O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1399 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE FONDĄ NR. R-1399

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Saugumo policijos ir SD vadas. Operatyvinis būrys 3 (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Einsatzkommando 3) (1941 m. liepos mėn.–[1942 m. balandžio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen) ([1942 m. balandžio mėn.]–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vokietijos kariuomenės užnugaryje bei tiesiogiai už fronto linijos veikė mobilūs saugumo policijos ir saugumo tarnybos (Sicherheitsdienst – SD) daliniai – ­operatyvinės grupės, priskirtos armijų grupėms ar atskiroms armijoms. Vokiečių kariuomenei užėmus Kauną, saugumo policijos funkcijas 1941-07-02 perėmė Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės A padalinys – operatyvinis būrys 3/A.

Įsitvirtinus vokiečių civilinei valdžiai, operatyvinio dalinio vadas tapdavo teritorijos, kurioje veikė dalinys, saugumo policijos ir SD vadu. Operatyvinis būrys 3/A 1941-09-23 buvo reorganizuotas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinei sričiai įstaigą.11941 m. liepos mėn.–1942 m. balandžio mėn. dokumentuose įstaiga vadinama: „Operatyvinis būrys 3/A“, „Saugumo policijos ir SD vadas. Operatyvinis būrys III/A“2, „Saugumo policijos ir SD vadas. Operatyvinis būrys 3“3. Nuo 1942 m. balandžio mėn. įstaiga vadinta „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje“.

Operatyvinio būrio 3 (3/A) vadas, Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės A vadui, nuo 1942 m. kovo mėn. – Rytų krašto (Ostlando) saugumo policijos ir SD vadui. Apie svarbiausius įvykius bei gautus vadovaujančių įstaigų įsakymus privalėjo informuoti SS ir policijos vadą Lietuvoje, ypatingą politinę reikšmę turinčiose akcijose turėjo vykdyti jo nurodymus.

Svarbiausieji įstaigos padaliniai buvo saugumo tarnybos, gestapo ir kriminalinės policijos skyriai.4

Tiksli saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Operatyvinio būrio 3 (3/A) paskirtis buvo naikinti nacizmo priešus bei vykdyti kitas policines priemones okupuotos teritorijos saugumui užtikrinti.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos svarbiausi uždaviniai buvo organizuoti visų gyvenimo sričių stebėjimą, žvalgybą, kontržvalgybą, nustatyti ir bausti vokiečiams priešiškus asmenis, atskleisti ir likviduoti pogrindžio organizacijas, dalyvauti slopinant partizaninį judėjimą.

Sekimas, gyvenimo sričių stebėjimas buvo pavestas saugumo tarnybai, kontržvalgyba, tiesioginė kova su reicho priešais: pogrindinėmis organizacijomis, partizanais, žydais, sabotuotojais ir kt. – gestapui, kuris vykdė areštus, kratas, tardymus, bausmes. Kriminalinės policijos skyrius daugiausia tyrė didesnio mąsto nusikaltimus karo ūkiui ir vokiečių įvykdytus kriminalinius nusikaltimus, talkininkavo kitiems įstaigos skyriams.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigai buvo pavaldi lietuvių saugumo ir kriminalinė policija.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1955-02-09 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 125 apskaitos vienetai.

1965-07-16 archyve gauti 8 lapai dokumentų, kuriuos Archyvų valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perdavė Latvijos TSR centrinis valstybinis istorinis archyvas. Iš jų sudarytas 1 apskaitos vienetas 1965-07-16 buvo papildomai įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1973–1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1980–1981 m. fondo dokumentai mikrofilmuoti.

Iš viso fonde Nr. R-1399 yra 1 apyrašas, 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuviųkalbomis.

Fonde yra pavienių Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus, Lietuviškojo Panevėžio skyriaus bei Lietuviškojo Šiaulių skyriaus, Tvarkos policijos vado Vilniuje įstaigos veiklos bylų.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje veiklos bylų yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus fonde Nr. R-680.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, Vyriausiosios reicho saugumo valdybos, Rytų krašto saugumo policijos ir SD vado bei kitų Vokietijos valdžios, karinių, policijos institucijų tvarkomieji dokumentai, informaciniai raštai,

saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje tvarkomieji dokumentai, ataskaitos ir pranešimaiapie padėtį Lietuvoje, gyventojų nuotaikas, komunistinio, lietuvių, lenkų pogrindžio veiklą, partizanų akcijas, suimtus asmenis, suimtų, išsiųstų į koncentracijos stovyklas, sušaudytų asmenų, kriminalinių nusikaltimų skaičių ir kt., pranešimai ir vieši skelbimai apie įvykdytas mirties bausmes,

įgaliotinių kovai su šnipinėjimu ir sabotažu įmonėse bei įmonių apsaugos vadovų ataskaitos ir pranešimai, apskričių viršininkų, policijos, karinės žvalgybos įstaigų, agentų pranešimai apie pogrindžio, partizanų veiklą, sabotažą, įtariamus ar nepatikimus asmenis, akcijas prieš partizanus, surinkti duomenys apie ruošiamas sovietų diversantų grupes,

dokumentai apie Vietinės rinktinės veiklą ir likvidavimą, karo belaisvių padėtį ir kontrolę, bažnyčių ir kitų religinių bendrijų veiklą Lietuvoje bei jos stebėjimą, baudimą už darbo prievolės ir pagalbinės tarnybos vermachte vengimą, drausmės patikrinimus Kauno įmonėse ir pažeidėjų baudimą, kriminalinių nusikaltimų tyrimo, leidimų išvykti į reichą išdavimo dokumentai,

lietuvių policijos pareigūnų, vokiečių tarnautojų ir darbininkų, kitų asmenų nusižengimų tyrimo, asmenų sekimo bylos, organizacijos „Vilnijai remti komitetas“ veiklos tyrimo byla,

susirašinėjimo partizanų, antinacinio pogrindžio veiklos, kovos su sabotažu, šnipinėjimu, partizanais, pašto korespondencijos kontrolės, agentų verbavimo, įtariamųjų paieškos, asmenų sekimo, patikimumo tikrinimo, kalinimo, žydų mišrių šeimų suregistravimo, bendradarbiavimo su vokiečių civilinės valdžios ir karinės žvalgybos įstaigomis, lietuvių saugumo policijos veiklos, mirties bausmės įvykdymo faktą patvirtinančių dokumentų išdavimo bei informacijos apie mirusius kalinius suteikimo artimiesiems, aukštų pareigūnų apsaugos nuo pasikėsinimų, kalinių, sovietų karininkų ir pareigūnų šeimų narių panaudojimo darbams, asmens liudijimų, leidimų išvykti iš Lietuvos generalinės srities ir atvykti į ją išdavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai,

statistinės žinios apie kalinių skaičių įkalinimo įstaigose, policijos įstaigų schemos, SS istorijos, struktūros apžvalga ir uždavinių aprašas,

ieškomų, suimtų, saugumo policijos ir SD vado žinioje kalėjimuose laikomų, amnestuotų asmenų, sugrįžusių į Raseinių, Šakių ir Tauragės apskritis vokiečių repatriantų, paleistų lietuvių karo belaisvių, iš Suvalkų atkeltų rusų, Vilniuje, Subačiaus g. buvusioje stovykloje gyvenusių sovietų pareigūnų šeimų narių sąrašai, žydų tautybės buvusių sovietinių veikėjų, žurnalistų, politikų sąrašai ir charakteristikos, NKVD lagerių sąrašas, karo belaisvių – Raudonojoje armijoje tarnavusių lietuvių registracijos kortelės,

pogrindžio leidinių „Į laisvę“, „Laisvės kovotojas“, „Nepriklausoma Lietuva“ numeriai ir jų vertimai į vokiečių kalbą, atsišaukimų, straipsnių pogrindinėje spaudoje vertimai, leidinio „Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD“ 1942–1944 m. numeriai,

saugumo policijos ir SD agento pasižadėjimo tekstas, konfiskuoti asmenų laiškai, įstaigos dokumentacijos planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 A. Bubnys. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941-1944). Genocidas ir rezistencija, 1997 m., Nr. 1, psl. 161, 162.

2Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1399, Ap. 1, b. 8, l. 1, b. 89.

3 P. Stankeras. Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais. Karo archyvas, t. XXI, 2006 m., psl. 237, 242, 245.

4 P. Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare, 2008 m., psl. 156, 157, 158; Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei un des SD, 1944, Nr. 16, Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1399, ap. 1, b. 49, l. 439.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 12:03