O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1652 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIETOS KOMENDANTŪROS UTENOJE FONDĄ NR. R-1652

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vietos komendantūra Utenoje (Ortskommandantur Utena) (1941 m. liepos mėn.–[1944 m])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vietos komendantūros Utenoje veiklos pradžios tiksli data nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. pradžioje komendantūra jau veikė.

Iki 1941-07-18 Utenoje veikė 349-oji II (V) vietos komendantūra, nuo 1941-07-20 iki 1941-09-08 – 350-oji II (V) vietos komendantūra.1 Kitu laiku komendantūros personalas buvo skiriamas iš kariškių, tarnavusių čia dislokuotuose vermachto daliniuose (krašto apsaugos batalionuose, sargybos batalionuose ir kt.).2

Komendantūra dokumentuose vadinama: Vermachto komendantūra Utenoje (Vietos komendantūra II/350) – Wehrmachtskommandantur Utena (Ortskommandantur II/350), Įgulos komendantūra Utenoje (Standortkommandantur Utena), Vietos komendantūra Utenoje (Ortskommandantur Utena).

Komendantūra buvo pavaldi Kaune įsikūrusiai 821-ajai karo lauko komendantūrai bei vermachto vado Rytų krašte komendantui Lietuvoje (Der Kommandant in Litauen des Wehrmachtsbefehlshabers Ostland), nuo 1941 m. gruodžio mėn. – Lietuvos apsauginės srities komendantūrai (821-ajai karo lauko komendantūrai) – „Kommandantur des Sicherungsgebietes Litauen (F. K. 821)“, nuo 1942-05-08 – Lietuvos apsauginės srities komendantūrai (396-ajai vyriausiajai karo lauko komendantūrai) – „Kommandantur des Sicherungsgebietes Litauen (O. F. K. 396)“.3

Komendantūros veiklos teritorija 1941 m. rugpūčio mėn. buvo Utenos, Zarasų ir Ukmergės apskritys, nuo 1941 m. rugsėjo mėn. – Utenos, Zarasų ir Rokiškio apskritys.4

Vietos komendantūros Utenoje veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vietos komendantūros Utenoje pagrindinis uždavinys buvo užtikrinti kariuomenės užimtos teritorijos saugumą bei kariuomenės aprūpinimą.

Komendantūra organizavo tiltų, kelių ir kitų karinių objektų apsaugą, kovą su diversantais, kariuomenės dalinių bei karinių įstaigų įkurdinimą, aprūpinimą maistu, kuru ir kt., priešlėktuvinę apsaugą. Vykdė gyventojų mobilizavimą į pagalbinę tarnybą vermachte. Komendantūros kompetencijai taip pat priklausė karo belaisvių reikalai, kariškių sveikatos priežiūros, sanitarijos priemonių, propagandos ir kultūros renginių kareiviams organizavimas. Komendantūra sprendė civilių gyventojų reikalus, rūpinosi tvarkos ir kariškių drausmės palaikymu. Komendantūros žinioje veikė karo lauko žandarmerija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962-05-05 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas fondo Nr. R-1652 apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-12-26 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1986-02-26 į apyrašą papildomai įrašytos 3 bylos, perkeltos iš fondo Nr. 1094.

1980 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2003 m. bylos Nr. 2 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į „Asmenų“ duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-1652 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, komendanto Utenoje tvarkomieji dokumentai, komendantūros dokumentų ir turto perdavimo keičiantis personalui protokolai,

susirašinėjimo tiltų ir kitų objektų, sovietų karo belaisvių apsaugos, belaisvių panaudojimo darbams ūkiuose, medžioklės plotų skyrimo vermachtui, patalpų skyrimo lietuvių įstaigoms, atlyginimo už rekvizuotą turtą, asmenų paleidimo iš pagalbinės (transporto) tarnybos vermachte, atlyginimo asmenims, tarnaujantiems vermachto daliniuose, išmokėjimo, pašalpų skyrimo jų šeimoms ir kitais klausimais dokumentai,

lietuvių policijos įstaigų pranešimai apie sovietų partizanų veiksmus, pabėgusius karo belaisvius,

dokumentai apie vokiečių kariškių aprūpinimą butais, malkomis, kino seansų vokiečių kariškiams, vokiečių artistų gastrolių organizavimą, kariškių drausmės pažeidimus, lietuvių policijai perduotą ginkluotę, įstaigoms ir įmonėms perduotą naudotis trofėjinį ir konfiskuotą turtą,

leidimų turėti ginklą išdavimo lietuvių partizanams dokumentai (pažymėjimai apie patikimumą, išduoti leidimai, gavusių leidimus partizanų sąrašai), leidimų įsigyti statybinės miško medžiagos, atidaryti parduotuves, įsigyti iš žydų konfiskuotus daiktus ir kt. išdavimo gyventojams dokumentai (asmenų prašymai, valsčių savivaldybių ir kitų lietuvių įstaigų pažymėjimai, išduoti leidimai), gyventojų skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai,

ginklų ir kito turto perėmimo iš lietuvių partizanų aktai, žinios apie apskrityse rastą vokiečių ir rusų kariuomenių paliktą techniką, amuniciją, sprogmenis, apie sergamumą užkrečiamomis ligomis Rokiškio apskrityje,

mobilizuotų į transporto tarnybą vermachte, paleistų iš šios tarnybos asmenų, karo trofėjų sandėlyje esančios amunicijos sąrašai, kariškių komandiruočių lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1652, ap. 1, b.1, l. 8,9; b. 3, l. 293, 295; F. R-678, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 Generolo E. Justo parodymai. Laisvės kovų archyvas, Nr. 10, 1994 m., psl. 175, 176.

3 F. R-678, ap. 1, b. 1, l. 1-6, 25, 67, 87, 93, 208, 217; www.lexicon-der-wehrmacht.de.

4 LCVA. F. R-1652, ap. 1, b. 4, l. 55-58; F. 678. ap. 1, b. 1, l.5.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:09