O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-130 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APSKRITIES VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-130

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno apskrities vykdomasis komitetas (1940 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-13 įsaku „Dėl apskričių ir respublikinės priklausomybės miestų vykdomųjų komitetų pirmininkų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kauno apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas.2

Kauno apskrities vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojo funkcijos

Kauno apskrities vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo politinei, ūkinei ir kultūrinei veiklai apskrityje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Kauno miesto valstybinis archyvas 1957-09-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 113 Kauno apskrities vykdomojo komiteto bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Apyrašas Nr. 1 1988 m. buvo perspausdintas. Į apyrašą Nr. 1 1988 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. R-130 yra 1 apyrašas, 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Milicijos, Savivaldybių, Administracijos, Sekretoriato ir Ūkio skyrių dokumentai: aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, milicijos nuovadų raportai apie įvykius, Kauno miesto milicijos nuovadų tarnautojų sąrašai, susirašinėjimo valdiškų ir nacionalizuotų trobesių sekvestravimo kariuomenės ir milicijos reikalams bei pagalbinės liaudies milicijos organizavimo klausimais dokumentai; valsčių viršaičių asmens bylos ir piliečių skundai dėl Kauno miesto burmistro veiksmų; į priverčiamojo darbo įstaigą išsiųstų piliečių asmens bylos; rinkimų į Liaudies seimą dokumentai, žinios apie raudonosios armijos karių ir jų šeimų aprūpinimą patalpomis; administracinių baudų apyskaitos, išlaidų apyskaitos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, Kauno apskrities namų eksploatacijos pajamų - išlaidų sąmata, valsčių savivaldybių biudžetai ir išlaidų sąmatos, sunaudotų rašomųjų medžiagų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrinius padalinius ir chronologiją. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-130 apyraše Nr. 1 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F.R-758, ap.1, b.42, l.67.

2 Ten pat, F.R-758,ap.1, b.42, l.69.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:09