O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 862 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 862

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities komitetas (1918 m.–1919 m.)

Šiaulių apskrities savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Šiaulių apskrities savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Šiaulių apskrities gyventojų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Šiaulių apskrities komitetas, nenustatyta.

1919 m. Šiaulių apskrityje buvo 19 valsčių: Gruzdžių, Joniškio, Kriukų, Kuršėnų, Linkuvos, Lygumų, Meškuičių, Padubysio, Pakapės, Pakruojo, Pašvitinio, Radviliškio, Skaisgirio, Stačiūnų, Šakynos, Šaukėnų, Šiaulių, Šiaulėnų, Žagarės.1

1931 m. Šiaulių apskrityje buvo 24 valsčiai: Gruzdžių, Joniškio, Kriukų, Kuršėnų, Kruopių, Linkuvos, Lygumų, Meškuičių, Padubysio, Pakruojo, Papilės, Pašvitinio, Radviliškio, Raudėnų, Skaisgirio, Stačiūnų, Šaukėnų, Šiaulių, Šiaulėnų, Tryškių, Užvenčio, Vaiguvos, Žagarės, Žeimelio.2

Tiksli data, kada 1919 m. Šiaulių apskrities savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Apskrities savivaldybė savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu3, vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu4 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jos darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.5

Tiksli data, kada 1940 m. Šiaulių apskrities savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

1941–1944 m. galiojo tik tos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.6

Tikslios datos, kada 1941 m. Šiaulių apskrities savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi apskrities viešojo gyvenimo reikalais.

Apskrities savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, leido įsakymus ir skirstė gyventojams prievoles, rinko valstybinius mokesčius bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1967-10-11 perdavė archyvui 4579 Šiaulių apskrities savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – 3.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr.2 papildomai 1967-12-26 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Fondas 1971 m. pertvarkytas: atrinktos naikinti 522 bylos, 4365 apskaitos vienetai įrašyti į sudarytus naujus apyrašus Nr.1, 3, 4. Į apyrašą Nr.1 įrašytas 3761, apyrašą Nr.3 -371, apyrašą Nr.4 – 233 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašus 1975 m., 1976 m., 1980 m., 1987 m. ir 1988 m. papildomai įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 862 yra 3 apyrašai, 4469 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities valdybos, valsčių tarybų posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis sveikatos apsaugos, socialinės globos, švietimo, mokesčių išieškojimo, tiltų ir kelių remonto, viešųjų darbų organizavimo, mokyklų, tiltų statybos ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie žemės plotus, tiltų statybos ir remonto brėžiniai; naujai projektuojamų kelių, valsčių, miestelių, kaimų ir vienkiemių, ligoninių ir mokyklų inventoriaus, mokyklų ir kt. sąrašai; mokyklų, namų statybos bylos; finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas, temų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 862 apyraše Nr. 1 įrašytas 3861 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra tiltų brėžinių, mokyklų projektų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos savivaldybės tarnautojų, mokytojų ir studentų, kuriems mokamos stipendijos, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 862 apyraše Nr. 3 įrašyti 372 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos žinios apie apskrities valdybos narius ir jų padėjėjus, valsčių viršaičius, miestų burmistrus, seniūnus ir savivaldybės tarnautojus, atlyginimų išmokėjimo lapai, darbininkų draudimo žinių lapai, naujai priimtų ir atleistų darbininkų sąrašai, bedarbių pažymėjimai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 862 apyraše Nr. 4 įrašyti 236 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

2 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

3 LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

4 VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

5 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

6 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:11