O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 797 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 797

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities komitetas (1919-06-12 – 1920 m.)

Panevėžio apskrities savivaldybė (1920 m. - 1940 m.)

Panevėžio apskrities savivaldybė (1941 m. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 1918-12-17 aplinkraščiu Nr. 1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje“1 buvo pradėtos steigti savivaldos institucijos. Pirmasis Panevėžio apskrities valsčių atstovų seimelis susirinko 1919-06-12.2 Pirmame seimelio posėdyje buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - apskrities komitetas.

Panevėžio apskritį nuo 1919 m. liepos mėn. sudarė 16 valsčių: Šeduvos, Rozalimo, Smilgių, Naujamiesčio, Ramygalos, Raguvos, Panevėžio, Piniavos, Pušaloto, Stumbriškių, Subačiaus, Sudergių, Troškūnų, Andrioniškio, Kupiškio, Viešintų.3

Remiantis 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu4, 1920-01-28 Panevėžio apskrityje buvo išrinkta vyriausioji apskrities savivaldybės valdymo institucija - apskrities taryba, kurią sudarė valsčių atstovai. Apskrities taryba rinko apskrities valdybos - vykdomosios apskrities savivaldybės institucijos – narius5.

Remiantis 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu apskrities tarybą sudarė valsčių ir antraeilių miestų atstovai, valsčių viršaičiai ir antraeilių miestų burmistrai. Apskrities valdybos pirmininku buvo renkamas apskrities viršininkas, o valdybos nario išrinkimą tvirtino vidaus reikalų ministras.6 Apskrities savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Panevėžio apskrities jurisdikcijoje 1931 m. buvo 16 valsčių savivaldybių: Krekenavos, Kupiškio, Naujamiesčio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Raguvos, Ramygalos, Rozalimo, Smilgių, Subačiaus, Šeduvos, Šimonių, Troškūnų, Vadoklių, Viešintų7. 1933 m.jurisdikcija nepasikeitė.8

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ 9 iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Buvusios vietinės valdžios įstaigos buvo įpareigotos dirbti iki bus patvirtinti vykdomieji komitetai.

Tiksli data, kada 1940 m. Panevėžio apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką. Remiantis šiuo nutarimu vėl pradėjo veikti iki įsako paskelbimo galiojęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais. 10 1942 – 1944 m. galiojo tik tie Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.11

Tikslios datos, kada 1941 m. Panevėžio apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius, bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 956 Panevėžio apskrities savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 - 2.

Iš viso fonde Nr. 797 yra 2 apyrašai, 956 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities valdybos įsakymai, aplinkraščiai ir instrukcijos veiklos klausimais, apskrities tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija ir jos departamentais, valsčių valdybomis veiklos klausimais dokumentai, savivaldybės žinioje esančių tiltų statybos ir remonto sąmatos, personalo ir finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 797 apyraše Nr. 1 įrašyti 903 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis ir mašinraštis. Yra tiltų brėžinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities seimelio, komiteto ir valsčių valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Savivaldybių departamentu, valsčių savivaldybėmis, įstaigomis, įmonėmis ir asmenimis sveikatos punktų ir mokyklų statybos ir kt. klausimais dokumentai, valsčių ribų nustatymo bei personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 797 apyraše Nr. 2 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. - 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis. Yra pastatų projektų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 140.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

4 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 1 - 8.

5 LCVA, F. 379, ap.3, b. 10, l. 143.

6 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

7 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

8 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2992.

9 LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

10 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

11 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:16