O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 55 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS-TRAKŲ APSKRITIES SENIŪNIJOS FONDĄ NR. 55

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vilniaus apskrities komisaro įstaiga (Urząd Komisarza Powiatu Wileńskiego) (1919 m. – 1919-10-09)

Vilniaus apskrities seniūnija (Starostwo Powiatu Wileńskiego) ( 1919-10-10 – 1922 m.)

2. Trakų apskrities komisaro įstaiga (Urząd Komisarza Powiatu Trockiego) (1919 m. – 1919-10-09)

Trakų apskrities seniūnija (Urząd Powiatu Trockiego) ( 1919-10-10 – 1921 m.)

Vilniaus – Trakų apskrities seniūnija(Starostwo Powiatu Wileńsko-Trockiego, Starostwo Powiatowe Wileńsko-Trockie) (1922 m. – 1939 m. rugsėjis )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-05-12 įsakymu įvedus Lenkijos kariuomenės užimtų rytinių teritorijų (dar vadinamų Rytų žemėmis) civilinį valdymą, Rytų žemės suskirstytos į administracines apygardas.Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-07 įsakymu įkurta Vilniaus administracinė apygarda, į kurią įėjo ir Vilniaus bei Trakų apskritys. Apskritis valdė Vilniaus ir Trakų apskričių komisarai, pavaldūs Vilniaus apygardos komisarui.1

Tikslios datos, kada 1919 m. pradėjo veikti Vilniaus ir Trakų apskričių komisarų įstaigos, nenustatytos.

Remiantis Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu pakeisti pareigybių pavadinimai – Vilniaus apygardos komisaras pavadintas Vilniaus apygardos viršininku, Vilniaus apskrities komisaras - Vilniaus apskrities seniūnu, Trakų apskrities komisaras - Trakų apskrities seniūnu.2 Apskričių seniūnų įstaigos vadinosi apskričių seniūnijomis.

Nuo 1920 m. spalio mėn. Vilniaus ir Trakų apskritys buvo Vidurio Lietuvos teritoriniai-administraciniai vienetai. Apskričių seniūnai buvo pavaldūs Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui.3

1920 m. pabaigoje – 1921 m. pradžioje Trakų apskrities seniūnija veiklą nutraukė. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. Trakų apskritį administravo Vilniaus apskrities seniūnija 4, kurios pavadinimas 1921 m. – 1922 m. dokumentuose įvairuoja: ji dar vadinama Vilniaus ir Trakų apskričių seniūnija.

Vidurio Lietuvos teritorijoje 1922-04-06 įvedus Lenkijos valdžią, Vilniaus apskrities (Vilniaus ir Trakų apskričių) seniūnas buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei.5

Nuo 1922 m. vidurio apskritis vadinama Vilniaus-Trakų apskritimi,6 seniūnija - Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija. Tiksli apskrities ir jos seniūnijos pavadinimo pakeitimo data bei teisinis pagrindas nenustatyti.

1925-12-22 įkurta Vilniaus vaivadija, į kurią įėjo ir Vilniaus-Trakų apskritis7. Vilniaus-Trakų apskrities seniūnas buvo pavaldus Vilniaus vaivadai.8

Seniūnijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-05 įsakymas bei Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-07 dekretas Nr. 35 apie apskričių valdymo organizavimą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkis apie bendrosios administracijos institucijų sistemą ir kompetenciją 9, kiti teisės aktai.

Vilniaus-Trakų apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seniūnija administravo apskritį: rūpinosi viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimu, kontroliavo seniūnijai pavaldžių įstaigų veiklą, mokesčių surinkimą, prievolių vykdymą, prižiūrėjo savivaldos institucijų, prekybos ir pramonės įmonių, sveikatos apsaugos įstaigų, spaudos, visuomeninių organizacijų veiklą, organizavo gyventojų aprūpinimą maistu, kovą su spekuliacija, rekvizicijų vykdymą, išduodavo leidimus organizuoti renginius, laikyti ginklą, medžioti, registravo transporto priemones, administravo valstybės ir paliktą be priežiūros turtą, tvarkė metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybų, žemės ūkio, švietimo ir tikybų reikalus, rūpinosi socialinės pagalbos teikimu, gyventojų apskaita ir migracijos reguliavimu, kultūros paveldo bei miškų apsauga, sanitarine ir veterinarine kontrole, tyrė administracinius teisės pažeidimus ir skyrė bausmes.10

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perdavimo aktų fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1947-08-17 įrašyta 70000, 1948-06-18 - 35000, 1949-06-20 - 140581, 1952-03-31 - 436 neaprašytos bylos.

1948 m. atrinkta naikinti 50180, 1949 m. – 18975, 1950 m. - 97427, 1951 m. – 5060, 1952 m. - 6340 saugojimo vienetų.

Į apskaitos dokumentus 1950-12-30 įrašyti apyrašai Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6a. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 224, apyraše Nr. 2 – 771, apyraše Nr. 3 – 3595, apyraše Nr. 3a – 2201, apyraše Nr. 4 –538, apyraše Nr. 5 – 93, apyraše Nr. 6a – 592 apskaitos vienetai.

1951-12-17 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 6, 7, 8, 9. Apyraše Nr. 6 buvo įrašyta 1610, apyraše Nr.7 – 3174, apyraše Nr. 8 – 413, apyraše Nr. 9 – 74 apskaitos vienetai.

1952 m. vasario mėn. Polocko srities valstybinis archyvas perdavė 323 neaprašytas bylas.

1952-12-20 iš fondo Nr. 55 į fondą Nr. 49 perkelta 27712 saugojimo vienetų

1952-12-18 sudarytas apyrašas Nr. 10, į kurį įrašyti 1023 apskaitos vienetai. 1954-12-24 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 11, 288 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 12, 3 apskaitos vienetai. Apyraše Nr. 12 įrašytos bylos, perkeltos iš fondo Nr. R-36, kuris buvo sujungtas su fondu Nr. 55. Bylos peršifruotos.

1956-11-12 Polocko valstybinis miesto archyvas perdavė 87 bylas ir apyrašą.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. sudaryti ir į fondo apyrašus papildomai įrašyti 2204 apskaitos vienetai. 103 neaprašyti saugojimo vienetai atrinkti naikinti.

Į apskaitos dokumentus 1969-04-17 įrašytas apyrašas Nr.13, 87 apskaitos vienetai.

1980 - 1994 m. į apyrašus papildomai įrašyti 289 apskaitos vienetai.

Apyrašas Nr. 6 2001-01-12 pertvarkytas. Iš 1410 sename apyraše įrašytų bylų ir 370 lapų pabirų buvo sudaryti ir į naują apyrašą įrašyti 1589 apskaitos vienetai. Bylos peršifruotos, sudaryta šifrų pakeitimo lentelė.

Apyrašo Nr. 3 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į PIETRYČIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 55 yra 15 apyrašų, 17061 apskaitos vienetas. Dalis apyrašų sudaryta pagal seniūnijos veiklos sritis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus apskrities seniūnijos, Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos veiklos dokumentų yra fonde Nr. 1152. Fondus Nr. 1152 ir Nr. 55 ateityje reikėtų sujungti, nes jų sudarytojas – ta pati įstaiga.

Fonde yra Pastovių apskrities seniūnijos veiklos bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 2, 8.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, seniūno aplinkraščiai; apskrities tarybos posėdžių protokolai; ataskaitos apie padėtį valsčiuose ir apskrityje, maisto produktų kainas; susirašinėjimo rinkimų į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą, vietovardžių keitimo, švenčių, labdaros loterijų bei aukų rinkimo organizavimo, kadrų klausimais dokumentai; gyventojų skundų nagrinėjimo dokumentai, prašymai priimti į darbą, sezoninių darbininkų, vykstančių dirbti į Latviją, darbo sutartys; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr.1 įrašyti 226 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Saugumo, Invalidų ir Karinio skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Saugumo skyriaus veiklos dokumentai - valstybinės policijos komendanto įsakymai, ataskaitos apie padėtį valsčiuose ir apskrityje; kovos su alkoholizmu komisijos protokolai; žinios apie policijos nuovadas; sąjungų ir draugijų, religinių bendruomenių, Baltarusių ūkio ir kultūros instituto skyrių stebėjimo bylos; susirašinėjimo muitinių veiklos, priešvalstybinės agitacijos, pareigūnų tarnybinių nusižengimų tyrimo, patalpų rekvizavimo, kovos su banditizmu, degtinės varymu, kelių priežiūros ir susisiekimo organizavimo, kino teatrų, spaudos kontrolės, nelegalių mokyklų uždarymo,spaudos kontrolės, pasų, leidimų organizuoti renginius, pereiti sieną, laikyti ginklą, moralės liudijimų išdavimo, pilietybės suteikimo bei atsisakymo, repatriantų apgyvendinimo klausimais dokumentai; leidimų būti pasienio zonoje, pereiti sieną išdavimo dokumentai ir kt.;

Invalidų skyriaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, karo invalidų sąrašas,

Karinio skyriausveiklos dokumentai - medicinos apžiūros komisijos protokolai; susirašinėjimo kariuomenės aprūpinimo būstais, kariuomenės gyventojams padarytos žalos atlyginimo, savivaldybių karinių skyrių kontrolės klausimais dokumentai; šaukiamųjų į kariuomenę sąrašai, karo prievolininkų registracijos knyga.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, leidimų būti pasienio zonoje, pereiti sieną išdavimo dokumentų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta dalies bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 2 įrašyti 904 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, apyrašo tęsinyje - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 3 įrašyti 3656 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Asmenų dokumentų asmens liudijimui ir pasui gauti bylų apyrašas Nr. 3a

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai asmens liudijimui ir pasui gauti, išduotų pasų registracijos žurnalai ir jų rodyklės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, apyrašo tęsinyje - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr.3a įrašyti 2197 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Administracinio-juridinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti seniūno sprendimai dėl prekybos organizavimo; kovos su alkoholizmu komisijos protokolai; ataskaitos apie maisto atsargas ir kainas, žinios apie gimimų, mirčių, santuokų skaičių; susirašinėjimo pašto ir telegrafo agentūrų atidarymo, transporto priemonių registracijos, susisiekimo organizavimo, socialinės pagalbos teikimo, metrikacijos knygų tvarkymo, naujų parapijų kūrimo, vandens įmonių apskaitos, melioracijos, žemės nusavinimo, asmenų gyvenamosios vietos nustatymo, pasų, moralės liudijimų, leidimų laikyti ginklą, pereiti sieną, medžioti, būti pasienio zonoje, verstis verslais išdavimo, Lenkijos pilietybės patvirtinimo, atsisakymo ir atėmimo, kitų šalių kariuomenių dezertyrų, svetimšalių apskaitos ir iškeldinimo, repatriantų apgyvendinimo ir kitais klausimais dokumentai; asmenų dokumentai Lenkijos pilietybei gauti ir metrikams legalizuoti; pramonės, prekybos įmonių, šaukiamųjų į kariuomenę, išvažiavusiųjų į užsienį, piliečių, gyventojų ir kiti sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmenų dokumentų Lenkijos pilietybei gauti ir metrikams legalizuoti bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 4 įrašyti 1235 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, žemės planų, pastatų brėžinių. Yra blunkančių dokumentų.

 

Statybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Statybos komisijos protokolai, valstybinių pastatų ir patalpų remonto dokumentai, pradžios mokyklų projektai ir susirašinėjimo jų statybos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Dokumentai lenkų kalba.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 5 įrašyti 105 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti seniūno aplinkraščiai, rajonų viršininkų, apskrities seimelio posėdžių, ginčų dėl žemės sprendimo protokolai; sąjungų, draugijų registravimo ir veiklos dokumentai; susirašinėjimo draugijų ir asmenų priešvalstybinės veiklos, transporto priemonių, laikraščių įregistravimo, šaukimo į kariuomenę, kelionės pasų, leidimų ginklui laikyti išdavimo, kadrų ir kt. klausimais dokumentai; seniūnijos tarnautojų, kaimų seniūnų, valsčių tarybų narių, įmonių sąrašai; gavusiųjų leidimus ginklui laikyti, svetimšalių registracijos knygos; asmenų dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui, vizai, Lenkijos pilietybei gauti, atsisakyti pilietybės ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą, asmenų bylos - pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 6 įrašyti 1589 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6a

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dėl svetimšalių išsiuntimo iš šalies dokumentai, svetimšalių registracijos bylos, išsiųstųjų svetimšalių sąrašai, išduotų užsienio pasų ir svetimšalių registrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dalis svetimšalių registracijos bylų įrašyta pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 6a įrašyti 631 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Administracinio-baudžiamojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyta: administracinių teisės pažeidimų suvestinės, policijos raportai; kalinių išlaikymo normų aprašymas; susirašinėjimo Trakų miesto kalėjimo aprūpinimo, gyventojų skundų dėl policijos, kariuomenės, žandarmerijos veiksmų nagrinėjimo, administracinių teisės pažeidimų tyrimo ir bausmių už juos skyrimo klausimais dokumentai; administracinės baudžiamosios bylos ir jų registracijos žurnalai; asmenų, įvykdžiusių administracinius teisės pažeidimus, sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmenų administracinės baudžiamosios bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 7 įrašyti 3233 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m.. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Pramonės, Statybos, Veterinarijos, Sveikatos ir socialinės rūpybos bei kitų skyrių veiklos dokumentai:

seniūno aplinkraščiai; rajonų viršininkų, policijos ataskaitos apie padėtį valsčiuose; skyrių bei jiems pavaldžių įstaigų veiklos, valstybinio nekilnojamojo turto administravimo ataskaitos; apskričių seniūnų, burmistrų, valsčių viršaičių suvažiavimų, pasitarimų, kaimų seniūnų susirinkimų, sanitarinės bei gydytojų komisijų posėdžių, įmonių, gyvenviečių sanitarinės apžiūros protokolai; kooperatyvų, draugijų įstatai ir veiklos dokumentai; statistinės žinios apie gimimus ir mirtis; susirašinėjimo mokesčių rinkimo, stačiatikių, žydų bendruomenių veiklos ir turto, valstybinio nekilnojamojo turto apskaitos, valstybinės žemės nuomos, bažnyčių, valstybinių pastatų statybos ir remonto, kultūros paveldo apsaugos, veterinarinės ir sanitarinės kontrolės, kovos su infekcinėmis, venerinėmis ligomis ir prostitucija, medicinos pagalbos organizavimo, vaistinių veiklos, socialinės rūpybos, leidimų verstis verslu, steigti pramonės ir prekybos įmones, statyti namus, laikyti ginklą išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; amatų liudijimų išdavimo bylos, įmonių registracijos kortelės; valsčių, gyvenviečių,piliečių, šaukiamųjų į kariuomenę,įmonių, valstybinių ir likusių be šeimininkų dvarų, vaistinių ir kiti sąrašai; prašymai leisti įvaikinti, skirti pensijas; išduotų asmens liudijimų, ieškomų asmenų registrai; finansų, personalo dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, apyrašo tęsinyje - pagal įstaigos struktūrą ir chronologiją; metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Amatų liudijimų išdavimo bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 8 įrašytas 1701 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, žemės sklypų, situacijos planų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Trakų miesto tarybos posėdžių, kaimų seniūnų rinkimų, susirinkimų protokolai; susirašinėjimo kovos su infekcinėmis ligomis, atleidimo nuo karo prievolės, viršaičių, kaimų seniūnų tarnybinių nusižengimų, kaimų seniūnų rinkimų, valsčių ribų nustatymo, be šeimininkų likusio turto administravimo, žemės įgijimo, miško prievolės atlikimo, pasų išdavimo klausimais dokumentai; dvarų, gyvenviečių, vandens telkinių, nuomojamų ūkių, parceliuotinų valstybinių miškų, žemės plotų ir savininkų, žemės mokesčio mokėtojų, kaimų seniūnų ir jų pavaduotojų bei kiti sąrašai; išlaidų valstybiniams pastatams išlaikyti registracijos knyga, buhalteriniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą ir chronologiją. Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 9 įrašytas 81 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti seniūnijos tvarkomieji dokumentai; rajonų viršininkų, valsčių tarybų posėdžių, pastatų būklės ir statybos darbų įvertinimo protokolai; draugijų, sąjungų, žemės ūkio ratelių veiklos ataskaitos, draugijų, profesinių sąjungų įstatai;susirašinėjimo teritorinio-administracinio apskrities suskirstymo, mokesčių, metrikacijos knygų tvarkymo, gyventojų surašymo organizavimo, gyventojų aprūpinimo maistu, statybos, valstybinių pastatų remonto ir išlaikymo, kreditų ūkiams skyrimo, žemės įgijimo, žemės ir vandens telkinių nuomos, įmonių veiklos, kariuomenės aprūpinimo, sanitarijos, pasų, asmens liudijimų išdavimo, Lenkijos pilietybės pripažinimo, atėmimo ir kitais klausimais dokumentai; žinios apie katalikų parapijas, liaudies mokyklas; draugijų, parapijų, sektų, gyvenviečių, šaukiamųjų į kariuomenę, piliečių ir kiti sąrašai; įmonių, išduotų pilietybės patvirtinimo liudijimų, leidimų ginklams laikyti, baudžiamųjų bylų registrai; seniūnijos tarnautojų asmens bylos, karo invalidų bylos; Trakų pilies griuvėsių konservavimo darbų žurnalas.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, asmens bylos - pagal pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta dalies bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 10 įrašyta 1030 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, situacijos planų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyta: Fizinio lavinimo ir karinio parengimo komiteto ataskaitos; Trakų epidemiologinės ligoninės aprašymas; susirašinėjimo dvarų parceliacijos, žemės įgijimo, pagalbos potvynio aukoms teikimo, pastatų statybos ir remonto, įmonių veiklos, pilietybės nustatymo ir kitais klausimais dokumentai; miško mokesčio mokėtojų, paliktų dvarų administravimo ir nuomos, dvarų parceliacijos bylos, kaimų viensėdžiais skirstymo bylos ir planai; kreditų skyrimo bylos; valstybinių ir likusių be šeimininkų dvarų, kaimų seniūnų ir jų pavaduotojų, ligoninių, ambulatorijų, medicinos personalo ir kiti sąrašai; tarnautojų asmens bylos, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Paliktų dvarų administravimo ir nuomos, dvarų parceliacijos bylos susistemintos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka; asmens bylos, miško mokesčio mokėtojų bylos, kreditų skyrimo bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr.11 įrašyti 383 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, žemės sklypų planų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos žinios apie žemės ūkio produktų rinkos kainas, prašymai gauti pašalpas ir kreditus, nuomoti žemės ūkio objektus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Dokumentai lenkų kalba.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 12 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922-1923 m. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti dvarų parceliacijos, žemės ir ežerų nuomos, nuomojamos žemės išpirkimo nuosavybėn, žemės pardavimo, kaimų skirstymo viensėdžiais, kreditų pastatų atstatymui suteikimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Dokumentai lenkų kalba.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 13 įrašyti 87 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, yra žemės sklypų planų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 3-15; Nr.5-39, 41.

2 DU ZCZW, 1919, Nr.22-225.

3 Dziennik Urzędowy Litwy Środkowej, (toliau DU LŚ), 1920, Nr. 8, l. 45.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, (toliau - LCVA), F.51, ap. 15,b. 350, l. 77.

5 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1922, Nr. 26- 213.

6 LCVA, F. 55, ap., 8, b. 200, l. 267.

7 Dziennik Urzędowy Wojewódstwa Wileńskiego (toliau DU WW), 1926, Nr. 1- 1.

8 DU RP, 1928, Nr. 11-86.

9.DU ZCZW, 1919, Nr.28-303; DU LŚ, 1920, Nr. 8, l. 45; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

10 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-15, Nr. 28-303; Wileński Dziennik Wojewodzki, 1930, Nr. 21-243.

  

  

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS-TRAKŲ APSKRITIES SENIŪNIJOS FONDO NR. 55

APYRAŠO NR. 6A PERTVARKYMĄ (BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2016-08-16 Nr. SA-34

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos fondą Nr. 55 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-395/2.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 55 buvo 15 apyrašų, 16970 apskaitos vienetų.

Fondo Nr. 55 apyrašas Nr. 6a buvo dalinai suminis.

2016 m. patobulintos ir patikslintos fondo Nr. 55 apyrašo Nr. 6a bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius apyraše. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į patobulintą apyrašą Nr. 6a įrašyta 1 byla – Nr. 632 (senas fondo Nr. 55 apyrašas Nr. 6a). Pertvarkymo metu nerastos bylos: Nr. 61, 240–312, 576–580, 592 (iš viso 80 bylų) išbrauktos iš apskaitos dokumentų.

Apyrašo Nr. 6a bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 55 yra 15 apyrašų, 16891 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių, rusų, baltarusių, prancūzų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6a

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dėl svetimšalių išsiuntimo iš šaliesdokumentai, svetimšalių registracijos bylos, išsiųstų svetimšalių sąrašai, išduotų užsienio pasų ir svetimšalių registrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dalis svetimšalių registracijos bylų įrašyta pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 55 apyraše Nr. 6a įrašyti 552 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių, rusų, baltarusių, prancūzų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių skyriaus vyriausioji specialistė Elžbeta Šimelevičienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:19