O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-680 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-680

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Saugumo policijos ir SD vadas. Vilniaus būrys (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Kommando Wilna) ([1941 m. rugsėjo mėn.–1942 m. vasario mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinis Vilniaus skyrius(Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Hauptaussenstelle Wilna) ([1942 m. vasario mėn.–1942 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrius(Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Aussendienststelle Wilna) (1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vokietijos kariuomenės užnugario srityse bei tiesiogiai už fronto linijos veikė mobilūs saugumo policijos ir saugumo tarnybos (Sicherheitsdienst – SD) daliniai. Vilniuje nuo 1941-08-03 saugumo policijos funkcijas atliko saugumo policijos ir SD operatyvinio būrio 3/A padalinys.

Įsitvirtinus vokiečių civilinei valdžiai, saugumo policijos ir SD operatyvinio dalinio vadas tapdavo teritorijos, kurioje veikė dalinys, saugumo policijos ir SD vadu. Operatyvinis būrys 3/A 1941-09-23 buvo reorganizuotas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinei sričiai įstaigą. Vilniuje veikęs padalinys vadinosi „Saugumo policijos ir SD vadas. Vilniaus būrys“.1

Vilniaus būrys apie 1942 m. vasario mėn. pertvarkytas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinį Vilniaus skyrių, dokumentuose taip pat vadintą Saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinei sričiai Pagrindiniu Vilniaus skyriumi2. 1943–1944 m. dokumentuose skyrius vadinamas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrium. Tikslios pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vadui Lietuvoje. Svarbiausieji įstaigos padaliniai buvo saugumo tarnybos, gestapo ir kriminalinės policijos skyriai.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Saugumo policijos ir SD vado Vilniaus būrio paskirtis buvo persekioti ir naikinti nacizmo priešus bei vykdyti kitas policines priemones okupuotos teritorijos saugumui užtikrinti.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinio Vilniaus skyrius, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus svarbiausi uždaviniai buvo organizuoti visų gyvenimo sričių stebėjimą, žvalgybą, kontržvalgybą, nustatyti ir bausti vokiečiams priešiškus asmenis, atskleisti ir likviduoti pogrindžio organizacijas, dalyvauti slopinant partizaninį judėjimą.

Skyrius prižiūrėjo lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1948 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašytas 1apskaitos vienetas.

1955 m. fonde buvo apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyti 9 apskaitos vienetai. Apyrašo Nr. 2 sudarymo data nenustatyta.

1959-06-03 į apskaitos dokumentus buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 2, 29 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m., 1967 m. ir 1977 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai,

1987 m. patikslintas į apyrašą Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 3 saugojimo vienetai. Apyrašas perspausdintas.

1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas – senas apyrašas Nr. 1.

1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1986 m. dauguma fondo bylų mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. R-680 yra 2 apyrašai, 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1945 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus dokumentų yra fonde Nr. R-1673. Ateityje šiuos fondus reikėtų sujungti.

Fonde yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Šiaulių skyriaus, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus bei jo įstaigų: Kriminalinės policijos viršininko, Kriminalinės policijos Kauno apygardos, Kriminalinės policijos Kėdainių rajono veiklos bylų, Valstybinės policijos įstaigos Rypine (Vakarų Prūsija, dabar Lenkija) 1945 m. sausio mėn. byla.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Rytų Lietuvos baltarusių istorijos ir organizacijų veiklos apžvalga, leidimai įeiti į skyriaus pastatą, civilinio techninio personalo dokumentai (anketos, sąrašai).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai vokiečiųkalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, Vyriausiosios reicho saugumo valdybos, Rytų krašto saugumo policijos ir SD vado ir kitų policijos institucijų tvarkomieji dokumentai bei informaciniai dokumentai apie sovietų partizaninio judėjimo, žvalgybos organizavimą, NKVD struktūrą ir pan.,

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus skyriaus pranešimai spaudai apie ieškomus desantininkus ir partizanus, gauti policijos įstaigų pranešimai apie partizanų veiklą, prokuratūrai prie Vokiečių teismo Vilniuje perduota byla apie tirtą karo ūkiui pavojingą nusikaltimą, kelionės liudijimų išdavimo dokumentai, įtariamų, ieškomų, suimtų asmenų registracijos kortelės, tarnautojų, skyriaus žinioje dirbusių žydų, suimtų, saugumo policijos ir SD žinioje kalintų asmenų, inventoriaus sąrašai, leidimai asmenims pasimatyti su areštuotais artimaisiais, įeiti į skyriaus pastatą, pasižadėjimo bendradarbiauti su saugumo policija tekstas, policijos mokymui skirti dokumentai apie Vokietijos istoriją, policijos uždavinius ir kt., leidiniai apie sovietų žvalgybos organizavimą.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje dokumentai apie savavališkai pasišalinusių iš darbo asmenų baudimą, diversijos geležinkelyje, nusikaltimų tyrimo, susirašinėjimo asmenų paieškos, duomenų apie asmenis rinkimo klausimais dokumentai, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos IV skyriaus „Priešai ir kontržvalgyba“ darbuotojų veiklos sričių paskirstymo aprašas, leidinio „Lietuvos generalinės srities kriminalinės policijos žinios“ numeriai.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Šiaulių skyriaus susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus ir jo įstaigų dokumentai: skyriuje gautos telefonogramos, kriminalinės policijos viršininko susirašinėjimo pabėgusių sovietų karo belaisvių peieškos, nusikaltimų tyrimo klausimais dokumentai, komunistų ir buvusių sovietų pareigūnų sąrašas, kriminalinės policijos Kauno apygardos kvotos byla apie vagyste įtariamą asmenį, kriminalinės policijos Kėdainių rajono tarnautojų komandiruočių pažymėjimai.

Valstybinės policijos įstaigoje Rypine (Vakarų Prūsija) 1945 m. sausio mėn. gautos telefonogramos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1945 m. Dokumentai vokiečių, lietuviųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-680, ap.2, b. 12, l. 1.

2 A. Bubnys. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941-1944). Genocidas ir rezistencija, 1997 m., Nr. 1, psl. 161, 162, 166, 167; LCVA. F. R-680, ap. 2, b. 34, 33, 32.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:48