O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 417 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 417

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities komitetas (1918-11-28 - 1919 m.)

Kėdainių apskrities savivaldybė (1919 m. - 1940 m.)

Kėdainių apskrities savivaldybė (1941 m. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Kėdainių apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-28. Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Kėdainių apskrities komitetas. 2

Kėdainių apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 15 valsčių: Kėdainių, Josvainių, Pernaravos, Ariogalos, Ilgižių, Krakių, Pašušvio, Grinkiškio, Baisogalos, Gudžiūnų, Krekenavos, Surviliškio, Dotnuvos, Šėtos, Žeimių.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4Kėdainiųapskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos - narius.

Tiksli data, kada 1919 m. Kėdainių apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.5 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Kėdainių apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 13 valsčių savivaldybių: Ariogalos, Baisogalos, Dotnuvos, Grinkiškio, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Pernaravos, Pašušvio, Surviliškio, Šėtos, Žeimių.6 1933 m. jurisdikcija nepasikeitė.7

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“8 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Kėdainių apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką apie vietinių valstybinės valdžios organų sudarymą. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais.9

1942–1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

Tikslios datos, kada 1941 m. Kėdainių apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių rajono valstybinis archyvas 1959-11-26 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė 716 Kėdainių apskrities savivaldybės bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1961 m. fondas buvo pertvarkytas: sudaryti apyrašai Nr.1 ir Nr. 2.

Papildomai 1965 m. ir 1967 m. įrašyti 249 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr.1 - 247, į apyrašą Nr. 2 - 2.

Iš viso fonde Nr. 417 yra 2 apyrašai, 728 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918 - 1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko įsakymai, aplinkraščiai, apskrities tarybos, komitetų posėdžių protokolai ir nutarimai, susirašinėjimo su Savivaldybių departamentu, Žemės ūkio rūmais, Sveikatos departamentu, Kėdainių apskrities ligonine, valsčių savivaldybėmis veiklos klausimais dokumentai, personalo ir finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 417 apyraše Nr. 1 įrašyti 608 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra gyvenamųjų namų statybos projektų ir žemės sklypų planų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos apskrities savivaldybės tarnautojų asmens bylos.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 417 apyraše Nr. 2 įrašyta 120 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 240.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

5 Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

6 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

8 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

9 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:54