O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 63 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE ŠVENČIONIŲ APSKRITIES SENIŪNIJOS

FONDĄ NR. 63

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities komisaroįstaiga (Urząd Komisarza Powiatu Swięciańskiego) (1919 m. –1919-10-09)

Švenčionių apskrities seniūnija (Starostwo Powiatowe Swięciańskie) (1919-10-10 – 1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-05-12 įsakymu įvestas Lenkijos kariuomenės užimtų rytinių teritorijų (dar vadinamų Rytų žemėmis) civilinis valdymas. Rytų žemės suskirstytos į administracines apygardas, valdomas apygardų komisarų.

Švenčionių apskritis įėjo į Rytų žemių generalinio komisaro 1919-06-07 įsakymu įkurtą Vilniaus administracinę apygardą. Apskritį valdė apskrities komisaras, pavaldus Vilniaus apygardos komisarui.1 Tiksli data, kada 1919 m. pradėjo veikti Švenčionių apskrities komisaro įstaiga, nenustatyta.

Remiantis Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu Švenčionių apskrities komisaras pavadintas Švenčionių apskrities seniūnu. Švenčionių apskrities seniūnas buvo pavaldus Vilniaus apygardos viršininkui.2

Nuo 1920 m. pabaigos Švenčionių apskritis buvo Vidurio Lietuvos teritorinis-administracinis vienetas. Švenčionių apskrities seniūnas buvo pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui.3

Vidurio Lietuvos teritorijoje 1922-04-06 įvedus Lenkijos valdžią, Švenčionių apskrities seniūnas buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei,4 nuo 1925-12-22 - Vilniaus vaivadai .5

Seniūnijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-05 įsakymas bei Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-12-07 dekretas Nr. 35 apie apskričių valdymoorganizavimą, Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkis apie bendrosios administracijos institucijų sistemą ir kompetenciją6, kiti teisės aktai.

Švenčionių apskrities seniūnija veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Seniūnija administravo apskritį: rūpinosi viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimu, kontroliavo seniūnijai pavaldžių įstaigų veiklą, mokesčių surinkimą, prievolių vykdymą, prižiūrėjo savivaldos institucijų, prekybos ir pramonės įmonių, sveikatos apsaugos įstaigų, spaudos, visuomeninių organizacijų veiklą, organizavo gyventojų aprūpinimą maistu, kovą su spekuliacija, rekvizicijų vykdymą, išduodavo leidimus organizuoti renginius, laikyti ginklą, medžioti, registravo transporto priemones, administravo valstybės ir paliktą be priežiūros turtą, tvarkė metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, sienos apsaugos, statybų, žemės ūkio, švietimo ir tikybų reikalus, rūpinosi socialinės pagalbos teikimu, gyventojų apskaita ir migracijos reguliavimu, kultūros paveldo bei miškų apsauga, sanitarine ir veterinarine kontrole, tyrė administracinius teisės pažeidimus ir skyrė bausmes.7

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Molodečno srities valstybinis archyvas 1948 m. perdavė archyvui 88 neaprašytas Švenčionių apskrities seniūnijos bylas, 1952 m. – 1 bylą ir 1 apyrašą. Polocko srities valstybinis archyvas 1952 m. perdavė 98 neaprašytas bylas.

1948 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 93, 1952 m. - 10122 fondui priklausantys saugojimo vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Į apskaitos dokumentus 1952-03-31 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1a, 1 apskaitos vienetas, 1952-10-20 – apyrašas Nr. 1, 4375 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 2, 549 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 3, 1506 apskaitos vienetai, 1954-12-24 – apyrašas Nr. 4, 98 apskaitos vienetai. Sudarant apyrašą Nr. 4, į jį įrašyta ir apyrašo Nr. 1a byla; apyrašas Nr. 1a išbrauktas iš apskaitos.

Iš Polocko miesto valstybinio archyvo ir iš Baltarusijos TSR valstybinio istorinio archyvo 1956 m. ir 1974 m. gautos 2 bylos.

1966 m., 1968 m., 1980 m., 1994 m., 1999 m. ir 2001 m. į apyrašus Nr. 1-4 papildomai įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Tvarkant dokumentus, 1952 m. atrinkti naikinti 3672 saugojimo vienetai, 1954 m. – 12 saugojimo vienetų, 1966 m. – 157 saugojimo vienetai.

Iš viso fonde Nr. 63 yra 4 apyrašai, 6588 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukščiausių valdžios institucijų ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; seniūnijos ir valsčių tarybų posėdžių protokolai; seniūnijos, jos skyrių, valsčių tarybų veiklos ataskaitos; pranešimai apie padėtį apskrityje ir valsčiuose, maisto produktų kainas; kaimų išskirstymo viensėdžiais dokumentai; susirašinėjimo pafrontės gyventojų aprūpinimo statybinėmis medžiagomis ir paramos jiems teikimo, rinkimų į Seimą ir Senatą organizavimo, mokyklų steigimo, mokesčių rinkimo, religinių bendruomenių įregistravimo, kovos su alkoholizmu ir nusikalstamumu klausimais dokumentai; valsčių biudžetų projektai; gyvenviečių, likusių be šeimininkų dvarų, šaukiamojo amžiaus vyrų, dezertyrų sąrašai; prašymai išduoti asmens liudijimus, leidimus laikyti ginklą, pereiti sieną; nelegaliu sienos perėjimu kaltintų asmenų bylos, dokumentų apie vengusių karinės tarnybos asmenų paiešką, draugijų įregistravimą bylos; tarnautojų asmens bylos, algalapiai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Nelegaliu sienos perėjimu kaltintų asmenų bylos ir dokumentų apie vengusių karinės tarnybos asmenų paiešką bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Valsčių biudžetų projektų, draugijų įregistravimo bylos, valsčių tarnautojų asmens bylos susistemintos pagal valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 63 apyraše Nr. 1 įrašyti 4376 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų, asmenų nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų asmens liudijimui, pasui gauti bylų ir dokumentų apie norinčius repatrijuoti iš užsienio asmenis bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui gauti; dokumentai apie asmenis, norinčius repatrijuoti iš užsienio ir apsigyventi Švenčionių apskrityje.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, metų ribose – pagal pavardes abėcėlės tvarka. Repatrijantų bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 63 apyraše Nr. 2 įrašyta 550 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui, asmens liudijimui, Lenkijos Respublikos pilietybės patvirtinimo pažymėjimui gauti ir dokumentų apie ieškomus asmenis bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui, asmens liudijimui, Lenkijos Respublikos pilietybės patvirtinimo pažymėjimui gauti, dokumentai apie ieškomus asmenis, be leidimo išvykusius iš nuolatinės gyvenamosios vietos, bylos.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal temas ir chronologiją, metų ribose - pagal pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 63 apyraše Nr.3 įrašyti 1522 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922—1924 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos, Vilniaus apygardos viršininko tvarkomieji dokumentai; apskrities seimelio, sanitarinės komisijos, rajonų viršininkų, valsčių tarybų posėdžių, kaimų seniūnų rinkimų protokolai; pranešimai apie padėtį rajonuose, mokyklų veiklą, kovą su užkrečiamomis ligomis; susirašinėjimo nelegalaus sienos perėjimo, kelių priežiūros ir remonto, arklių rekvizicijos, apskrities teritorinio-administracinio suskirstymo, kadrų klausimais dokumentai; ežerų nuomos sutartys; įmonių, rinkos kainų sąrašai; prašymai išduoti asmens liudijimus, suteikti paskolas; tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 63 apyraše Nr. 4 įrašyta 140 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 3-15; Nr. 5-39, 41.

2 DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

3 Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 8, l. 45.

4 Dziennik Ustaw Rzecypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1922, Nr. 26- 231.

5 Dziennik Urzędowy Wojewódstva Wilenskiego, 1926, Nr., 1- 1; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

6 DU ZCZW, 1919, Nr. 28-303; DU TKR, 1920, Nr. 8. l. 45; DU RP, 1928, Nr. 11-86.

7 DU ZCZW, 1919, Nr. 5-15, Nr. 28-303; Wilenski Dziennik Wojewódzki, 1930, Nr. 21-243.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:15