O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 378 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 378

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Slaptoji tarnyba prie Apsaugos komisijos (1918-10-27–1918-11-10)

Apsaugos ministerijos ypatingųjų reikalų valdininkas (1918-11-11–1918-12-23)

Ypatingųjų reikalų karininkas prie Krašto apsaugos ministerijos(1918-12-24–1919 m. kovo mėn.)

Krašto apsaugos ministerijos Rikiuotės skyriaus Žinių dalis (1919 m. kovo mėn.–1919-05-11)

Krašto apsaugos ministerijos Generalio štabo Žvalgybos skyriaus Kontržvalgų dalis (1919-05-12–1923-07-31)

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius „B“ (1923-08-01–1923-12-31)

Vidaus reikalų ministerijos Politinės policijos skyrius (1924-01-01–1927-04-30)

2. Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius (1920-02-26–1923 m. rugsėjo mėn.)

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius „A“ (1923 m. rugsėjo mėn.–1923-12-31)

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinė policija (1924-01-01–1927-04-30)

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos centras (1927-05-01–1927-09-30)

Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdyba (1927-10-01–1933-05-31)

Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas (1933-06-01–1940-06-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 1918-10-27 paskyrė Slaptosios tarnybos vedėją prie Apsaugos komisijos.

1918-11-11 įsteigus Apsaugos ministeriją visas žvalgybos darbas buvo perduotas šiai ministerijai. Žvalgybos darbą organizavo Apsaugos ministerijos ypatingųjų reikalų valdininkas.1

Krašto apsaugos ministro 1918-12-24 įsakymu Nr. 7 buvo paskirtas ypatingųjų reikalų karininkas prie Krašto apsaugos ministerijos.2 Žvalgybinę informaciją ypatingųjų reikalų karininkas teikė tiesiogiai Ministrui pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui.

Nuo 1919 m. kovo mėn. buvo įsteigta Krašto apsaugos ministerijos Rikiuotės skyriaus Žinių dalis.3 Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta Žinių dalis, nerasta.

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1919-06-05 įsakymu Nr. 83 apie Krašto apsaugos ministerijos reorganizaciją, nuo 1919-05-12 buvo įsteigtas Krašto apsaugos ministerijos Generalio štabo Žvalgybos skyrius.4 Žvalgybos skyrių sudarė Kontržvalgų dalis, vykdžiusi politinį sekimą, ir Žvalgų dalis, vykdžiusi karinę žvalgybą.5

Krašto apsaugos ministerijos Generalio štabo Žvalgybos skyrius vadovavosi skyriaus instrukcijomis.

Krašto apsaugos ministro 1923-08-20 įsakymu kariuomenei Nr. 11 Žvalgybos skyrius nuo 1923-08-01 reorganizuotas.6

Vidaus reikalų ministro 1923-08-07 įsakymu Nr. 3020 nuo 1923-08-01 įsteigtas Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius „B“,7 kuris iš Krašto apsaugos ministerijos nuo 1923-08-13 perėmė vidaus politinį sekimą.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-15 įsakymu Nr. 5 ir Vidaus reikalų ministerijos 1924-05-31 etatais, Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius „B“ nuo 1924-01-01 buvo pavadintas Vidaus reikalų ministerijos Politinės policijos skyriumi.8

Politinės policijos skyriaus viršininkas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministrui.

Politinės policijos skyriaus veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1925-04-20 Politinės policijos statutas,9 kiti teisės aktai.

2. Vidaus reikalų ministro 1920-02-27 įsakymu Nr. 540 nuo 1920-02-26 buvo paskirtas Piliečių apsaugos departamento Kriminalinio skyriaus vedėjas.10 Tiksli data, kada Kriminalinis skyrius pradėjo veiklą, nenustatyta.

Nuo 1923 m. rugsėjo mėn. Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius vadinamas Kriminaliniu skyriumi „A“. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 1924-01-11 įsakymu Nr. 4a ir Vidaus reikalų ministerijos 1924-05-31 etatais, Piliečių apsaugos departamento Kriminalinis skyrius „A“ nuo 1924-01-01 pavadintas Vidaus reikalų ministerijos Kriminaline policija.11 Kriminalinei policijai vadovavo viršininkas.

Kriminalinis skyrius, Kriminalinis skyrius „A“, Kriminalinė policija buvo pavaldūs Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui.

Kriminalinio skyriaus, Kriminalinio skyriaus „A“, Kriminalinės policijos veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas,12 kiti teisės aktai.

Vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos etatų 1927-01-01 pakeitimu, Politinė policija ir Kriminalinė policija nuo 1927-05-01 buvo sujungtos ir pavadintos Kriminaline policija.13Kriminalinei policijai vadovavo Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos centras Kaune.14

Kriminalinės policijos direktoriaus 1927-11-04 įsakymu Nr. 53 Kriminalinės policijos centras nuo 1927-10-01 pavadintas Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdyba.15

Kriminalinė policija buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentui, jos veiklą reglamentavo1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1928-03-10 Kriminalinės policijos statutas,16 kiti teisės aktai.

Vadovaujantis Valstybės saugumo departamento 1933-05-29 statutu, Kriminalinė policija buvo pertvarkyta. Nuo 1933-06-01 įsteigtas Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas, kuris tvarkė valstybės saugumo policiją ir kriminalinę policiją.17 Valstybės saugumo departamentui vadovavo direktorius, tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui.

Valstybės saugumo departamento veiklą reglamentavo 1920-05-20 Milicijos įstatymas, 1933-05-29 Valstybės saugumo departamento statutas,18 Valstybės saugumo departamento vidaus statutas, kiti teisės aktai.

Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas nuo 1940-06-15 veikė vadovaudamasis sovietų okupacinės valdžios nurodymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Ypatingųjų reikalų karininko, Žinių dalies, Kontržvalgų dalies uždavinys buvo organizuoti ir vadovauti žvalgybos darbui šalyje ir kariuomenėje, išaiškinti ir likviduoti Lietuvos teritorijoje veikiančius priešo agentus, stebėti irsekti priešų kariuomenių veiksmus, Lietuvos gyventojų politines nuotaikas, politinių ir visuomeninių organizacijų veiklą, kaimyninių valstybių politiką Lietuvos atžvilgiu ir teikti žinias Vyriausybei ir kariuomenės vadovybei, kontroliuoti žvalgų punktų ir agentų veiklą, rengti agentus žvalgybos darbui.

Kriminalinio skyriaus „B“,Politinės policijos skyriaus uždavinys buvo užkirsti kelią priešvalstybinių organizacijų veiklai, išaiškinti šalies viduje veikiančius slaptus priešo agentus bei jų ryšius su įtariamais asmenimis ir juos sulaikyti, išaiškinti priešvalstybinę veiklą kariuomenėje, rinkti žinias apie politinę ir ekonominę padėtį šalyje bei kaimyninėse valstybėse, registruoti politinius nusikaltėlius, organizuoti policijos punktus, parinkti ir apmokyti agentus bei prižiūrėti jų darbą, teikti vidaus reikalų ministrui žinias apie politinę padėtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse.

2. Kriminalinis skyrius, Kriminalinis skyrius „A“, Kriminalinė policija organizavo ir vadovavo kriminalinės milicijos, vėliau – policijos, darbui išaiškinant kriminalinius nusikaltimus, kontroliavo kriminalinių punktų veiklą, teikė ataskaitas vidaus reikalų ministrui apie kriminogeninę padėtį šalyje.

Kriminalinės policijos centro, vėliau – valdybos, Valstybės saugumo departamento uždaviniai buvo kovoti su priešvalstybinėmis politinėmis organizacijomis, atskirais asmenimis ir jų grupėmis, sekti jų veiklą ir užkirsti kelią nusikalstamiems veiksmams valstybės saugumui, cenzūruoti spaudinius, užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, nusikaltusius asmenis perduoti teisingumo įstaigoms, steigti kriminalinės ir saugumo policijos įstaigas ir kontroliuoti jų veiklą, rūpintis personalo ruošimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1946-10-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos perėmė 78 Valstybės saugumo departamento bylas.

1949-11-21 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 575 apskaitos vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 33706 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–12, ir 500 neaprašytų bylų. LCVA apyrašai Nr. 1–12 peršifruoti į Nr. 2– 13.

1952 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudaryti apyrašas Nr. 14, į kurį įrašyti 258 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 15 – 441 apskaitos vienetas.

1952 m. fonde Nr. 378 iš viso buvo 15 apyrašų, 34987 apskaitos vienetai.

1957–1959 m. pertvarkant Vidaus reikalų ministerijos sistemos fondų apyrašus, buvo pertvarkyti ir fondo Nr. 378 apyrašai. Fondo apyrašų pertvarkymo ir fondo sudėties bei apimties pasikeitimų aktai nebuvo sudaryti.

1959 m. fondo lape buvo įrašyta 10 apyrašų (Nr. 1–7, 9, 10, 11), 36180 apskaitos vienetų.

1960 m. įrašytas apyrašas Nr. 12, 434 apskaitos vienetai.

1962–1963 m. į apyrašą Nr. 12 papildomai įrašyti 36 apskaitos vienetai.

1965 m., sutvarkius surastus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 13, į kurį įrašytos 146 bylos.

1965 m. į apyrašą Nr. 12 papildomai įrašyti 528 apskaitos vienetai.

1968 m. į apyrašą Nr. 10 papildomai įrašyti 89 apskaitos vienetai.

1973 m. fonde buvo 12 apyrašų, 37245 apskaitos vienetai.

1973-06-27, 1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 31 bylą. Bylos 1974 m. buvo papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 2, 4 ir 5.

1974 m. iš apskaitos buvo išbraukti dingę 409 apskaitos vienetai, 1981 m. – 342 apskaitos vienetai.

1975–1994 m. į apyrašus papildomai buvo įrašyti 107 apskaitos vienetai.

1995 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų generalinės direkcijos Ypatingos reikšmės dokumentų tvarkymo grupės perėmė KGB archyve rastas 3 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 7.

1996 m. fonde buvo 12 apyrašų, 36626 apskaitos vienetai.

1996-03-25 iš 62273 neaprašytų kortelių, buvo sudarytos 27 bylos, kurios įrašytos į sudarytą apyrašą Nr. 14.

2003 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 378 yra 13 apyrašų, 36654 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m., 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, suomių, prancūzų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Dalis apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 10 įrašytų bylų mikrofilmuota.

Dalis fondo dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Valstybės saugumo departamento katalogą (kartoteką).

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų apie Žinių dalies ir Kontržvalgų dalies veiklą yra Kariuomenės štabo fonde Nr. 929.

Apyraše Nr. 2 yra Kauno m. milicijos kriminalinio skyriaus 1919–1926 m., apyraše Nr. 12 – Lietuvos generalinės srities Kriminalinės policijos 1942–1944 m. dokumentų (b. 389).

Kriminalinės policijos direktoriaus įsakymų ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos Kriminalinės policijos direktoriaus 1928–1931 m. įsakymų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: įsakymų bylos – pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 409 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žvalgybos skyriaus, Kriminalinės policijos ir Politinės policijos viršininkų įsakymai, nutarimai, instrukcijos, Žvalgybos skyriaus ir jo punktų veiklos ataskaitos, policijos mėnesio santraukos apie įvykius Lietuvoje, žvalgų punktų ir agentų pranešimai apie lenkų karinės organizacijos (POW), partizanų, priešvalstybinių organizacijų, komunistų partijos bei kunigų veiklą, išaiškintus lenkų, rusų šnipus, dezertyrus, asmenų ištikimybę, užsienio valstybių politinės ir ekonominės apžvalgos, susirašinėjimo organizaciniais, veiklos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai,

politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais kaltinamų asmenų kvotų, sąjungų, organizacijų, draugijų veiklos stebėjimo, atvykusių iš Tarybų Rusijos asmenų sekimo, personalo asmens bylos, kratų ir arešto orderiai,

ieškomų asmenų, kalinių, geležinkelių milicijos tarnautojų, dokumentų, draudžiamos literatūros sąrašai, spaudos biuleteniai, telefonogramos, asmenų prašymai priimti į tarnybą arba atleisti iš jos, finansų dokumentai.

Kauno m. milicijos kriminalinio skyriaus 1919–1926 m. veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose –pagal dokumentų svarbumą, kvotų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyrašui sudaryta teminė-chronologinė rodyklė.

Dalis apyraše įrašytų bylų mikrofilmuotos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 12200 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1930 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kriminalinės policijos ir Valstybės saugumo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Valstybės saugumo departamento statutas, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kriminalinės policijos, departamento direktorių įsakymai, instrukcijos, nusikaltimų tyrimų protokolai, kriminalinės policijos rajonų biuleteniai apie ekonominę ir politinę padėtį, agentūriniai pranešimai apie antivalstybine veikla įtariamus asmenis, komunistinių, fašistinių, lenkų, žydų organizacijų veiklą, ūkininkų nepasitenkinimą, opozicinę spaudą, žinios apie tarnautojus, svetimšalius, susirašinėjimo organizaciniais, veiklos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai,

politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais, įstatymų pažeidimais kaltinamų asmenų kvotų bei sąjungų, organizacijų, draugijų veiklos sekimo bylos, prašymai išduoti leidimus ir leidimai įvežti užsienio spaudą, ieškomų, suimtų asmenų, baudžiamųjų bylų registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Apyrašui sudaryta teminė-chronologinė ir abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5024 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1926 m., 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Valstybės saugumo departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, departamento direktoriaus įsakymai, instrukcijos, nusikaltimų tyrimų protokolai, biuleteniai apie politinę ir ekonominę padėtį šalyje bei užsienyje, agentūriniai pranešimai apie antivalstybine veikla įtariamus asmenis, komunistinių, nacistinių, lenkų, žydų organizacijų, kunigų veiklą, ūkininkų nepasitenkinimą, platinamą opozicinę spaudą, pranešimai apie kriminalinius nusikaltimus, nelaimingus atsitikimus, gaisrus, žinios apie tarnautojus, svetimšalius, užsienio agentus, susirašinėjimo organizaciniais, veiklos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai, kaltinamų politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais, įstatymų pažeidimais asmenų kvotų bei sąjungų, organizacijų, draugijų veiklos sekimo bylos, ieškomų, suimtų asmenų, kriminalinių nusikaltimų, sargybų pasikeitimo registracijos knygos, prašymai tarnybai gauti, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Apyrašui sudaryta teminė-chronologinė ir abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 5228 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Žvalgybos skyriaus viršininko, Kriminalinės policijos, Valstybės saugumo departamento direktorių įsakymai, Kriminalinės policijos ir Valstybės saugumo departamento statutai, politinių partijų ir organizacijų veiklos apžvalgos, pranešimai, raportai ir statistinės žinios apie politinius, antivalstybinius bei kriminalinius įvykius ir nusikaltimus, žinios apie generolo Želigovskio kariuomenės įsiveržimą, lenkų karinius dalinius ir karininkus, valstiečių kandidatus į III Seimą, paleistus politinius kalinius, Lietuvos ir užsienio valstybių pasiuntinybes ir atstovybes, arešto namus ir kalėjimus, sąjungų, organizacijų ir draugijų veiklą, susirašinėjimo organizaciniais, veiklos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai, politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais ir kitais įstatymų pažeidimais kaltinamų asmenų kvotų bei sekamų, ieškomų asmenų bylos, spaudos dienynai, cenzūros sulaikyti uždrausti spaudiniai, personalo tarnybos lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Apyrašui sudaryta teminė, chronologinė, abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 4382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų daktiloskopijų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti areštuotų ir įtariamų asmenų pirštų atspaudų lapai bei suimtų asmenų kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 6037 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiniai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymai, Lietuvos komunistų partijos ir komjaunimo organizacijos istorija bei įstatai, apylinkių teismų pranešimai apie baudžiamųjų bylų nuosprendžius, agentūrinės žinios apie priklausymu komunistinėms, fašistinėms ir kitoms organizacijoms įtariamus asmenis ir jų veiklą, Marijampolės apygardos valstiečių judėjimą, kriminalinės policijos žinios (biuleteniai), žinios apie valdininkus, kriminalinės policijos tarnautojų atestaciją, susirašinėjimo suimtųjų kvotos, personalo ir finansų klausimais dokumentai, kaltinamų politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais, įstatymų pažeidimais asmenų kvotų, tarnautojų asmens bylos, voldemarininkų pučo dalyvių, sekamų, nusikaltusių asmenų sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 496 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymai, odininkų profsąjungos posėdžių, asmenų tardymo protokolai, Seimo narių paklausimai apie vidaus politiką, Lietuvos komunistų partijos 1919 m. veiklos apžvalga, agentūriniai pranešimai ir žinios apie vidaus politinius ir kriminalinius įvykius, nelaimingus atsitikimus, žinios apie tautininkų, komunistų, Klaipėdos krašto vokiečių partijų ir organizacijų veiklą, susirašinėjimo tyrimų apmokėjimo, suimtųjų patalpinimo į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, personalo klausimais dokumentai, spaudos dienynai, kaltinamų politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais, įstatymų pažeidimais asmenų kvotų, tarnautojų asmens bylos, etatų, Klaipėdoje veikusių fašistinių organizacijų narių sąrašai, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, kvotų, tarnautojų ir sulaikytų asmenų pirštų atspaudų lapai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 485 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų, laiškų, dokumentų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir įtariamų asmenų sekimo bei kvotų bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymai, vidaus statutas, agentūriniai pranešimai apie komunistų, lenkų nacionalistinių, baltgudžių, plečkaitininkų, voldemarininkų ir kitų organizacijų antivalstybinę veiklą, šnipinėjimą užsienio valstybių naudai, kriminalinius nusikaltimus, žinios apie Lietuvos vokiečių ir latvių ekonominę, kultūrinę ir politinę padėtį, komunistine veikla bei atsišaukimų ir spaudos platinimu įtariamus asmenis, policijos bendradarbius Lenkijoje, susirašinėjimo įtariamų asmenų sekimo, agentų veiklos, personalo, ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai, įtariamų politine, antivalstybine, kriminaline veikla asmenų sekimo bei kvotų bylos, saugumo departamento spaudos dienynai, partijų, organizacijų ir draugijų narių sąrašai ir veiklos schemos, komunistų ir kitų partijų narių, įtariamų, ieškomų asmenų, kriminalinių nusikaltėlių fotonuotraukų albumai, dokumentų fotonuotraukos, įtariamų, suimtų asmenų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kriminalines ir saugumo apygardas ir chronologiją, asmenų bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Dalis apyraše įrašytų bylų mikrofilmuotos.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 893 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys. Yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tardymo bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos antivalstybine veikla įtariamų asmenų tardymo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir įtariamų asmenų sekimo bei kvotų bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Valstybės sienos apsaugos įstatymo projektas, Detektyvų biuro įstatai, Politinės policijos, Valstybės saugumo departamento direktorių įsakymai, agentūriniai, policijos nuovadų pranešimai apie komunistų, Klaipėdos krašto vokiečių socialdemokratų, Kulturverbando, profsąjungų ir kitų organizacijų bei įtariamų asmenų veiklą, kriminalinius nusikaltimus, ieškomus asmenis, pabėgusius kalinius, žinios apie politinį, ekonominį šalies gyvenimą, statistinės žinios apie partijas bei jų narius, suimtų asmenų apklausų protokolai, kaltinamų politiniais, antivalstybiniais, kriminaliniais nusikaltimais, įstatymų pažeidimais asmenų kvotų bei sekimo bylos, spaudos dienynai, partijų ir organizacijų narių, ieškomų asmenų sąrašai, Saugumo policijos tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Lietuvos generalinės srities Kriminalinės policijos 1942–1944 m. susirašinėjimo netikrų pinigų platinimo, budrumo ir kt. klausimais dokumentai, nusikaltimų tyrimo išvados.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 1008 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m., 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Augustino Voldemaro ir Geležinio vilko organizacijos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti agentūriniai pranešimai apie Augustiną Voldemarą, jo ir voldemarininkų veiklą, žinios apie voldemarininkams prijaučiančius asmenis, sulaikytus ir ištremtus voldemarininkus, asmenų parodymai apie pasikėsinimą prieš A. Voldemarą, susirašinėjimo A. Voldemaro apsaugos, knygų bei laikraščio „Tautos balsas“ leidimo klausimais dokumentai, voldemarininkų sąrašai, A. Voldemaro laiškai artimiesiems, bendražygiams ir asmenų laiškai jam, fotonuotraukos, kriminalinės policijos spaudos dienynai apie voldemarininkus.

Lietuvių nacionalistų partijos įstatai bei jos apsaugos organizacijos „Geležinis vilkas“ statutas, Generalinio štabo įsakymai ir veiklos planai, raportai apie naujų kuopų įsteigimą, narių sąrašai ir kiti veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 149 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, suomių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra asmenų, laiškų, dokumentų nuotraukų.

 

Valstybės saugumo departamente registruotų asmenų korteliųapyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos Valstybės saugumo departamente registruotų asmenų kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 A. Anušauskas. Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 m., 1993 m., psl. 12.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 384, ap. 1, b. 1, l. 1 a.p.

3 LCVA. F. 378, ap. 2, b. 23 a, l. 1.

4 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 2, l. 89.

5 LCVA. F. 929, ap.2, b. 777, l. 2.

6 LCVA. F. 929, ap.1, b. 328, l. 119.

7 LCVA. F. 394, ap. 5, b. 223, l. 86.

8 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 7; Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.), 1924 m. Nr. 160-1131.

9 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 1188, l. 24.

10 LCVA. F. 377, ap. 2, b. 244, l. 110.

11 LCVA. F. 377, ap. 5, b. 45, l. 6; V. Ž., 1924 m. Nr. 160-1131

12 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 32-363.

13 V. Ž., 1927 m., Nr. 245-1596. LCVA. F. 394, ap. 15, b. 63, l. 51.

14 LCVA. F. 378, ap. 2, b. 10284, l. 38; F. 394, ap. 15, b. 61, l. 14.

15 LCVA. F. 394, ap. 15, b. 61, l. 83.

16 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 3973, l. 26.

17 V. Ž. 1933 m., Nr. 414-2866, Nr. 418-2896.

18 LCVA. F. 378, ap. 5, b. 3368.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:59