O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1629 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAZDIJŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-1629

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lazdijų apskrities savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSRAukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.1Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Apskrities savivaldybę sudarė apskrities taryba, apskrities valdyba, apskrities kontrolės komisija. Apskrities taryba rinko apskrities valdybą, kuri buvo vykdomoji apskrities savivaldybės institucija.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,2 kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.3

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.4

Tiksli data, kada Lazdijų apskrities savivaldybė 1941 m. atsikūrė ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus apskrities gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Apskrities savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais apskrityje, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lazdijų apskrities savivaldybės dokumentai 1960-01-28 įrašyti Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra. Fonde buvo 125 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai 1964 – 1965 m. įrašytos 46 bylos.

Fondas 1968-03-01 pertvarkytas: sudaryti nauji apyrašai: veiklos bylos įrašytos į apyrašą Nr. 1, o personalo dokumentai – į apyrašą Nr. 2, fondui nepriklausančios 6 bylos iškeltos į fondą Nr. R-327, atrinktos naikinti 9 bylos, dalis bylų sujungta. Bylos peršifruotos. Po pertvarkymo fonde buvo 146 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 128, į apyrašą Nr. 2 – 18 apskaitos vienetų.

Fonde 1973-11-02 rastos nepriklausančios fondui 6 Lazdijų apskrities savivaldybės 1938–1940 m. bylos, kurios iškeltos į fondo Nr. 1627 apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai 1973-1975 m. įrašytos 2 bylos.

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Lazdijų komendantūra 1991-12-03 perdavė archyvui Šventežerio valsčiaus savivaldybės žemės mokesčių knygą. Byla įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1629 yra 2 apyrašai, 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

Fondo apyraše Nr. 1 yra Kapčiamiesčio ir Veisiejų valsčių vykdomųjų komitetų tarnautojų 1941 m. algų išmokėjimo lapų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų, apskrities valdybos pirmininko nurodymai, aplinkraščiai; apskrities valdybos ir Piliečių apgyvendinimo komisijos posėdžių protokolai; savivaldybių kasos, tiltų, pastatų būklės patikrinimo aktai; susirašinėjimo veiklos, švietimo, socialinio aprūpinimo, priešgaisrinės apsaugos, viešųjų darbų, miestelių atstatymo, prievolių, žemės tvarkymo, savanorių, įstojusių į Vermachto tarnybą, šeimų išlaikymo, apgyvendinimo, belaisvių ir evakuotų rusų registracijos klausimais dokumentai; žinios apie apskrities vieškelius, plentus, gatves ir aikštes; šelpiamų senelių bei invalidų, valsčių gyventojų, numatomų į valsčių tarybų patarėjus, viršaičių, jų padėjėjų ir seniūnų, valsčių kalvių, neatlikusių prievolės asmenų, evakuotų rusų, įmonių sąrašai; apskrities valdybos ir valsčių savivaldybių 1941 – 1945 m. biudžetai, buhalteriniai dokumentai, atlyginimų išmokėjimo lapai; Vermachte tarnaujančių šeimoms bei seneliams ir invalidams pašalpų išmokėjimo lapai; senelių ir invalidų šelpimo bylos; Piliečių apgyvendinimo komisijos bylos apie ūkių paėmimą į žemės fondą ir paskyrimą piliečiams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas. Pašalpų prašymo, tarnaujančių Vermachte šeimų narių, Piliečių apgyvendinimo komisijos bylos įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Pašalpų išmokėjimo lapai ir jų šelpimo bylos įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. R-1629 apyraše Nr. 1 įrašyti 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti piliečių prašymai priimti į darbą, tarnautojų sąrašai, asmens bylos ir tarnybos lapai, tarnautojų ir darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1629 apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

3 Ten pat, p. 293.

4 LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:19