O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-613 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS KOMISARO FONDĄ NR. R-613

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos komisaras (Der Gebietskommissar Wilna-Land) (1941-07-28–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos okupuotose Rytų kraštuose 1941 m. liepos mėn. įvedus vokiečių civilinį valdymą, Lietuvos teritorija, pavadinta Lietuvos generaline sritimi, buvo suskirstyta į 4 kaimiškąsias apygardas (Landgebiet, toliau – apygarda) ir 2 miestų apygardas. Apygardoms vadovavo apygardų komisarai.

Vilniaus apygardos komisarą 1941-07-28 paskyrė generalinis komisaras Lietuvos generalinei sričiai (taip pat vadintas generaliniu komisaru Kaune). 1941-08-05 skelbimu Nr. 1 Vilniaus apygardos komisaras paskelbė apie savo veiklos pradžią.1

Vilniaus apygardos komisaras buvo pavaldus generaliniam komisarui Kaune.

Vilniaus apygardos komisaro 1941-08-05 skelbime nurodyta, kad Vilniaus apygardai priklauso Vilniaus, Trakų, Alytaus ir Švenčionių apskritys. Nuo 1942-01-15 Vilniaus apygardai priskirta dalis Lydos apygardos, o nuo 1942-04-01 - dalis Vileikos ir Gluboko apygardų teritorijos.2 Generalinio komisaro Kaune 1942-03-20 potvarkiu „Dėl naujo Lietuvos generalinės srities suskirstymo“ nuo 1942-04-01 Alytaus apskritis buvo priskirta Kauno apygardai, o Vilniaus apygardai priskirtos naujai sudarytos Ašmenos, Svyrių ir Eišiškių apskritys.3

Vilniaus apygardos komisaro įstaiga veikė iki 1944 m. liepos mėn. Komisaras 1944-07-04 pasitraukė iš Vilniaus.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos komisaras buvo žemiausia vokiečių civilinės įsakymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios grandis; komisaras taip pat turėjo teisę laisvės atėmimu ar piniginėmis baudomis bausti asmenis, nepriklausiusius kariuomenės, policijos ir SS jurisdikcijai.

Pagrindiniai komisaro uždaviniai buvo įgyvendinti aukštesniųjų vokiečių valdžios institucijų nurodymus ir kontroliuoti vietinės administracijos darbą. Komisaras ir jo įstaiga organizavo administruojamos teritorijos ūkio ir gyventojų išteklių pajungimą reicho karo reikmėms: vokiečių įstaigų ir kariuomenės aprūpinimą maistu, karo pramonės aprūpinimą darbo jėga ir žaliavomis. Komisaro kompetencijai priklausė ūkio ir transporto sistemos veikimo užtikrinimas, gyventojų aprūpinimas ir kontrolė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1948-02-12 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 54 apskaitos vienetai. Vėliau papildomai įrašytas (įrašymo data nenustatyta) 31 apskaitos vienetas.

1966 m., sutvarkius rastas neaprašytas 5 bylas ir 2,5 kg pabirų, į apyrašą papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1976 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekiniame kataloge, 2004 m. – teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje. 1980 m. ir 1998 m. fondo bylos mikrofilmuotos.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Vilniaus apygardos komisaro fondu.

Iš viso fonde Nr. R-613 yra 1 apyrašas, 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Vilniaus miesto apygardos komisaro veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti reicho ministro užimtoms Rytų sritims, Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro,generalinio komisaro Kaune, Vilniaus apygardos komisaro tvarkomieji dokumentai, vieši skelbimai ir atsišaukimai į gyventojus, Vilniaus apygardos komisaro pranešimas 1941-08-06 apskričių viršininkų suvažiavime, ataskaitos apie bausmių už teisės pažeidimus skyrimą,

susirašinėjimo vietinės administracijos pareigūnų skyrimo, bausmių skyrimo ir vykdymo tvarkos, pramonės įmonių veiklos, kainų priežiūros, leidimų naudotis mechaninėmis transporto priemonėmis ir jas vairuoti išdavimo, mechaninių transporto priemonių registracijos, konfiskavimo, asmenų paieškos ir politinio patikimumo tikrinimo, gyventojų apdovanojimo klausimais dokumentai,

dokumentai apie sveikatos apsaugos bei sanitarijos padėtį, sveikatos apsaugos įstaigų ir vaistinių veiklą, epideminę situaciją ir kovą su užkrečiamomis ligomis, teisės pažeidimų tyrimo ir bausmių skyrimo dokumentai,

žandarmerijos ir policijos įstaigų pranešimai apie partizanų veiksmus ir kitus įvykius, įvykdytas baudžiamąsias akcijas, Pabradės priverčiamojo darbo stovyklos vadovybės pranešimai apie atliekančiųjų bausmę stovykloje skaičių,

Vilniaus apskrities ūkių, perduotų valdyti atkeltiems lietuviams, aprašymai, gyventojų turimų žemės ūkio produktų ir gyvulių surašymo lapai, žinios apie nustatytas prievoles, pristatytus žemės ūkio produktus, pastočių prievolės vykdymą, asmenų prašymai leisti laikyti ginklą, išduoti leidimus vaikščioti naktimis, išvykti į Vokietiją ir sugrįžti, karo pabėgelių, įmonių darbininkų, amatininkų, gydytojų, ligoninių personalo, leidimus važiuoti geležinkeliu gavusių asmenų sąrašai, siųstų ir gautų raštų registracijos knygos.

Vilniaus miesto apygardos komisaro leidimų apsigyventi Vilniaus mieste, vasaros metu gyventi Valakampių vasarnamiuose išdavimo, maisto kortelių ir degtinės skyrimo įmonių darbuotojams dokumentai, žinios apie Vilniaus priemiesčių gyventojų valdomos žemės ir turimų gyvulių kiekį, atvykusių gyventi į Vilnių asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Šios tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 94 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

 

1 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1941 m., Nr. 1, l. 2, 3; Nr. 2, l. 26.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-626, ap. 14, l. 223, 224; b 2., l. 174; R-629, ap. 1, b. 7, l. 76.

3 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1942 m., Nr. 10; LCVA. F. R-613, ap. 1, b. 6, l.12.

4 P. Stankeras. Lietuvių policija 1941–1944 metais, Vilnius, 1998, l. 270.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:44