O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 51 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. 51

2005-12- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga Vilniuje (Urząd Delegata Rządu na Ziemię Wileńską w Wilnie) (1922-05-18 – 1925-12-21)

Vilniaus vaivadijos valdyba (Wileński Urząd Wojewódzki) (1925-12-22 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos teritoriją prijungus prie Lenkijos, 1922 m. balandžio mėn. buvo įsteigtas naujas teritorinis-administracinis vienetas – Vilniaus žemė (nuo 1923 m. – Vilniaus administracinė apygarda). Vilniaus žemę sudarė Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Breslaujos, Dysnos, Dunilovičių ir Vileikos apskritys.1

Valstybės Viršininko 1922-04-20 dekretu buvo paskirtas Vyriausybės delegatas Vilniaus žemei valdyti.2 Vyriausybės delegato Vilniaus žemei 1922-05-18 aplinkraščiu Nr. 1 įsteigta Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga Vilniuje.3 Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga buvo pavaldi Lenkijos Respublikos Vyriausybei.4

Vilniaus vaivadija buvo sudaryta 1925-12-22.Į ją įėjo Vilniaus-Trakų, Breslaujos, Dysnos, Molodečno, Ašmenos, Pastovių, Švenčionių ir Vileikos apskritys bei Vilniaus miestas. Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga Vilniuje pertvarkyta į Vilniaus vaivadijos valdybą.5 Vilniaus vaivadijos valdyba buvo pavaldi Lenkijos Respublikos Vyriausybei.6

Vilniaus vaivadijos valdyba nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Vilniaus vaivadijos valdybos funkcijos buvo vaivadijos teritorijos administravimas, gyventojų saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimas, aprūpinimas maisto produktais,prievolių vykdymo kontrolė, apskričių seniūnijų, savivaldos institucijų, sveikatos apsaugos įstaigų,visuomeninių organizacijų veiklos kontrolė, pramonės įmonių darbokontrolė, leidimųįsigyti ir laikyti ginklą išdavimas, metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybos, komunikacijų, žemės ūkio, eismo, turizmo, tikybos reikalų tvarkymas, socialinės pagalbos gyventojams teikimas, sanitarinė ir veterinarinė kontrolė, kultūros paveldo bei miškų apsauga,administracinių teisės pažeidimų tyrimo ir bausmių skyrimo priežiūra.7

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos valdybos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo akto nėra.

Archyvo apskaitos dokumentuose 1949-10-18buvo įrašyta 23430 neaprašytų saugojimo vienetų.

Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas 1948 m. ir 1952 m. perdavė archyvui 25 fondo bylas. Baltarusijos TSR Pinsko srities valstybinis archyvas 1952 m. ir 1953 m perdavė 3 bylas. 1953 m. Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinis archyvas perdavė 3 bylas. 1958 m. Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos archyvas perdavė 82 bylas. 1998 m. iš Baltarusijos Respublikos Molodečno valstybinio archyvo gauti 295 lapai dokumentų kopijų. 1999 m. ir 2000 m. Lietuvos archyvų biblioteka perdavė16 bylų ir 10 pavienių dokumentų.

1950-05-15 apskaitos dokumentuose įrašyti apyrašai Nr. 1 – 379 bylos, Nr. 2 – 138 bylos, Nr. 2a – 642 bylos, Nr. 3 – 4110 bylų, Nr. 4 - 945 bylos, Nr. 4a – 945 bylos, Nr. 5 – 1567 bylos, Nr. 6 – 689 bylos, Nr. 7 – 1796 bylos, Nr. 8 – 294 bylos, Nr. 9 – 1168 bylos, Nr. 10 – 458 bylos, Nr. 11 – 875 bylos, Nr. 12 – 5074 bylos, Nr. 13 – 4154 bylos, Nr. 14 – 381 byla, Nr. 15 – 2832 bylos, Nr. 16 – 82 bylos.

1953–1959 m. sudaryti apyrašai Nr. 17 – 9 bylos, Nr. 18 – 612 bylų ir Nr. 19 – 46 bylos.

Tvarkant dokumentus, 1965 m. archyve rasti fondo 2298 saugojimo vienetai ir 80 kg pabirų, 1966 m. – 80 saugojimo vienetų ir 18 kg pabirų, 1967 m. – 302 saugojimo vienetai ir 6 kg pabirų.

Tvarkant dokumentus ir sudarant apyrašus 1947–1967 m. atrinkta naikinti 10610 saugojimo vienetų ir 708 kg pabirų.

1971 m. apyrašai Nr. 17, 18 ir 19 pertvarkyti. Iš jų sudarytas vienas apyrašas Nr. 17, į kurį įrašytos 546 bylos. Bylos buvo peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

1965–2001 m. į apyrašus Nr. 1, 2a, 3, 4, 4a, 5 – 15 ir 17 papildomai įrašytos 2582 bylos.

Apyrašai sudaryti pagal įstaigos struktūrą ir veiklos sritis.

1999 m. apyrašo Nr. 17 bylos buvo mikrofilmuotos.

2004 m. dalis apyrašuose Nr. 1, 2a, 4 ir 15 įrašytų bylų dokumentų kataloguota teminėje KATALOGO ir vardinėje PIETRYČIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ duomenų bazėse.

Iš viso fonde Nr. 51 yra 19 apyrašų, 29469 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus vaivadijos valdybos Komunikacijų ir statybos skyriaus dokumentai sudaro atskirą fondą Nr. 154.

 

Prezidiumo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Prezidiumo skyrius įsteigtas 1922-05-18.8 1929 m. skyrius buvo likviduotas. Jo funkcijas perėmė Bendrasis ir kiti Vilniaus vaivadijos valdybos skyriai.9

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos ataskaitos, spaudos apžvalgos,susirašinėjimo religinių bendruomenių veiklos, mokyklų steigimo, tautinių mažumų padėties, seniūnijų veiklos organizavimo ir kontrolės, užsienio delegacijų priėmimo, tarnautojų apdovanojimo ir kitais klausimais dokumentai, parapijų, maldos namų sąrašai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 402 apskaitos vienetai.Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m.Dokumentai lenkų kalba.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti gaunamų raštų registracijos žurnalai bei šių žurnalų abėcėlinės rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2a

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus vaivadijos valdybos įstatai, vaivadijos Tarybos posėdžių ir apskričių seniūnų suvažiavimų protokolai, veiklos ataskaitos, statistinės žinios apie gyventojus, spaudos apžvalgos,susirašinėjimo vaivadijos teritorijos administracinio padalijimo, seniūnijų organizavimo ir veiklos kontrolės, teismų buveinių nustatymo, mokyklų statybų, užsieniečių delegacijų priėmimo ir kitais klausimais dokumentai, nukentėjusiųjų nuo karo ir stichinių nelaimių sąrašai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2a įrašyti 776 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytostarnautojų asmens bylos, darbo sutartys, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, prašymai priimti į darbą bei skirti pašalpą, tarnautojų sąrašai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka, pagal asmenų pavardes, chronologine tvarka ir pagal įstaigos stuktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 4319 apskaitos vienetų.Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m.Dokumentai lenkų kalba.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Administracinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Administracinis skyrius įsteigtas 1922-05-18,10 likviduotas 1934-12-13. Jo funkcijas perėmė Bendrasis ir kiti Vilniaus vaivadijos valdybos skyriai.11

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kovos su alkoholizmu komisijos posėdžių protokolai, ataskaitos apie prekių kainas bei kovą su spekuliacija, susirašinėjimo policijos, religinių bendruomenių veiklos, vaivadijos administracinio padalijimo, seniūnijų darbo organizavimo ir kontrolės, krašto atstatymo, naujokų šaukimo ir kitais klausimais dokumentai, asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylos, policijos postų, pašto ir telegrafo įstaigų sąrašai, apskričių žemėlapiai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 947 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Bendrojo skyriaus Administracinio juridinio poskyrio veiklos bylų apyrašas Nr. 4a

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, statistinės žinios apie administracinius teisės pažeidimus, susirašinėjimo veiklos, krašto atstatymo, žemės sklypų išpirkimo, atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus ir kitais klausimais dokumentai, asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylos, sklypų planai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas.Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 4a įrašyti 972 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Savivaldybių skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, vaivadijos Tarybos, apskričių seimelių suvažiavimų, apskričių seimelių skyrių bei komisijų, valsčių ir miestų tarybų posėdžių protokolai ir nutarimai, valsčių savivaldybių revizijų protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos, savivaldos institucijų narių rinkimų, mokesčių mokėjimo, gyventojų saugumo, švietimo ir kitais klausimais dokumentai, apskričių seimelių narių sąrašai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1638 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, amatininkų cechų įstatai, veiklos ataskaitos, pramonės ir prekybos įmonių anketos, susirašinėjimo įmonių steigimo, veiklos, likvidavimo ir kitais klausimais dokumentai, cechų, įmonių, tarnautojų sąrašai, biudžetai, prašymai leisti steigti įmones, vandens kelių žemėlapiai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas arba pagal įmonių rūšį.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 854 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Visuomeninio politinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Visuomenės saugumo skyrius įsteigtas 1922-05-18.12 Skyrius 1934-12-13 pavadintas Visuomeniniu politiniu skyriumi13

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai; pranešimai apie įvykius, spaudos apžvalgos; susirašinėjimo sienos apsaugos, visuomeninių organizacijų veiklos, spaudos leidinių cenzūros ir arešto bei kitais klausimais dokumentai; dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasuigauti; prašymai įsigyti nekilnojamą turtą pasienio zonoje, apsigyventi vaivadijos teritorijoje,išvykti, įsigyti ir laikyti ginklą, steigti teatrus, cirkus, šokių mokyklas, organizuoti susirinkimus, paskaitas, kultūros renginius, išduoti leidimai; policininkų, atvykusių užsieniečių, gavusių užsienio pasą asmenų, visuomeninių organizacijų, spaudos leidinių sąrašai, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1873 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, ataskaitos apie naujokų šaukimą ir pašalpų atsarginių šeimoms skyrimą, susirašinėjimo karių apgyvendinimo, aprūpinimo transporto priemonėmis ir maistu, rekvizicijų karinėms reikmėms vykdymo ir kompensacijų gyventojams mokėjimo, civilių gyventojų karinio paruošimo ir fizinio lavinimo bei kitais klausimais dokumentai;šauktinių sąrašai, finansiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 309 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Bendrojo skyriaus Biudžeto ir ūkio poskyrio veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, įstaigų finansinės veiklos patikrinimų protokolai ir ataskaitos, susirašinėjimo seniūnijų revizijų, kreditų skyrimo bei jų panaudojimo, patalpų nuomos, pastatų statybų ir remonto, valstybės turto draudimo ir kitais klausimais dokumentai; finansų, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 1303 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Komunikacijų ir statybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskričių kelių valdybų vadovų suvažiavimų, Statybų tarybos ir Turizmo komisijos posėdžių, statybų apžiūros ir įvertinimo protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo pastatų, kelių bei tiltų statybų ir remonto, sklypų išpirkimo ir nuomos, nekilnojamo turto draudimo, architektūros paminklų apsaugos, turizmo vystymo ir kitais klausimais dokumentai, sklypų nuomininkų, matininkų, transporto priemonių, palikto be priežiūros nekilnojamojo turto, kelių, tiltų, kapinių sąrašai, sklypų planai, statybų projektai ir sąmatos, prašymai skirti butą, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 1475 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Žemės ūkio ir žemės reformų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Žemės ūkio ir veterinarijos skyrius įsteigtas 1922-05-18.14 1934-01-01 skyrius pertvarkytas į Žemės ūkio ir žemės reformų skyrių.15

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, veterinarijos gydytojų suvažiavimų, vaivadijos ir apskričių pagalbos žemdirbiams komitetų posėdžių protokolai, skyriaus, apskričių žemės ūkio arbitražų, miško apsaugos komisarų, Valstybinio žemės banko Vilniaus skyriaus veiklos ataskaitos, susirašinėjimo sklypų išpirkimo, žemės reformų, miestų gyventojų aprūpinimo maisto produktais, veterinarijos gydytojų darbo, kreditų skyrimo ir panaudojimo bei kitais klausimais dokumentai, žemės savininkų ir nuomininkų, palikto be priežiūros nekilnojamojo turto sąrašai, prašymai skirti paskolą, sklypų planai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašytas 1101 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Darbo, rūpybos ir sveikatos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Visuomenės sveikatos bei Darbo ir socialinės rūpybos skyriai įsteigti 1922-05-18.16 1932 m. jie sujungti į vieną Darbo, rūpybos ir sveikatos skyrių.17

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai, medicinos ir globos įstaigų, visuomeninių organizacijų įstatai, skyriaus, apskričių gydytojų, ligoninių ir ambulatorijų, ligonių kasų, globos įstaigų veiklos ataskaitos, statistinės žinios apie ligas ir mirtis, susirašinėjimo medicinos ir globos įstaigų veiklos, kovos su epidemijomis, valkatavimu ir bedarbyste, socialinio draudimo, pagalbos bedarbiams, darbo ir karo invalidams teikimo, mokyklų sanitarinės būklės ir vaikų sveikatos tikrinimo bei kitais klausimais dokumentai, medicinos personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal temas. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.Medicinos personalo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 5186 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmenų dokumentų vairuotojų pažymėjimams gauti bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytosasmenų dokumentų vairuotojų pažymėjimams gauti, pratęsti ir pakeisti bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 4152 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra nuotraukų.

 

Medicinos ir farmacijos įstaigų personalo bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos medicinos ir farmacijos įstaigų personalo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 387 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra nuotraukų.

 

Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Prezidiumo,Administracinio, Savivaldybių, Biudžeto ir ūkio, Visuomenės saugumo, Visuomenės sveikatos, Pramonės, Žemės ūkio ir veterinarijos, Socialinės rūpybos ir darbo skyrių veiklos dokumentai: vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai,apskričių ir Vilniaus miesto seniūnų, mokyklų inspektorių suvažiavimų, apskričių seimelių ir miestų tarybų posėdžių protokolai,skyrių, seniūnijų, medicinos ir globos įstaigų veiklos ataskaitos,pranešimai apie įvykius,apskričių ekonominę ir sanitarinę būklę,gyventojų aprūpinimą maisto produktais,spaudos apžvalgos,susirašinėjimo rinkimų įSeimą ir Senatą organizavimo, savivaldos institucijų,policijos,religinių bendruomenių, visuomeninių organizacijų veiklos, karo nuostolių atlyginimo,prekių kainų reguliavimo, socialinės ir medicinos pagalbos teikimo ir kitais klausimais dokumentai,pasienio ruožo, apskričių teritorijų brėžiniai, žemėlapiai irkiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, skyrių ribose – chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 3002 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1925 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Žemės ūkio ir žemės reformų skyriaus Vandens ūkio ir melioracijos poskyrio veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti melioracijos darbų vykdymo instrukcijos ir susirašinėjimo šiuo klausimu dokumentai, Vilniaus vaivadijos teritorijos melioracijos projektai, brėžiniai, apskričių teritorijų žemėlapiai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal apskričių pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašytas 81 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Visuomeninio politinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Visuomenės saugumo skyrius įsteigtas 1922-05-18.18 Skyrius 1934-12-13 pavadintas Visuomeniniu politiniu skyriumi.19

Apyraše įrašyti vadovaujančiųjų įstaigų tvarkomieji dokumentai,policijos komendanto įsakymai,pranešimai apie įvykius, nacionalinius, politinius, profesinius judėjimus, visuomeninių organizacijų, religinių sektų veiklą,spaudos apžvalgos,susirašinėjimopolicijos veiklos, streikų likvidavimo, kovos su bedarbyste ir valkatavimu, kelių eismo reguliavimo, spaudos leidinių cenzūros ir arešto klausimais bei kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 559 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova

 

1 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 26-213; Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie (toliau – DU DRW), 1923, Nr. 5(16)-302.

2 DU DRW, 1922, Nr.1, psl. 1.

3 DU DRW, 1922, Nr. 1-3.

4 DU RP, 1922, Nr. 47-410; 1919, Nr. 65-395; 1919, Nr. 90-490; 1924, Nr. 21-225.

5 DU RP, 1926, Nr. 6-29.

6 DU RP, 1928, Nr. 11-86.

7 DU RP, 1922, Nr. 26-213; 1919, Nr. 65-395; Wilenski Dziennik Wojewodzki, 1931, Nr. 13-181.

8 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

9 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 51, ap. 2a, b. 9, l. 77,83, 402.

10 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

11 LCVA, f. 51, ap. 2a, b. 354, l. 172-173.

12 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

13 LCVA, f. 51, ap. 2a, b. 354, l. 172-173.

14 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

15 LCVA, f. 51, ap. 2a, b. 355, l. 178-179.

16 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

17 LCVA, f. 51, ap. 2a, b. 551, l. 13.

18 DU DRW, 1922, Nr. 3-1.

19 LCVA, f. 51, ap. 2a, b. 354, l. 172-173.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:26