O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-729 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDĄ NR. R-729

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities viršininkas (Kreischef des Kreises Ponewesch) (1941 - 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė lietuviškąją apskričių, valsčių ir miestų administraciją: panaikino 1940-11-12 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo, grąžino galioti 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą su jo papildymais ir pakeitimais.1

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai. Apskričių administracijos vadovais buvo paskirti apskričių viršininkai, kuriuos skirdavo ir atšaukdavo generalinis komisaras. Panevėžio apskrities viršininkas buvo pavaldus Panevėžio apygardos komisarui 2 ir pirmajam generaliniam tarėjui. Apskrities viršininkui buvo pavaldūs miestų, priklausančių apskritims, burmistrai, valsčių viršaičiai ir policijos nuovadų viršininkai.3

Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įteisinta administracinė savivalda.4 Vadovaujantis šiuo dekretu vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos institucijos ir įstaigos: generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos.

Tikslios datos, kada 1941 m. Panevėžio apskrities viršininkas atkūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities viršininkas vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus piliečių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, žemės ūkio) paskirstymo ir išieškojimo, jaunimo mobilizacijos, gyventojų vežimo darbams į Vokietiją organizavimo, pramonės įmonių registravimo ir kitose srityse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Panevėžio valstybinis archyvas 1954-06-15 perdavė archyvui 125 Panevėžio apskrities viršininko bylas, įrašytas pyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. (Apyrašo Nr. 2 dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra).

1956 m. apyrašas Nr. 1 pertvarkytas - patikslintos bylų antraštės, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 72 apskaitos vienetai. Dokumentų pertvarkymo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1964 - 1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-729 yra 2 apyrašai, 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų dokumentų kataloguota vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nutarimai, įsakymai ir aplinkraščiai, apskrities viršininko įsakymai, aplinkraščiai, administracinių baudų nutarimai, protokolai; susirašinėjimo administraciniais, spaudos, vidaus pasų ir asmens dokumentų išdavimo, vokiečių ir sovietų kariuomenės palikto karinio turto, vokiečių karių kapų, verbavimo į Reicho darbo tarnybą, repatrijavusių vokiečių bei rusų pabėgėlių apgyvendinimo, kainų, amatininkų registracijos, nacionalizuotų namų nuosavybės atstatymo, prievolių vykdymo, karo belaisvių, Šeduvos darbo stovyklos įrengimo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie apskrities gyventojų skaičių; apskrities policininkų bei įvairių įstaigų tarnautojų, karo belaisvių sąrašai; tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai; gyventojų skundai bei prašymai dėl turto grąžinimo; leidimai išvykti į kitas apskritis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-729 apyraše Nr. 1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų aplinkraščiai; susirašinėjimo verbavimo į Vermachto kariuomenę, asmens dokumentų išdavimo, prievolių ir kt. klausimais dokumentai; sovietų armijos karių šeimų, neatvykusių į mobilizacijos komisijas piliečių sąrašai; žinios apie žydų turtą, pajamų sąmatos, gyventojų skundai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-729 apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 15, l. 56.

3 Lietuvos istorijos chrestomatija, K., „Šviesa“, 1993, p. 250.

4 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES VIRŠININKO FONDO NR. R-729 PAPILDYMĄ

2016-12-23 Nr. SA-60

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Panevėžio apskrities viršininko fondą Nr. R-729 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-10-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 121/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Panevėžio apskrities archyvas 2016-11-03 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-16 Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė 13 Panevėžio apskrities viršininko veiklos bylų. LCVA apskaitos dokumentuose bylos įrašytos į fondą Nr. R-729.

Perduotų bylų apyrašas ir bylos buvo peršifruoti, sudarytas apyrašas Nr. 3. Į fondo Nr. R-729 apyrašą Nr. 3 įrašyta 13 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-729 yra 3 apyrašai, 106 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS gyventojų, perkeltų ir apgyvendintų Krekenavos, Naujamiesčio, Panevėžio, Pumpėnų, Pušaloto, Ramygalos, Rozalimo, Subačiaus, Šeduvos, Troškūnų, Vadoklių, Viešintų valsčiuose sąrašai, asmenų perkeltų karo metais iš TSRS į Lietuvą ir pasilikusių gyventi Panevėžio apskrityje po išvežimo į reichą, rusų pabėgėlių, atvykusių po 1944-03-01, sąrašai, susirašinėjimo dėl TSRS gyventojų, perkeltų į Panevėžio apskritį, dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Nijolė Juodzevičiūtė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 15:24