių apskrities viršininko įstaigos turtą bei jos archyvą.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas turėjo perimti iš okupacinės vokiečių valdžios turtą, prižiūrėti vietos savivaldybių kūrimąsi, viršaičių veiklą, organizuoti nuovadų kūrimą, skirti nuovadų viršininkus. Jis buvo atsakingas už apskrities vidaus saugumą, rūpinosi švietimo, sveikatos, globos, maitinimo įstaigų, draugijų steigimu bei veikla.4

1931–05–02 Vietos savivaldybės įstatymas apskrities viršininko kontrolei pavedė visas apskrities savivaldybes. Apskrities viršininkas buvo renkamas ir apskrities valdybos pirmininku. Jis kartu su vidaus reikalu ministru tvirtino antraeilių miestų burmistrus, valsčių ir antraeilių miestų savivaldybių nutarimus, biudžetą, etatus bei atlyginimus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 18 Šiaulių apskrities viršininko fondo neaprašytų bylų 1949-11-21 buvo perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui, Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-12-15 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1951-12-17 sutvarkytos 122 rastos bylos ir sudaryti apyrašai Nr.2, 3: apyraše Nr.2 buvo įrašyti 47, o apyraše Nr.3 - 75 apskaitos vienetai.

1952-12-23 sudarytas apyrašas Nr.4, kuriame buvo įrašyti 263 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1961–1967 m. papildomai buvo įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1967–10–11 perdavė archyvui 59476 bylas, įrašytas apyrašuose Nr.5 – 14, 16. Perdavimo akte nurodyta, kad apyraše Nr.15 įrašytos 160 bylų buvo perduotos CBAĮ (taip akte) ir Lietuvos TSR centriniam valstybiniam istorijos archyvui.

Į fondo apyrašus 1984 m., 1987 m., 1996 m. ir 2000 m. papildomai buvo įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.412 yra 15 apyrašų, 59826 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1941 m., 1948 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1941 m. Šiaulių apskrities viršininko dokumentų.

Apyraše Nr.9 įrašyti Kuršėnų apskrities žemės ūkio darbuotojų profsąjungos komiteto 1948 m. dokumentai.

Šiaulių apskrities viršininko 1941–1944 m. dokumentai yra fonde Nr.R–1099.

Dalis apyrašuose Nr.5 – Nr.8 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Svetimšalių ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, asmenų be pilietybės ir policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 2 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų be pilietybės ir policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos asmenų be pilietybės bylos, policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 3 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų be pilietybės ir policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų ir asmenų be pilietybės bylos, asmenų, kilusių iš Vokietijos okupuotų teritorijų, prašymai, policijos tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 4 įrašyti 276 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčių tarybų ir valdybų posėdžių protokolai; nusikaltusių asmenų sekimo ataskaitos, nuovadų viršininkų pranešimai apie įvykius apskrityje, valsčių viršaičių paskyrimo bylos; valdininkų ir piliečių, kaltinamų kyšių ėmimu, neteisėtu dokumentų išdavimu, atsišaukimų platinimu, prekiavimu alkoholiniais gėrimais be leidimo bylos; susirašinėjimo vidaus pasų ir ištikimybės liudijimų išdavimo, žemės mokesčių, baudų išieškojimo, tremtinių, kelių ir tiltų taisymo, laikino prekybos suvaržymo Lietuvos pasienyje, personalo, finansiniais ir kt. veiklos klausimais dokumentai; atliktų revizijų, turto perdavimo aktai; mokyklų, mokytojų ir kt. sąrašai; piliečių ir organizacijų prašymai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, ieškomų asmenų, inventoriaus, kasos knygos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 5 įrašyti 2006 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Svetimšalių, Užsienio pasų ir vizų skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos žinios apie svetimšalius bei tremtinius, kriminalinės policijos žinios, susirašinėjimo ištikimybės liudijimų, užsienio pasų, vizų bei leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo klausimais dokumentai; svetimšalių, gyvenančių apskrityje, sąrašai, išduoti leidimai gyventi Lietuvoje; svetimšalių, norinčių gauti vidaus pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje, bylos; svetimšalių ir išsiųstų iš Lietuvos asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Metų ribose svetimšalių bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, veiklos bylos – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 6 įrašyta 2819 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Vidaus pasų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko aplinkraščiai, ataskaitos, žinios ir pranešimai apie išduotus vidaus pasus; asmenų, gavusių vidaus pasus, bylos; susirašinėjimo vidaus pasų išdavimo klausimais dokumentai, išduotų, sugadintų bei sunaikintų vidaus pasų aktai, piliečiams išduoti liudijimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Žinios apie išduotus vidaus pasus įrašytos pagal valsčių pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 7 įrašyta 230 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos žinios apie išduotus bei pamestus vidaus pasus, dingusius asmenis; asmenų, nubaustų administracinėmis bausmėmis ir dingusių asmenų bylos; susirašinėjimo pilietybės, išduotų vidaus pasų klausimais dokumentai; asmenų, gavusių Lietuvos pilietybę, sąrašai, prašymai išduoti ištikimybės liudijimus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Nubaustų administracinėmis bausmėmis asmenų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 8 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Spaudos ir draugijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskrities komisijos draugijoms registruoti posėdžių protokolai, žinios apie susirinkimus, teatrų vaidinimus, kino teatrus, išduotus bei pamestus vidaus pasus, leidimus pereiti sieną; organizacijų, draugijų bei sąjungų ir jų skyrių veiklos stebėjimo bylos; susirašinėjimo draugijų, spaustuvių ir kt. registracijos, jų veiklos klausimais dokumentai; nepatenkinti prašymai išduoti leidimus laikyti ginklą, gauti medžioklės liudijimą ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal organizacijas ir jų skyrius.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 9 įrašyti 1247 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m., 1948 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Ginklų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos, prašymai, sąrašai ir leidimai; išduotų medžioklės liudijimų registracijos knygos.

Apyrašo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – asmenų, gavusių leidimus ginklui laikyti, bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 10 įrašyti 6557 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Ūkio skyriaus veiklos ir buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos policijos tarnautojų, turinčių susisiekimo priemones, bylos; dvarų darbininkams ir kareivių šeimoms išmokėtų pašalpų bylos; policijos nuovadų ir rajonų turimo inventoriaus, policijos tarnautojams išmokėtų kelionpinigių bei dienpinigių bylos; susirašinėjimo ūkinio, finansiniais, policijos nuovadoms priklausiusių patalpų, inventoriaus ir aprangos klausimais dokumentai; kasos bei turto knygos; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Apyrašo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 11 įrašyti 768 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti apskrities viršininko aplinkraščiai, asmenų prašymai ir išduoti leidimai pereiti sieną, rengti loterijas, organizuoti vakarus, susirinkimus, atidaryti alkoholinių gėrimų parduotuves, kino teatrus, važinėti automašinomis, motociklais ir kt., asmenų, gavusių leidimus, sąrašai.

Apyraše bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 12 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Tremtinių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos žinios apie tremtinius, susirašinėjimo tremtinių grąžinimo į Lietuvą klausimais dokumentai, tremtinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 13 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; statistinės žinios apie dvarų, pramonės, prekybos, amatų ir žemės ūkio įmonių tarnautojus bei darbininkus; susirašinėjimo našlaičiams vaikams pašalpų skyrimo, senelių ir invalidų prieglaudų išlaikymo, kareivių šeimų aprūpinimo, nelaimingų atsitikimų pramonės įmonėse ir žemės ūkyje ištyrimo, darbininkų skundų nagrinėjimo ir kt. klausimais dokumentai; dvarų, įstaigų, valstiečių ūkių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 14 įrašyti 136 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Apyrašą sudaro XXIV tomai - kiekvienai abėcėlės raidei, kuria prasideda asmens pavardė, sudarytas atskiras apyrašo tomas. Visuose tomuose bylos sunumeruotos nuo pirmo numerio.

Iš viso fondo Nr.412 apyraše Nr. 16 įrašyti 45087 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė

 

1 Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R – 758, ap. 1, b. 42, l. 69.

3 LCVA, F. R – 754, ap. 3, b. 275, l. 2.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 2 – 3, l. 9.

5 Vyriausybės žinios, 1931 m., Nr. 356, l. 8 – 17.


LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 412 PAPILDYMĄ

2013-11 -27 Nr. SA-84

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Šiaulių apskrities viršininko fondą Nr. 412 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 370/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2013 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose rastas neaprašytas asmens vidaus pasas. Sudaryta 1 byla ir įrašyta į fondo Nr. 412 apyrašo Nr. 16K tęsinį Nr. 4561. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1941 m.

Iš viso fonde Nr. 412 yra 15 apyrašų, 59879 apskaitos vienetai.

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16K

Į apyrašo tęsinį įrašytas asmens vidaus pasas.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fondo Nr. 412 apyraše Nr. 16K įrašyti 4568 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų fotografijų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

  

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. 412 APYRAŠO NR. 16 PERTVARKYMĄ

2015-11-30 Nr. SA-95

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Šiaulių apskrities viršininko fondą Nr. 412 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA – 370/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2014 m. apyrašas Nr. 16 pertvarkytas. Patikslintos kai kurių bylų antraštės ir bylų skaičius apyrašuose. Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Sudaryti 25 nauji raidiniai apyrašai Nr.16 (16A-16Ž), kuriuose įrašyti 45038 apskaitos vienetai:

apyraše Nr. 16A – 1766 b., apyraše Nr. 16B – 4517 b., apyraše Nr. 16C – 114 b., apyraše Nr. 16Ch – 155 b., apyraše Nr. 16Č – 685 b., apyraše Nr. 16D – 1774 b., apyraše Nr. 16E – 266 b., apyraše Nr. 16F – 397 b., apyraše Nr. 16G – 2779 b., apyraše Nr. 16H – 81 b., apyraše Nr. 16I – 421 b., apyraše Nr. 16J – 3008 b., apyraše Nr. 16K – 4566 b., apyraše Nr. 16L – 2044 b., apyraše Nr. 16M – 3894 b., apyraše Nr. 16N – 1207 b., apyraše Nr. 16O – 392 b., apyraše Nr. 16P – 2913 b., apyraše Nr. 16R – 2378 b., apyraše Nr. 16S – 3307 b., apyraše Nr. 16Š – 2323 b., apyraše Nr. 16T – 1307 b., apyraše Nr. 16U – 657 b., apyraše Nr. 16V – 2546 b., apyraše Nr. 16Z – 749 b., apyraše Nr. 16Ž – 792.

Senas apyrašas Nr. 16 (t.1-24) įrašytas į apyrašą Nr. 16Ž, byla Nr. 794.

Iš viso fonde Nr. 412 yra 40 apyrašų, 59777 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1896–1944 m.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16A

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16A įrašyti 1766 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1910–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16B

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16B įrašyta 4517 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16C

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16C įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16Ch

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16Ch įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1911–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16Č

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16Č įrašyti 685 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16D

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16D įrašyti 1774 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16E

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16E įrašyti 266 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16F

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16F įrašyti 397 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16G

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16G įrašyti 2779 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16H

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16H įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16I

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16I įrašytas 421 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1905–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16J

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16J įrašyti 3008 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16K

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16K įrašyti 4566 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1897–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16L

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16L įrašyti 2044 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1898–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16M

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16M įrašyti 3894 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1900–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16N

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16N įrašyti 1207 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16O

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16O įrašyti 392 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16P

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16P įrašyta 2913 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1896–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16R

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16R įrašyti 2378 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1896–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16S

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16S įrašyti 3307 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1899–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16Š

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16Š įrašyti 2323 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1902–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16T

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16T įrašyti 1307 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1903–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16U

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16U įrašyti 657 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16V

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16V įrašyti 2546 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1903–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16Z

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16Z įrašyti 749 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus arba užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16Ž

 

Į apyrašą Nr. 16Ž papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 794 (senas apyrašas Nr.16 t.1-24).

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus arba užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16Ž įrašyti 792 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Alicija Cybulskienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 16:06