O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-715 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS UTENOS RAJONO VIRŠININKO FONDĄ NR. R-715

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininkas (1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Valstybės saugumo policijos Utenos rajono viršininkas (1941 m. rugsėjo mėn.–1941 m. gruodžio mėn.)

Saugumo policijos Utenos rajono viršininkas (Revierchef der Sicherheitspolizei in Utena) (1942 m.–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininko įstaiga, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. įstaiga jau veikė.1

Įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. 1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn. dokumentuose vyrauja pavadinimas „Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininkas“, 1941 m. rugsėjo mėn.–1941 m. gruodžio mėn. dokumentuose – „Valstybės saugumo policijos Utenos rajono viršininkas“, 1942–1943 m. dokumentuose – „Saugumo policijos Utenos rajono viršininkas“.

1941–1943 m. taip pat vartojami Utenos apskrities saugumo viršininko įstaigos, Saugumo policijos Utenos rajono pavadinimai, o 1942 m. gegužės mėn. dokumentuose – ir pavadinimas „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvai Sritinės įstaigos Panevėžyje Lietuviškasis skyrius Utenoje“.

Pavadinimo pasikeitimų datos, vėlesni pavadinimo pasikeitimai nenustatyti.

Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininkas, Valstybės saugumo policijos Utenos rajono viršininkas, Saugumo policijos Utenos rajono viršininkas iki 1942 m. balandžio mėn. buvo pavaldus Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos viršininkui.

Saugumo policijos Utenos rajono viršininkas 1942 m. balandžio mėn.–1942 m. spalio mėn. buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus, taip pat vadinto Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda, viršininkui, nuo 1942 m. spalio mėn. – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Ukmergės skyriaus viršininkui.2

Saugumo policijos Utenos rajono viršininko įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininkas vadovavo saugumo ir kriminalinės policijos veiklai.

Valstybės saugumo policijos Utenos rajono viršininkas vadovavo saugumo policijos veiklai, jo žinioje veikė rajono kriminalinė dalis.3

Saugumo policijos Utenos rajono viršininkas vadovavo saugumo policijos veiklai.

Pagrindinis saugumo policijos uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais.

Kriminalinė policija tyrė nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduodavo nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1950-03-23 perėmė iš Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerijos Utenos apskrities saugumo policijos dokumentus – 2 saugojimo vienetus.

1956-03-05 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1959-10-19 į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Lietuvių saugumo policijos Utenos rajono viršininko fondas Nr. R-715 pavadintas Saugumo policijos Utenos rajono viršininko fondu.

Iš viso fonde Nr. R-715 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių lietuvių saugumo policijos įstaigų, Panevėžio apygardos žandarmerijos vado, Saugumo policijos Utenos rajono viršininko tvarkomieji dokumentai,

dokumentai apie Utenos apskrities saugumo ir kriminalinės policijos viršininko įstaigos veiklos organizavimą 1941 m. liepos mėn., Utenos apskrities saugumo policijos įstaigos perdavimo-perėmimo keičiantis viršininkui aktas,

Valstybės saugumo policijos Utenos rajono viršininko raportai vadovybei organizaciniais klausimais bei apie įvykius apskrityje, gyventojų nuotaikas, komunistų, lenkų veiklą, saugumo policijos rajono veiklą,

policijos įstaigų raportai apie gyventojų nuotaikas, padėtį veiklos teritorijoje, komunistų, lenkų veiklą, asmenų sulaikymą ar nušovimą sulaikant bei kitus įvykius,

įstaigų, saugumo agentų ir kitų asmenų pranešimai, skundai apie prijautusius sovietų valdžiai, komunistine veikla įtariamus asmenis, gyventojų nuotaikas, pastebėtus ginkluotus asmenis, turto eikvojimą, neteisėtą pasisavinimą ir kitus nusikaltimus,

nutarimai suimti įtariamuosius, atliktų kvotų dokumentai (įtariamųjų, liudininkų apklausų, kratų protokolai, suimtųjų parodymai ir kt.) ir kvotų registracijos knyga,

susirašinėjimo komunistų, žydų, buvusių milicininkų, įtariamų įvykdžius nusikaltimus asmenų paieškos, suėmimo, įkalinimo, sušaudymo, žinių apie asmenis rinkimo ir teikimo kitoms įstaigoms, asmenų stebėjimo, patikimumo tikrinimo, personalo klausimais dokumentai,

pažymėjimai apie asmenų politinį patikimumą, suimtųjų malonės prašymai, asmenų prašymai paleisti suimtus šeimos narius, leisti išvykti iš Utenos apskrities,

Saugumo policijos Utenos rajono tarnautojų, areštuotų komunistų, nepatikimų asmenų, turinčių radijo imtuvus, bei asmenų, iš kurių konfiskuoti radijo imtuvai, sąrašai,

ištraukos iš siuntų įteikimo pašto įstaigoms registracijos knygų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-715, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-715, ap. 1, b. 2, l. 159, 353, 354, 387, R-972, ap, 1, b. 535, l. 307.

3 LCVA. F. R-715, ap. 1, b. 2, l. 8.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:34