O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-650 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO PANEVĖŽIO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-650

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda ([1941 m. liepos mėn.–1942 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius (Litauische Abteilung-Ponewesch des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1942]–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tiksli data, kada 1941 m. atnaujino veiklą Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. apygarda jau veikė.1Dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda2, Saugumo policijos Panevėžio apygarda3.

Apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui, o naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

1942–1944 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama Panevėžio saugumo apygarda4, Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda5, Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda6, „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje. Panevėžio apygarda“ (1944 m.)7. Vyrauja pavadinimas „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius“.8 Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Nuo 1942-04-01 skyriuje veikė atskira Kriminalinės policijos Panevėžio apygarda9. Saugumo policijos Panevėžio apygardos ir Kriminalinės policijos Panevėžio apygardos sujungimo data nenustatyta.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda, Lietuviškasis Panevėžio skyrius privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos Panevėžio padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojami.10

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus pagrindinės funkcijos buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1954-08-06 įrašytas fondo Nr. R-650 apyrašas Nr. 1, 14 apskaitos vienetų.

1959 m. ir 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1980 m. iš apskaitos išbraukti 3 apskaitos vienetai, kurie iki 1959 m. buvo perkelti į fondą Nr. 455. Perkėlimo data nenustatyta.

1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1998 m. fondo dokumentai mikrofilmuoti.

Iš viso fonde Nr. R-650 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus dokumentų yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus fonde Nr. R-707. Ateityje šiuos fondus reikėtų sujungti.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti nutarimai dėl asmenų suėmimo, įkalinimo, pranešimai Saugumo policijos ir SD vado Panevėžio skyriui apie įvykius, pabėgusių karo belaisvių, sovietų partizanų ir kitų asmenų suėmimą, atliktas kvotas,

agentūrinės žinios, policijos įstaigų raportai, asmenų pranešimai, kvotų protokolai ir kiti dokumentai apie komunistus, komjaunuolius, buvusius sovietų aktyvistus, prijautusius sovietų valdžiai, įtariamus sovietų partizanų rėmimu, dezertyravusius iš savisaugos dalinių ir kitus politiškai nepatikimus asmenis, gyventojų nuotaikas, renginius, pastebėtus partizanus, rastas slėptuves, susidūrimus su partizanais, atsišaukimų, nelegalių leidinių platinimą, komjaunimo organizacijų veiklos dokumentai, nelegalaus leidinio „Vytis“ numerio tekstas,

susirašinėjimo duomenų apie asmenis, organizacijas rinkimo ir teikimo, asmenų paieškos, kvotų, suėmimo, sabotažo aktų, atsišaukimų platinimo, spekuliacijos atvejų, incidento tarp lietuvių ir lenkų Vadaktų bažnyčioje tyrimo klausimais dokumentai,

dokumentai apie žydų mišrias šeimas (žinios apie šeimas, šeimų narių pasižadėjimai gyventi arba skirtis su sutuoktiniais žydais, nutarimai suimti šeimų narius žydus ir kt.)

žinios apie suimtus, kalintus, perduotus vokiečių saugumo policijai asmenis, žydų tautybės gyventojus, veikiančias religines bendruomenes, Troškūnų valsčiaus tarnautojus, statistinės žinios apie saugumo policijos rajonuose atliktas kvotas ir suimtus asmenis,

komunistų, komjaunuolių, sovietų aktyvistų sąrašai, policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, prašymai apmokėti persikėlimo išlaidas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-650, ap. 1, b. 3, l. 17; b. 2, l.3,4.

2 LCVA. F. R-650, ap. 1, b. 6.

3 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 62.

4 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 135, 158; b. 535, l. 103, 223, 272.

5 LCVA. F. F. R-650, ap. 1, b. 2, 4.

6 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 52, 128, 129, 130.

7 LCVA. F. F. R-707, ap. 1, b. 3.

8 LCVA. F. F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 334; F. R-650, ap. 1, b. 8, l. 2; b. 13 II t., l. 167, 338; F. R-707, ap. 1, b. 1, 2, 3; F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 76.

9 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 67; F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 310.

10 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:49