O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 627 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILEIKOS APSKRITIES SENIŪNIJOS FONDĄ NR. 627

2005-10- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 


Vileikos apskrities komisaro įstaiga (Urząd Komisarza powiatu Wilejskiego) (1919m.)

Vileikos apskrities seniūnija (Starostwo powiatu Wilejskiego) (1919-10-10 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-05-12 įsakymu buvo įvestas Lenkijos kariuomenės užimtų rytinių teritorijų (dar vadinamų Rytų žemėmis) civilinis valdymas. Generalinio komisaro valdomos Rytų žemės buvo suskirstytos į administracines apygardas, kurioms vadovavo apygardų komisarai. Apygardų komisarams buvo pavaldūs apskričių komisarai.1

Tiksli Vileikosapskrities komisaro įstaigos įsteigimo data nenustatyta. Vileikos apskrities komisaro įstaiga buvo pavaldi Vilniaus apygardos komisaro įstaigai.

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu buvo pakeisti pareigybių pavadinimai - apskrities komisaras pavadintas apskrities seniūnu. Vileikos apskrities komisaro įstaiga pavadinta Vileikos apskrities seniūnija.2 Vileikos apskrities seniūnija buvo pavaldi Vilniaus apygardos viršininko įstaigai.

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos.3 Tiksli Vileikos apskrities seniūnijos likvidavimo data nenustatyta.

Remiantis 1921-02-04 įstatymu „Dėl žemių, prijungtų prie Lenkijos Respublikos teritorijos vadovaujantis 1920 m. spalio 12 d. Rygoje pasirašyta preliminarinės taikos ir paliaubų sutartimi, teisinės-politinės padėties sureguliavimo“ Vileikos apskritis prijungta prie Lenkijos Respublikos Naugarduko vaivadijos. Atnaujinusi savo veiklą Vileikos apskrities seniūnija buvo pavaldi Naugarduko vaivadijos valdybai.4

Vadovaujantis 1922-04-06 įstatymu „Dėl valstybės valdžios išplėtimo į Vilniaus žemę“ Vileikos apskritis buvo išskirta iš Naugarduko vaivadijos ir prijungta prie Vilniaus žemės (nuo 1923 m. vadinamos Vilniaus administracine apygarda5). Vileikos apskrities seniūnija buvo pavaldi Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigai, nuo 1925-12-22 – Vilniaus vaivadijos valdybai.6

Vileikos apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli jos likvidavimo data nenustatyta.

 

Fondo sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Vileikos apskrities seniūnijos funkcijos įvairiais veiklos laikotarpiais: apskrities administravimas, gyventojų saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimas,kova su spekuliacija, rekvizicijų vykdymas, gyventojų aprūpinimas maisto produktais, mokesčių mokėjimo, prievolių vykdymo, seniūnijai pavaldžių, savivaldos bei sveikatos apsaugos įstaigų, prekybos ir pramonės įmonių darbo, visuomeninių organizacijų veikloskontrolė, leidimų organizuoti įvairius renginius bei įsigyti ginklą išdavimas, gyventojų surašymas, asmenų judėjimo reguliavimas, metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybų, komunikacijų, žemės ūkio, švietimo ir tikybų reikalų tvarkymas, valstybės bei palikto be priežiūros turto valdymas, socialinės pagalbos gyventojams teikimas, sanitarinė ir veterinarinė kontrolė, kultūros paveldo bei miškų apsauga,administracinių teisės pažeidimų tyrimas ir bausmių skyrimas.7

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vileikos apskrities seniūnijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo - perėmimo akto nėra.

1979 m. sudarytas fondo Nr. 627 apyrašas Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 627 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1924 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas nepilnas, jame yra tik seniūnijos finansinės veiklos dokumentai.

 

Buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos seniūnijos ataskaitos apie išlaidas, išlaidų pateisinamųjų dokumentų sąrašai, sąskaitos, pakvitavimai, įgaliojimai gauti pinigus, algų lapai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1924 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 3-15, Nr. 3-41.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

3 DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1921, Nr. 16-93.

5 Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1923, Nr. 5(16)-302.

6 DU RP, 1922, Nr. 26-213; Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wilenskiego, 1926, Nr. 1(48)-1; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

7 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-15, Nr. 28-303; Wilenski Dziennik Wojewodzki, 1930, Nr. 21-243.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:41