O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-685 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-685

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apskrities viršininkas (Der Kreischef von Wilna) (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Vilniaus apskrities viršininkas buvo pavaldus Vilniaus apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Vilniaus apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1949 m. gauti neaprašyti Vilniaus apskrities viršininko dokumentai. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Dokumentai 1951 –1953 m sutvarkyti: sudaryti apyrašai Nr. 1-4, 1956 m. - apyrašas Nr. 5, kuriuose buvo įrašyta 5972 bylos, o dalis dokumentų atrinkta naikinti.

Archyvo ekspertų komisijos nutarimu 1962 m. buvo atrinkta ir sunaikinta didesnioji dalis administracinių baudų bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1-3.

Fondas 1968 m. buvo pertvarkytas: apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 – panaikinti. Apyrašuose Nr. 3 - 5 buvo įrašyti 1828 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 3 - 1385, į apyrašą Nr. 4 –119 ir į apyrašą Nr. 5 –324 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1987 – 1995 m. į apyrašus papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-685 yra 3 apyrašai, 1841 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis apyraše Nr.4 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

Fondo apyraše Nr. 3 yra Vilniaus apygardos komisarinio tarėjo byla.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto ir apskrities policijos vadų įsakymai, policijos tarnautojų algų lapai, išlaidų apyskaitos, administracinių baudų bylos, piliečių skundai dėl neteisingo baudų skyrimo ir prašymai dėl baudų nuėmimo, ūkininkų, turinčių atlikti prievoles, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Dalis administracinių baudų bylų įrašyta pagal nubaustų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, dalis - pagal chronologiją ir temas.

Iš viso fondo Nr. R-685 apyraše Nr. 3 įrašyti 1388 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkiai, nurodymai, aplinkraščiai; apskrities viršininko įsakymai, Vilniaus apskrities valdybos posėdžių protokolai; žydų tautybės piliečių turto perdavimo aktai; žinios apie prievolių atlikimą, rusų tautybės gyventojus, vokiečių repatriantų apgyvendinimą; pabėgėlių iš pafrontės srities registracijos kortelės; pranešimai apie padėtį apskrityje ir kriminalinius įvykius Vilniaus mieste; administracinių baudų bylos; apylinkių ir miestelių, valsčių gyventojų, tarnautojų, ūkininkų sąrašai; išduoti pažymėjimai ir leidimai važiuoti traukiniu; piliečių prašymai tarnybai gauti; susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, kadrų, ūkio, finansų, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, kelių ir tiltų priežiūros, prievolės atlikimo, darbininkų verbavimo darbams į Reichą klausimais dokumentai; išlaidų apyskaitos, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų rūšį.

Iš viso fondo Nr. R-685 apyraše Nr. 4 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkiai, nurodymai, įsakymai, aplinkraščiai; apskrities viršininko įsakymai, pranešimai apie padėtį apskrityje, kaimų seniūnų raportai apie partizanų veikimą; žinios apie susirgimus užkrečiamomis ligomis, apskrities dvarų valdytojų sąrašai, administracinių baudų bylos; prašymai ir leidimai važiuoti traukiniais ir persikelti į kitą miestą, leisti statyti gyvenamus namus ir kt. pastatus; susirašinėjimo administraciniais, organizaciniais, finansų, ūkio, švietimo, darbininkų verbavimo darbams į Vokietiją, žydų izoliavimo ir konfiskuoto žydų turto, darbo prievolių atlikimo, Vietinės rinktinės (Plechavičiaus armijos) organizavimo klausimais dokumentai; pajamų-išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Administracinių baudų bylos įrašytos pagal nubaustų piliečių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-685 apyraše Nr. 5 įrašytas 331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap.1, b. 15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, l. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:27